lubietechnike-logo.png

Cykl Lubię technikę składa się z trzech podręczników do nauczania techniki w szkole podstawowej 
w klasach 4–6. Dla Treści opracowań podręcznikowych dotyczą: bezpieczeństwa, wiedzy o materiałach konstrukcyjnych, wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, rysunku technicznego i praktycznych działań w obrębie tych zagadnień.


Atuty serii

ikona_ok.jpg

Instrukcje fotograficzne Krok po kroku ułatwiają realizację zadań technicznych.

ikona_ok.jpg

Informacje poszerzające wiedzę są zamieszczone w działach: Dla ciekawych i Czy wiesz, że…

ikona_ok.jpg

Poszczególne działy tematyczne porządkują treści, a także ułatwiają ich zapamiętywanie dzięki ćwiczeniom i zadaniom technicznym po każdym rozdziale oraz stronom powtórzeniowym na końcu każdego działu.


Podręcznik

3439000.png

Lubię technikę - podręcznik do klasy 4

Treści podręcznika dla klasy 4 obejmują:
Bezpieczeństwo na co dzień - m.in. regulamin pracowni technicznej; symbole bezpieczeństwa: ochrony i higieny pracy; zasady postępowania w razie zagrożenia pożarem, sposoby udzielania pomocy
w wypadku drobnych urazów; numery telefonów alarmowych.
Materiały konstrukcyjne. Drewno - m.in. budowa i właściwości drewna – barwa, rysunek, zapach, twardość, narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki drewna i związane z tym zawody; metody łączenia drewna, sposoby konserwacji i zdobienia drewna; posługiwanie się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki drewna, konstruowanie form przestrzennych z elementami drewna, uwzględniającymi jego właściwości.
Materiały konstrukcyjne. Papier - definiowanie papieru; zapoznanie z historią papieru; poznanie etapów procesu produkcji papieru, gatunków, właściwości i formatów papieru; poznanie narzędzi do prac
z papierem; metody składania papieru; wytwarzanie masy papierowej; modelowanie form papierowych metodą origami, kirigami i poprzez uplastycznianie; konstruowanie form przestrzennych z papieru.
Bezpieczeństwo na wakacjach - zachowanie się w różnych sytuacjach na drodze, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku – nad wodą, w górach, w lesie, w pobliżu domu.

lt5.png

Lubię technikę - podręcznik do klasy 5

Treści podręcznika dla klasy 5 obejmują:
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  - m.in. regulamin pracowni technicznej; symbole bezpieczeństwa: ochrony i higieny pracy; zasady postępowania w razie zagrożenia pożarem, sposoby udzielania pomocy w wypadku drobnych urazów; numery telefonów alarmowych.
• Materiały włókiennicze  - m.in. włókna i ich pochodzenie, Wyroby włókiennicze: tkanina oraz dzianina; makrama – sztuka wiązania węzłów 
Konserwacja i obróbka wyrobów włókienniczych  – przybory, przyrządy; szycie ręczne
• Materiały konstrukcyjne. Metal  - m.in. historia pozyskiwania metali; sposoby wytapiania metali; zasada działania dymarki; proces technologiczny wytapiania metalu w wielkim piecu; właściwości metali i obróbka metali; urządzenia i narzędzia do obróbkimetali; zastosowanie metali w przemyśle; wpływ przemysłu metalowego na zanieczyszczenie środowiska; korozja metali
• Wychowanie komunikacyjne  - Drogowe ABC; bezpieczny pieszy; vademecum rowerzysty; znaki drogowe – poziome i pionowe, zasady ruchu; pierwsza pomoc w ruchu drogowym.


Obudowa metodyczna

Dla nauczyciela przygotowana jest kompletna obudowa metodyczna. W programie nauczania opisane są szczegółowe cele kształcenia, treści programowe oraz kryteria oceniania, a poradnik metodyczny zawiera plan pracy dydaktycznej oraz scenariusze lekcji z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Zobacz więcej na MAC AKADEMII
technika_motyw.png