info_icon2.png

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji?

Zgłoś się do nas!

Pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Gdzie placówka składa wniosek o dofinansowanie?
Instytucjami pośredniczącymi są Urzędy Marszałkowskie. Każdy Program Operacyjny ma inną specyfikę, inne terminy, może mieć inne działania, dlatego szczegółowych informacji placówki powinny szukać na stronach urzędów.

ikonka_strzalka.png

Z czego finansowane są RPO?
RPO są finansowane z dwóch funduszy: EFS, który umożliwia realizację projektów tzw. miękkich np. szkoleniowych, doradczych i EFRR-który wspiera realizację projektów tzw. twardych infrastrukturalnych i inwestycyjnych.

ikonka_strzalka.png

W jakim trybem będą przydzielane środki?
Środki w ramach funduszy strukturalnych będą dystrybuowane za pomocą ogłaszanych konkursów, rzadziej w trybie pozakonkursowym.

ikonka_strzalka.png

Czy zawsze będzie można stworzyć laboratorium?
Tylko wtedy , gdy w ramach projektu zostaną zaplanowane działania edukacyjne w nowo stworzonych laboratoriach (obowiązuje zasada, iż nie ma środków na inwestycje, jeśli nie jest planowane w jej ramach realizowanie działań EFS-owych).

ikonka_strzalka.png

Czy w ramach projektów będzie obowiązywał limit wydatków na środki trwałe (np. sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.)?
Tak, będzie on stanowił max. 30% wartości projektu.

ikonka_strzalka.png

Czy będzie można sfinansować budowę i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych obiektów edukacyjnych?
Tak, ale tylko wtedy gdy na danym obszarze nie będzie budynków, które można by zaadaptować na cele edukacyjne. Poza tym środki na inwestycje i infrastrukturę mogą być pozyskane tylko wtedy, gdy są uzupełnieniem projektów miękkich.

ikonka_strzalka.png

Ile wynosi wkład własny w każdym projekcie?
W przypadku przedszkoli jest to 15%, dla kształcenia ogólnego 5-10% (w zależności od województwa).

ikonka_strzalka.png

Kiedy będzie dostępny wzór wniosku
Wnioski będą do pobrania ze strony www.mac.pl w połowie listopada


Typy projektów możliwe do realizowania w RPO:

1.png

Edukacja przedszkolna

•Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc edukacji przedszkolnej;

• Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty;

• Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3.png

Kształcenie kompetencji kluczowych

• Doskonalenie  umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, osób prowadzących i wspierających proces indywidualizacji, w tym specjalistów i asystentów w zakresie stosowania  metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, w tym postaw/umiejętności, niezbędnych na rynku pracy;

• Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji  kluczowych niezbędnych na rynku pracy (realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia rozwijające uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, pomoc stypendialna).

2.png

Warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

•Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;

•Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania w oparciu o metody eksperymentu w edukacji;

•Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia i/lub wiedzy przeszkolonych  nauczycieli.

4.png

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

• Wyposażenie (doposażenie) szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK niezbędny do realizacji programów nauczania w szkołach, w tym zapewnienie w szkołach odpowiedniej infrastruktury  sieciowo-usługowej;

• Podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii i sprzętu zakupionego do szkół, a także w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym;

• Kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów;

• Programy rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania i myślenia algorytmicznego.

5.png

Indywidualizacja pracy z uczniem

• Doposażenie szkół/ placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami;

Przygotowanie nauczycieli i specjalistów do prowadzenia procesu indywidualizacji  i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą;

• Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach dodatkowych zajęć, uzupełniających ofertę szkoły/placówki.


Ekspert Radzi

 

"Fundusze unijne mogą stanowić ważne, realne wsparcie dla rozwoju placówki oświatowej. Warto składać wnioski, tym bardziej, że w perspektywie unijnej na lata 2014-20 przewidziano ponad 5 mld euro na dofinansowanie, w tym m.in. na sale tematyczne."

Jak pozyskać fundusze dla szkoły - obejrzyj e-konferencję

W najbliższych latach placówki szkolne będą mogły szukać swojej szansy na dofinansowanie z funduszy europejskich.

W ramach programu POWER i Regionalnych Programów Operacyjnych możliwe będzie m.in. tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania (wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w tym wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) oraz indywidualizacja podejścia do ucznia. Jak pozyskać dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych dla szkoły oraz na jakie działania je przeznaczyć opowie Aleksandra Woźniak-Czaplarska, ekspert w zakresie dotacji unijnych. 

Premiera e-konferencji miała miejsce 16 listopada 2015 r.

Jak pozyskać fundusze dla przedszkoli i żłobków - obejrzyj e-konferencję

W latach 2014-2020 Regionalne Programy Operacyjne stawiają duży nacisk na dofinansowanie istniejących oraz otwieranie nowych przedszkoli. W tym okresie nowością jest także możliwość ubiegania się o dofinansowanie żłobków. Jak pozyskać fundusze z Regionalnych Programów Operacyjnych dla swoich placówek? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otworzyć przedszkole? Na te pytania opowie Aleksandra Woźniak-Czaplarska, ekspert w zakresie dotacji unijnych.

Premiera e-konferencji miała miejsce 21 stycznia 2016 r.POMOŻEMY CI W POZYSKANIU FUNDUSZY

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.