OTO JA - KLASA 2
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


Edukacja polonistyczno-społeczna

 

 • Jeden projekt polonistyczno-społeczny na tydzień.
 • Bogactwo tekstów literackich: klasyka, współczesna literatura dziecięca, nagradzane książki.
 • Różne formy literackie: fragmenty prozy, opowiadania, wiersze, utwory dramatyczne, komiksy.
 • Plansze gramatyczno-ortograficzno-słownikowe
 • Ćwiczenia słownikowe, przepisywanie, pisanie z pamięci, redagowanie tekstów
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ruchy rozmachowe, graficzne, kolorowanie, wodzenie po śladzie, pisanie.
 • Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne
 • W ćwiczeniach – Czy już potrafisz...? – zadania podsumowujące i sprawdzające wiedzę i umiejętności

 


Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 

 • Jeden projekt matematyczno-przyrodniczy na tydzień.
 • Matematyka jest połączona z przyrodą zgodnie z systemem nauk matematyczno- -przyrodniczych, w którym działania matematyczne opisują świat fizyczny, a sposobami odkrywania są: doświadczenie, obserwacja i wyciąganie wniosków.
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy jest zintegrowany z ćwiczeniami (w podręczniku znajdują się materiały poglądowe i do przepisania do zeszytu, w ćwiczeniach jest dużo materiału utrwalającego).
 • Zadania przygotowujące do programowania.
 • Materiały do edukacji informatycznej.
 • Dodatkowe zadania matematyczne o różnych stopniach trudności.
 • Ciekawostki przyrodnika, zadania wymagające poszukiwania informacji i pracy z komputerem
 • Wyróżnione ćwiczenia rachunkowe, zadania nietypowe

 

 

 

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 

 


edukacja polonistyczno-społeczna - PODRĘCZNIK

 

 


edukacja polonistyczno-społeczna - ĆWICZENIA

 

 


edukacja matematyczno-przyrodnicza - PODRĘCZNIK

 

 


edukacja matematyczno-przyrodnicza - ĆWICZENIA

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

otoja_licze.jpg

Liczę – zeszyt zadań matematycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń.

otoja_pisze_kl2.jpg

Piszę – zeszyt zadań polonistycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń polonistyczno-społecznych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń. Przy ich pomocy dziecko utrwala nabyte dotychczas wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki, ortografii, doskonali warsztat pisarski. Publikacja daje dzieciom możliwość samokształcenia.

otoja_muzyka_kl2.jpg

Katy muzyczne

Publikacja zawiera karty pracy przydatne podczas realizacji edukacji muzycznej.

multi2_cd_.png

Edukacja informatyczna (płyta)

 

 


Oferta dodatkowa - Samouczki i sprawdziany

otoja_samouczek_kl2.jpg

Samouczek

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

otoja_sprawdziany_kl2.jpg

Sprawdziany

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

 

 


Materiały dla nauczyciela

otoja_pm_kl2.jpg

Przewodniki metodyczne (4 części)

W każdej z czterech części omówiono trzy uniwersalne wartości. Wokół nich została zbudowana koncepcja wychowania i nauczania. W przewodnikach zamieszczono scenariusze opracowane zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

Obejrzyj
otoja_cd_kl2.jpg

Płyty muzyczne ze słuchowiskami (2 części)

Piosenki, melodie, słuchowiska – materiał na płytach zintegrowany ściśle z edukacją muzyczną.

otoja_multibook_kl2.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne oraz zeszyty ćwiczeń do wyświetlenia.
Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.
Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.

tablice_klasa2.jpg

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.


materiały dla nauczyciela

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego