NOWY SYSTEM EDUKACJI - HARMONOGRAM ZMIAN

Prawo oświatowe zmienia strukturę polskich szkół. Zmiany obejmą wszystkie szczeble edukacyjne - od szkół podstawowych po szkoły ponadpodstawowe. W tych pierwszych nauka wydłużona zostanie do ośmiu lat. Gimnazja będą wygaszane, a tegoroczni szóstoklasiści rozpoczną naukę w klasach siódmych.

O rok dłużej będą się również uczyć uczniowie liceów i techników. Zasadnicze szkoły zawodowe zastąpią dwustopniowe szkoły branżowe. Już od 1 września 2017 roku do szkół branżowych I stopnia pójdzie pierwszy rocznik uczniów. Jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, która zakończy się zawodową maturą.

Zmiany dla szkół podstawowych zaczną się od roku szkolnego 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast w liceach i technikach reforma będzie wprowadzana w latach 2019/2020 - 2023/2024.

Prawo oświatowe to tylko jedna ustawa wprowadzająca nowy system szkolnictwa. Uzupełniają ją przepisy dotyczące finansowania oświaty i sposobu oceniania osiągnięć uczniów.

Co się zmieni w 2017 roku?

- uczniowie po klasie szóstej rozpoczną naukę w siódmej

- rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, szkoły nie przeprowadzą naboru do I klasy

- nabór przeprowadzą szkoły branżowe I stopnia

- wprowadzone zostaną nowe podstawy programowe w klasach I, IV oraz VII

- w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zmieni się system dotacyjny

- nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty

- do 31 marca samorządy mają opracować i uchwalić nową sieć szkół

Zapoznaj się z informacjami


NAUCZYCIEL, UCZEŃ, RODZIC - CO NOWEGO


NAUCZYCIEL

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało ważne zmiany dotyczące rozwoju zawodowego nauczycieli oraz ich codziennej pracy. Zebraliśmy najważniejsze z nich, bazując na informacjach zaprezentowanych przez MEN.

ikonka_strzalka.png

Zmiany w ewaluacjach:
ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych - ewaluacje te prowadzone byłyby wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem, tj. wynikających z art. 34 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz z § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych – wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej w "Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa" – do 2 wymagań.
Zmniejszenie o ok. 25% liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych podczas badania ewaluacyjnego w szkołach i placówkach.
Zmiana kształtu raportów z ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom szkół i placówek (uproszczenie) poprzez poprawę czytelności raportów z jednoczesnym skróceniem ich treści do ok. 10 stron (przy ewaluacjach problemowych prowadzonych w zakresie 2 wymagań).

ikonka_strzalka.png

Zmniejszenie biurokracji – poprzez rezygnację z prowadzenia dokumentacji tzw. „godzin karcianych” art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz rezygnację z rozliczania minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej na etap kształcenia.

ikonka_strzalka.png

Nowa organizacja nadzoru pedagogicznego – wspomaganie szkół i placówek przez organizację narad i konferencji dla dyrektorów szkół, placówek ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy szkoły, wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji kuratoriów oświaty (wprowadzenie rejonów wizytacyjnych, odstąpienie od losowego wyboru wizytatorów, rezygnacja z ograniczenia w zakresie wykonywania przez wizytatorów zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego).

ikonka_strzalka.png

Awans zawodowy – zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela poprzez rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali (dodanie oceny zadowalającej i szczególnie wyróżniającej) oraz wprowadzenie obowiązku oceny w powiązaniu z procedurami awansu zawodowego, wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel specjalista, wydłużenie pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy, zindywidualizowanie długości ścieżki awansu zawodowego nauczyciela w zależności od jakości pracy nauczyciela, uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu zawodowego, określenie statusu nauczyciela polonijnego.

ikonka_strzalka.png

Krajowy plan doskonalenia zawodowego nauczycieli – uwzględniający obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie nauczycieli, w tym organizacji doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obowiązek przekazywania 20% z ogólnej puli środków wyodrębnianych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa, przez organy prowadzące szkoły. Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli, wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty nad szkołami i placówkami, awans zawodowy nauczyciela powiązany z doskonaleniem zawodowym.

ikonka_strzalka.png

Nowoczesne narzędzia dla nauczyciela – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole i wykorzystywanie tablic interaktywnych, podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli, doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wprowadzenie tutoringu jako docelowej metody pracy z uczniami.

ikonka_strzalka.png

Finansowanie – poprzez subwencje oświatowe na 6-latka objętego wychowaniem przedszkolnym w kwocie ok. 4300 zł od 2017 roku, wsparcie finansowe dla małych szkół, zwiększony dodatek dla wychowawcy klasy, uzależnienie subwencji branżowego szkolnictwa od zapotrzebowania rynku pracy, utworzenie stolika branżowego, dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego.

POWRÓT

 

 


UCZEŃ

Najważniejsze zmiany w edukacji uczniów zapowiedziane w czerwcu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczą między innymi edukacji historycznej, nauki języka polskiego, programowania i aktywizacji społecznej. Wśród planowanych zmian znajdują się m.in.:

Promocja czytelnictwa – uruchomienie programu wspierającego rozwój czytelnictwa, skierowanego do dzieci i rodziców poprzez między innymi takie projekty, jak:

 • „Książka w każdym domu” – wprowadzenie kanonu lektur dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wspieranie kształtowania nawyku czytania od najmłodszych lat.
 • Zwiększenie atrakcyjności bibliotek wiejskich poprzez wsparcie finansowe uzależnione między innymi od oferty czytelniczej, godzin otwarcia biblioteki, współpracy i pomysłu na prowadzenie biblioteki.
 • „Czytamy w szkole” – projekt zakładający wspólne, ciche czytanie podczas zajęć w bibliotece szkolnej; rozpoczynanie dnia szkolnego od czytania w klasach najmłodszych.

Poszerzanie świadomości historycznej uczniów – poprzez zwiększenie w nowej podstawie programowej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii, wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie, wycieczki do miejsc historycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym.

Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów – poprzez zapewnienie głosu doradczego młodych ludzi w Radzie Dzieci i Młodzieży przy MEN, aktywny wolontariat i współpracę z organizacjami pozarządowymi, opiekę nad szkołami polonijnymi.

Wychowanie fizyczne i zdrowy styl życia – poprzez wprowadzenie zajęć popołudniowych w ramach SKS (Szkolnego Klubu Sportowego), zwiększanie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego (projekt „Eduball”), doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego, tydzień projektów edukacyjnych w połowie czerwca.

Nauka programowania – wprowadzenie programu pilotażu programowania w szkołach, odpowiednie zmiany w podstawie programowej uwzględniające naukę programowania.

Nauka języka obcego –wprowadzenie modelu nauki języka przez kontynuację, dostęp do portali językowych jako narzędzi w nauczaniu języków obcych.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprzez umożliwienie praktycznej nauki zawodu u rzemieślników i w zakładach pracy, udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych przed 18. rokiem życia, dostosowanie egzaminów zawodowych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, preorientację zawodową na wcześniejszych etapach edukacyjnych, współpracę z trenerami pracy, utworzenie szkół specjalistycznych, powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zmiany w egzaminach – poprzez likwidację „sprawdzianu szóstoklasisty” , możliwość fotografowania pracy egzaminacyjnej przez ucznia podczas procedury odwołania, powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uproszczenie procedur maturalnych, wprowadzanie większej liczby pytań otwartych, wymagających kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, zmianę formuły egzaminu ustnego z języka polskiego i obcego, rozszerzenie form e-oceniania.

 

POWRÓT

 

 


RODZIC

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje szereg zmian, dzięki którym rodzic będzie miał możliwość bardziej aktywnego udziału w procesie edukacji dziecka, a ono samo będzie uczestniczyło w wielu aktywnościach zapewniających rozwój społeczny i zdobywanie szerokich kompetencji. Wśród zmian dotyczących roli rodzica znajdują się m.in.:

ikonka_strzalka.png

Zwiększenie wychowawczej roli szkoły i bezpieczeństwa – poprzez połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki, w tym obowiązek przeprowadzenia diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych, przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, w tym większe nakierowanie na postawy prospołeczne, pozytywną komunikację a także właściwe zachowania i postawy, wsparcie działalności wychowawczej szkoły przez specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog i pedagog w szkole), stałą współpracę ze strażą pożarną, ratownictwem medycznym, policją, strażą miejską.

ikonka_strzalka.png

Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka – poprzez ściślejszy nadzór dyrektora szkoły nad zajęciami lekcyjnymi prowadzonymi na terenie szkoły przez inny podmiot (obowiązkowa obecność nauczyciela na takich zajęciach), upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu szkolnego i samorządności szkolnej, zapewnienie szkoleń dla Rad Rodziców (klas i szkół) w celu zwiększenia roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

ikonka_strzalka.png

Zwiększenie liczby rodziców w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

ikonka_strzalka.png

Utworzenie rady szkoły w każdej placówce oświatowej wraz z odrębnym statutem

ikonka_strzalka.png

Powołanie szkolnych rad wolontariatu

ikonka_strzalka.png

Bezpieczeństwo dzieci - obowiązkowa rejestracja każdej osoby pojawiającej się na terenie szkoły.

