ocena zawieszka.jpg

 

Ocena pracy nauczyciela

Ocena pracy zawsze wzbudza wiele emocji i jest jednym z trudniejszych zadań dyrektora placówki. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy specjalną aplikację, która będzie wygodnym narzędziem monitorowania tego procesu, zarówno z punktu widzenia dyrektora, jak i nauczyciela.
Aplikacja gwarantuje:

• realizację zadań zgodnie z prawem, w oparciu o wytyczne specjalistów
• oszczędność czasu
• możliwość stałego monitorowania harmonogramu ocen w placówce
• ułatwienie nauczycielom procesu samooceny

Aplikacja przeznaczona dla dyrektora i nauczycieli

• prosta i intuicyjna nawigacja
• łatwy proces zamawiania, bez zbędnych formalności
• wersja demonstracyjna dostępna przez 14 dni od dnia rejestracji 
• pełna ochrona danych, zgodna z polityką bezpieczeństwa RODO

PRZEJDŹ DO APLIKACJI


INSTRUKCJE do Aplikacji Ocena Pracy Nauczyciela

 •  

  Instrukcja obsługi aplikacji „Ocena pracy nauczyciela” (konto dyrektora)

   


  Wychowanie przedszkolne, Szkoła podstawowa

  Ocena pr. naucz. - instrukcja

 •  

  Instrukcja obsługi aplikacji „Ocena pracy nauczyciela” (konto nauczyciel)

   


  Wychowanie przedszkolne, Szkoła podstawowa

  Ocena pr. naucz. - instrukcja


REGULAMIN APLIKACJI „Ocena Pracy Nauczyciela”

 

§ 1. Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Aplikacja: aplikacja „Ocena pracy nauczyciela” opracowana przez Administratora, będąca narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie procesu Oceny w placówce,
  w terminie i trybie określonym w Rozporządzeniu oraz na monitorowanie tego procesu zarówno przez Nauczyciela jak i przez Dyrektora
 2. Aplikacja – wersja demonstracyjna: Wersja demonstracyjna Aplikacji, posiadająca te same funkcjonalności co pełna wersja Aplikacji, z wyłączeniem możliwości zapisywania i drukowania wygenerowanej oceny nauczyciela, oraz możliwości dołączenia do konta Dyrektora więcej niż trzech kont Nauczycieli.
 3. Dyrektor: dyrektor Placówki
 4. Konto: Konto Użytkownika w Aplikacji lub Konto główne Użytkownika
 5. Konto główne Użytkownika: tzw. konto główne MAC, umożliwiające – po spełnieniu dodatkowych warunków – uzyskanie dostępu do Aplikacji oraz, w przyszłości, także innych Aplikacji opracowanych przez Operatora; do założenia konta głównego Użytkownika wystarczające jest podanie adresu e-mail
 6. Konto Użytkownika w Aplikacji: konto Nauczyciela lub konto Dyrektora, zarejestrowane
  w Aplikacji
 7. Nauczyciel: nauczyciel w rozumieniu § 1 pkt 1) Rozporządzenia
 8. Ocena: ocena pracy nauczyciela w rozumieniu Rozporządzenia
 9. Operator: Grupa MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047059, REGON 008149990, NIP 657-008-22-45, o w całości opłaconym kapitale zakładowym
  w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych)
 10. Placówka: szkoła w rozumieniu § 1 pkt 2) Rozporządzenia, będąca stroną Umowy
 11. Regulamin: niniejszy Regulamin
 12. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 13. Rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych
  w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133)
 14. Umowa: odpłatna umowa pomiędzy Placówką a Operatorem, której przedmiotem jest zapewnienie Placówce dostępu do Aplikacji
 15. Użytkownik: Dyrektor lub Nauczyciel, posiadający zarejestrowane Konto

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z Aplikacji i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem i operatorem Aplikacji oraz usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Operator.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  1. Umożliwieniu Dyrektorowi automatycznego wygenerowania projektu oceny pracy nauczyciela oraz gotowego arkusza Oceny.
  2. Umożliwieniu Nauczycielowi systematycznej, corocznej samooceny oraz  gromadzenia informacji potwierdzających stopień spełnienia poszczególnych kryteriów przewidzianych w Rozporządzeniu.
  3. Udostępnieniu Użytkownikom wbudowanego kalendarza  w celu zapewnienia, że Ocena dokonana zostanie we właściwym terminie.
 4. Dostęp do Aplikacji – wersji demonstracyjnej dla jednej Placówki jest możliwy tylko jeden raz.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja jest udostępniana online na stronie internetowej Operatora pod adresem www.ocenapracy.mac.pl
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do aktywnego połączenia internetowego i przeglądarki internetowej

§ 4. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji przez każdego Użytkownika wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz rejestracji Konta głównego Użytkownika. Rejestracja Konta głównego Użytkownika jest nieodpłatna i wymaga podania jedynie adresu e-mail Użytkownika.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez Dyrektora wymaga uprzedniego utworzenia konta Dyrektora w Aplikacji, zawarcia Umowy i aktywowania konta Dyrektora w Aplikacji na zasadach określonych w Umowie. Konto Dyrektora w Aplikacji przypisane jest do Placówki, z którą zawarto Umowę. Dyrektor przypisuje konto Nauczyciela w Aplikacji do swojej Placówki, podając adres e-mail Nauczyciela, który Nauczyciel podał zakładając swoje konto w Aplikacji. Od momentu przypisania konta Nauczyciela w Aplikacji do swojego konta Dyrektor ma możliwość wymiany danych z tym kontem Nauczyciela.
 3. Nauczyciele mogą tworzyć konta Użytkownika w Aplikacji nieodpłatnie w każdym czasie. Jeżeli konto Nauczyciela w terminie 60 dni od jego utworzenia nie zostanie przypisane do konta żadnego Dyrektora, jest ono usuwane. Termin określony w zdaniu poprzednim biegnie na nowo od dnia usunięcia konta Dyrektora w odniesieniu do kont Nauczycieli, które były do niego przypisane. 
 4. W okresie poprzedzającym Ocenę zarówno Dyrektor, jak i Nauczyciel mają możliwość edytowania arkuszy oceny i uzupełniania ich o dodatkowe treści.
 5. Nauczyciel dokonuje samooceny a Dyrektor wstępnej oceny pracy nauczyciela (tworzy projekt karty oceny pracy), a następnie rezultaty tych procedur są zestawiane ze sobą w celu przygotowania spotkania pomiędzy Dyrektorem a Nauczycielem, poświęconego ocenie i uzgodnieniu stanowisk obu stron.
 1. Finalnym produktem procesu Oceny przy pomocy Aplikacji jest zatwierdzona przez Dyrektora karta oceny pracy nauczyciela, wygenerowana przez Aplikację w formacie PDF. Karta powinna zostać wydrukowana, podpisana przez Dyrektora i Nauczyciela a następnie zarchiwizowana w placówce. Karta w wersji elektronicznej archiwizowana jest w Aplikacji przez okres, o którym mowa w § 9 pkt 2.4 Regulaminu.

§ 5. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Aplikacji, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 3. Użytkownikowi nie wolno dostarczać do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

§ 6. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania oraz zgodność z Rozporządzeniem. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników
  w Aplikacji, w tym także za ich archiwizowanie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa treści umieszczanych w Aplikacji Użytkownik powinien posiadać ich kopię zapasową na dysku lokalnym.
 3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora wobec Placówki, jej Dyrektora i jej Nauczycieli jest ograniczona kwotowo do wysokości wynagrodzenia Operatora z tytułu zawartej z tą Placówką Umowy za okres, na jaki Umowa została zawarta, nie dłuższy niż rok.

§ 7. Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik traci możliwość korzystania z Aplikacji z upływem czasu, na jaki została zawarta Umowa z Placówką, do której Użytkownik jest przypisany, jak również w przypadku wygaśnięcia tej Umowy z innej przyczyny.
 2. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie i bez podania przyczyny, zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez usunięcie swojego Konta. Opłata wniesiona przez Placówkę za okres, na który została zawarta Umowa, nie podlega zwrotowi choćby wszyscy Użytkownicy z danej Placówki zrezygnowali z korzystania z Aplikacji zanim ten okres upłynął.
 1. Najpóźniej na miesiąc przed upływem czasu, na jaki została zawarta Umowa, użytkownik może zostać Poinformowany przez Operatora (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie) o tym, że zbliża się koniec dostępu do Aplikacji.
 2. W terminie czterech tygodni od dnia, w którym dostęp do Aplikacji wygaśnie wskutek upływu czasu, na który została zawarta Umowa lub wskutek innej przyczyny, Placówka zachowuje możliwość wznowienia dostępu do Aplikacji poprzez zawarcie nowej Umowy.
  W przypadku bezskutecznego upływu tego okresu konta Użytkowników z danej Placówki wraz ze wszystkimi powiązanymi z nimi danymi zostaną definitywnie usunięte.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji należy zgłaszać do Operatora na adres e-mail kontakt@mac.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, w tym w szczególności dane techniczne takie jak: rodzaj urządzenia, na którym wystąpił problem, zainstalowany system operacyjny, używana przeglądarka internetowa. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, mogą zostać do niej załączone zrzuty ekranu.
 3. Operator rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania po czym poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 3 może zostać przedłużony, o czym Operator poinformuje Użytkownika przed jego upływem.

§ 9. Dane osobowe

Operator jest:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników podanych przy rejestracji Konta głównego Użytkownika oraz konta Użytkownika w Aplikacji;
 2. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników wprowadzanych przez Użytkowników do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie;
 3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Nauczycieli niezbędne do dokonania Oceny zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia; dane te są powierzane przez Placówkę
  w drodze wprowadzenia ich do Aplikacji. Zasady przetwarzania tych danych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta przez Operatora
  z Placówką.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku Użytkownicy będą proszeni o akceptację zmiany przy najbliższym logowaniu do Aplikacji.
 2. W relacji z Placówką i Dyrektorem zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą akceptacji zmiany przez Dyrektora. Brak akceptacji zmiany przez Dyrektora skutkuje wygaśnięciem Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Operatora przewidziane
  w Umowie podlega proporcjonalnemu rozliczeniu, chyba że wprowadzona zmiana Regulaminu:
  1. wynika bezpośrednio ze zmiany stanu prawnego
  2. dotyczy danych teleadresowych Operatora lub innego podmiotu
  3. jest wyłącznie korzystna dla Użytkownika
  4. ma charakter czysto porządkowy
 3. W relacji z Nauczycielem zmiana wchodzi w życie z chwilą akceptacji zmiany przez Nauczyciela. Brak akceptacji zmiany przez Nauczyciela skutkuje usunięciem jego Konta.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 roku.