POWRÓT

 

 

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ikonka_strzalka.png

Kiedy będzie wiadomo, jak będzie ostatecznie wyglądała struktura szkolnictwa? Czy będzie obowiązywał system 4+4+4?
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 8-letniego etapu szkoły powszechnej, obejmującej dotychczasowy poziom szkoły podstawowej i gimnazjum. Po tym etapie przewidziane jest 4-letnie liceum, alternatywnie 5-letnie technikum lub tak zwana szkoła branżowa. Szczegółowy harmonogram zmian oraz docelową strukturę szkolnictwa publikujemy tutaj. Z chwilą pojawiania się konkretnych projektów ustaw i rozporządzeń, publikujemy je w dziale Aktualności.

ikonka_strzalka.png

Jakie są główne założenia zmian w systemie oświaty?
Nowy system oświaty, którego wdrażanie rozpoczyna się już w roku szkolnym 2016/17 zakłada promocję czytelnictwa już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym, naukę programowania i gry w szachy, propagowanie treści patriotycznych i wiedzy historycznej w sposób aktywny na przykład poprzez wycieczki do miejsc związanych z historią. Warto wymienić tak ważne zmiany, jak planowana likwidacja gimnazjów i włączenie kształcenia gimnazjalnego do etapu nowej szkoły powszechnej obejmującej 8 lat nauki. Wśród planów ministerstwa znajduje się wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmniejszenie biurokracji w pracy nauczyciela.

ikonka_strzalka.png

Czy wiadomo, kiedy będą dostępne akty prawne regulujące najnowsze zmiany w systemie oświaty?
W połowie września 2016 roku ministerstwo planuje przedstawić projekt ustawy wprowadzającej zmiany w strukturze szkolnictwa.

ikonka_strzalka.png

Gdzie mogę znaleźć planowaną, nową strukturę szkolnictwa?
Planowana, nowa struktura edukacji została przedstawiona podczas konferencji MEN w Toruniu pod koniec czerwca. Na bazie tych informacji przygotowaliśmy uproszczoną infografikę, prezentującą najważniejsze zmiany i harmonogram ich wprowadzania.

ikonka_strzalka.png

Czy nadal będzie obowiązywała dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych?
Tak. Nadal zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest finansowany przez ministerstwo w klasach 1-3 i 4-5 szkoły podstawowej. Ministerstwo planuje ponadto rozszerzenie listy podręczników finansowanych przez budżet Państwa o podręczniki wydawane przez profesjonalnych wydawców i o dalsze etapy edukacji.

ikonka_strzalka.png

Czy Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana?
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapowiedziało likwidacji Karty Nauczyciela, lecz jej nowelizację. Zmianie mają ulec zapisy dotyczące tzw. „godzin karcianych”, które zostaną zlikwidowane.

ikonka_strzalka.png

W którym roku zostaną zlikwidowane gimnazja?
Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/18. Ministerstwo zapowiedziało docelową likwidację gimnazjów w roku szkolnym 2022/23. Ten etap edukacji gimnazjalnej powróci do 8-letniego cyklu nauczania.

ikonka_strzalka.png

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?
Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2017/18. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej będą objęci nową podstawą programową przez cały proces nauczania, włącznie z maturą.

ikonka_strzalka.png

Ministerstwo zapowiedziało cyfryzację polskiej szkoły. Na kiedy planowane jest doprowadzenie szerokopasmowego internetu do szkół? Podobnie, ogłoszone zostały plany wyposażenia każdej klasy w tablicę multimedialną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało w czerwcu 2016 roku doprowadzenie szerokopasmowego internetu do każdej szkoły w ciągu 2 lat, a więc do 2018 roku. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych (270 mln złotych).

ikonka_strzalka.png

Kto będzie uczył programowania w szkołach?
Według zapowiedzi przedstawicieli ministerstwa, już nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzić zajęcia z programowania, choć nauka kodowania ma objąć wszystkie etapy edukacji. Proces ten ma rozpocząć się we wrześniu 2017 roku. Na szkolenia pedagogów z tego zakresu ma być przeznaczone 124 mln złotych.

 

 


AKTUALNOŚCI

 


ZMIANY W OŚWIACIE - AKTUALNOŚCI:

 • Projekty ustaw trafiły do konsultacji
   


  Zmiany w edukacji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 16 września projekty zmian w ustawie o oświacie.  WIĘCEJ

 • List minister do nauczycieli
   


  Zmiany w edukacji

  Minister Edukacji Narodowej skierowała do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty list z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego.

  WIĘCEJ

 • Rusza pilotaż programowania
   


  Zmiany w edukacji

  1 września 2016 roku rozpoczyna się pilotaż nauki programowania w polskich szkołach. To jeden z elementów reformy systemu oświaty, zapowiedziany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec czerwca. W pilotażu może wziąć udział każda szkoła.

  WIĘCEJ

 • Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli


  Zmiany w edukacji

  Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, zaprezentowała 27 czerwca 2016 roku w Toruniu plany reformy systemu oświaty. Dotyczą one edukacji wczesnoszkolnej, etapu gimnazjum, liceum i technikum.
   

  WIĘCEJ

 

 

 

Projekty ustaw trafiły do konsultacji społecznych

2016.09.20

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 16 września projekty zmian w ustawie o oświacie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo zakładają przede wszystkim wprowadzenie nowego ustroju szkolnego. Jego struktura ma wyglądać następująco:

 • 8-letnia szkoła podstawowa;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia;
 • 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia;
 • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy;
 • szkoła policealna.
 • Wśród zmian znalazły się także:

 • Likwidacja gimnazjów
 • Likwidacja egzaminu 6-klasisty
 • Wprowadzenie egzaminu na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.
 • Podstawy programowe dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej mają być gotowe koniec listopada.

  Ministerstwo planuje, że Sejm przegłosuje ustawę do końca bieżącego roku.

  Prezentacja ministerstwa - do pobrania: TUTAJ

  Projekty ustaw - do pobrania: TUTAJ

  POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI

   

   

   

  List minister do nauczycieli

  2016.08.24

  Minister Edukacji Narodowej skierowała do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty list z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego.

  W piśmie czytamy między innymi o tym, że „wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.” Przypomnijmy ponadto, że od 1 września zlikwidowany będzie obowiązek prowadzenia tzw. „godzin karcianych”.

  Minister zapowiedziała, że w połowie września przedstawi projekty ustaw i skieruje je do konsultacji społecznych, również do nauczycieli, którzy będą mogli przesyłać swoje uwagi.

  Zgodnie z pierwotnymi planami, wdrażanie nowej struktury szkół rozpocznie się 1 września 2017 roku. „Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia” – czytamy w liście pani minister.

  Pełna treść listu dostępna jest tutaj

  POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI

   

   

   

  Rusza pilotaż programowania

  2016.08.17

  1 września 2016 roku rozpoczyna się pilotaż nauki programowania w polskich szkołach. To jeden z elementów reformy systemu oświaty, zapowiedziany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec czerwca. W pilotażu może wziąć udział każda szkoła.

  W pilotażu może wziąć udział każda szkoła. Czasu zostało już niewiele – zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia br. Ministerstwo uruchomiło specjalny serwis o wprowadzaniu nauki programowania w szkołach – programowanie.men.gov.pl Odpowiednie informacje zostały także opublikowane na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Ministerstwo zapowiada wsparcie dla nauczycieli, między innymi kursy i studia podyplomowe, platformę komunikacyjną oraz bazę materiałów. Przypomnijmy, że ministerstwo planuje doprowadzenie do każdej szkoły szerokopasmowego internetu w ciągu dwóch lat.

  POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI

   

   

   

  Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli

  2016.08.09

  Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, zaprezentowała 27 czerwca 2016 roku w Toruniu plany reformy systemu oświaty. Dotyczą one edukacji wczesnoszkolnej, etapu gimnazjum, liceum i technikum.

  Wśród zmian warto wskazać między innymi na likwidację gimnazjum, poszerzenie edukacji wczesnoszkolnej o klasę czwartą, wprowadzenie nowego nazewnictwa – szkoły powszechne i szkoły branżowe, wydłużenie etapu liceum i umożliwienie przystępowania do egzaminu maturalnego po szkole branżowej (wcześniej: zawodowej).

  Zapis video wystąpienia Minister dostępny jest tutaj, prezentacja ze spotkania tutaj.

  W serwisie „Zmiany w systemie oświaty” zgromadziliśmy dla Państwa najważniejsze plany zapowiedziane przez MEN, w dziale Aktualności będziemy publikować najnowsze wiadomości, ważne dla pracy nauczyciela, w tym informacje o zgłaszanych przez ministerstwo projektach ustaw i rozporządzenia. Zachęcamy do odwiedzania serwisu, który przygotowaliśmy w celu uporządkowania wiedzy i jej stałego aktualizowania.

  POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI

  Źródło: MEN.

  Opracowanie: Grupa MAC S.A.