NOWY SYSTEM EDUKACJI

Prawo oświatowe zmieniło strukturę polskich szkół. Zmiany objęły wszystkie szczeble edukacyjne - od szkół podstawowych po szkoły ponadpodstawowe. W tych pierwszych nauka wydłużona została do ośmiu lat. Gimnazja będą wygaszane, a tegoroczni szóstoklasiści rozpoczną naukę w klasach siódmych.

O rok dłużej będą się również uczyć uczniowie liceów i techników. Zasadnicze szkoły zawodowe zastąpią dwustopniowe szkoły branżowe. Od 1 września 2017 roku do szkół branżowych I stopnia poszedł pierwszy rocznik uczniów. Jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, która zakończy się zawodową maturą.

Docelowa struktura obejmuje: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. Przywrócono obowiązek szkolny dla dzieci od siódmego roku życia.

Zmiany dla szkół podstawowych rozpoczęła się od roku szkolnego 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast w liceach i technikach reforma będzie wprowadzana w latach 2019/2020 - 2023/2024.

Podręczniki i ćwiczenia dostają w szkole wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Kupuje je szkoła ze środków przekazanych z MEN.

Powstaje Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Wg zapewnień MEN, każda szkoła do 2020 r. będzie miała szybki, bezpieczny i bezpłatny internet. Ma ona połączyć wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Już drugi rok wdrażany jest rządowy program „Aktywna tablica” (zlinkować z naszą podstroną). 15 580 szkół w Polsce i za granicą zostanie wyposażonych w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program przeznaczono już ponad 279 mln zł.

POWRÓT

 

 


NAUCZYCIEL, UCZEŃ, RODZIC - CO NOWEGO


NAUCZYCIEL

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało ważne zmiany dotyczące rozwoju zawodowego nauczycieli oraz ich codziennej pracy. Zebraliśmy najważniejsze z nich, bazując na informacjach zaprezentowanych przez MEN.

ikonka_strzalka.png

Zmiany w ewaluacjach:
ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych - ewaluacje te prowadzone byłyby wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem, tj. wynikających z art. 34 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz z § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych – wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej w "Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa" – do 2 wymagań.
Zmniejszenie o ok. 25% liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych podczas badania ewaluacyjnego w szkołach i placówkach.
Zmiana kształtu raportów z ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom szkół i placówek (uproszczenie) poprzez poprawę czytelności raportów z jednoczesnym skróceniem ich treści do ok. 10 stron (przy ewaluacjach problemowych prowadzonych w zakresie 2 wymagań).

ikonka_strzalka.png

Zmniejszenie biurokracji – poprzez rezygnację z prowadzenia dokumentacji tzw. „godzin karcianych” art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz rezygnację z rozliczania minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej na etap kształcenia.

ikonka_strzalka.png

Nowa organizacja nadzoru pedagogicznego – wspomaganie szkół i placówek przez organizację narad i konferencji dla dyrektorów szkół, placówek ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy szkoły, wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji kuratoriów oświaty (wprowadzenie rejonów wizytacyjnych, odstąpienie od losowego wyboru wizytatorów, rezygnacja z ograniczenia w zakresie wykonywania przez wizytatorów zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego).

ikonka_strzalka.png

Awans zawodowy – zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela poprzez rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali (dodanie oceny zadowalającej i szczególnie wyróżniającej) oraz wprowadzenie obowiązku oceny w powiązaniu z procedurami awansu zawodowego, wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel specjalista, wydłużenie pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy, zindywidualizowanie długości ścieżki awansu zawodowego nauczyciela w zależności od jakości pracy nauczyciela, uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu zawodowego, określenie statusu nauczyciela polonijnego.

ikonka_strzalka.png

Krajowy plan doskonalenia zawodowego nauczycieli – uwzględniający obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie nauczycieli, w tym organizacji doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obowiązek przekazywania 20% z ogólnej puli środków wyodrębnianych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa, przez organy prowadzące szkoły. Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli, wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty nad szkołami i placówkami, awans zawodowy nauczyciela powiązany z doskonaleniem zawodowym.

ikonka_strzalka.png

Nowoczesne narzędzia dla nauczyciela – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole i wykorzystywanie tablic interaktywnych, podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli, doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wprowadzenie tutoringu jako docelowej metody pracy z uczniami.

ikonka_strzalka.png

Finansowanie – poprzez subwencje oświatowe na 6-latka objętego wychowaniem przedszkolnym w kwocie ok. 4300 zł od 2017 roku, wsparcie finansowe dla małych szkół, zwiększony dodatek dla wychowawcy klasy, uzależnienie subwencji branżowego szkolnictwa od zapotrzebowania rynku pracy, utworzenie stolika branżowego, dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego.

POWRÓT

 

 


UCZEŃ

Najważniejsze zmiany w edukacji uczniów zapowiedziane w czerwcu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczą między innymi edukacji historycznej, nauki języka polskiego, programowania i aktywizacji społecznej. Wśród planowanych zmian znajdują się m.in.:

Promocja czytelnictwa – uruchomienie programu wspierającego rozwój czytelnictwa, skierowanego do dzieci i rodziców poprzez między innymi takie projekty, jak:

 • „Książka w każdym domu” – wprowadzenie kanonu lektur dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wspieranie kształtowania nawyku czytania od najmłodszych lat.
 • Zwiększenie atrakcyjności bibliotek wiejskich poprzez wsparcie finansowe uzależnione między innymi od oferty czytelniczej, godzin otwarcia biblioteki, współpracy i pomysłu na prowadzenie biblioteki.
 • „Czytamy w szkole” – projekt zakładający wspólne, ciche czytanie podczas zajęć w bibliotece szkolnej; rozpoczynanie dnia szkolnego od czytania w klasach najmłodszych.

Poszerzanie świadomości historycznej uczniów – poprzez zwiększenie w nowej podstawie programowej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii, wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie, wycieczki do miejsc historycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym.

Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów – poprzez zapewnienie głosu doradczego młodych ludzi w Radzie Dzieci i Młodzieży przy MEN, aktywny wolontariat i współpracę z organizacjami pozarządowymi, opiekę nad szkołami polonijnymi.

Wychowanie fizyczne i zdrowy styl życia – poprzez wprowadzenie zajęć popołudniowych w ramach SKS (Szkolnego Klubu Sportowego), zwiększanie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego (projekt „Eduball”), doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego, tydzień projektów edukacyjnych w połowie czerwca.

Nauka programowania – wprowadzenie programu pilotażu programowania w szkołach, odpowiednie zmiany w podstawie programowej uwzględniające naukę programowania.

Nauka języka obcego –wprowadzenie modelu nauki języka przez kontynuację, dostęp do portali językowych jako narzędzi w nauczaniu języków obcych.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprzez umożliwienie praktycznej nauki zawodu u rzemieślników i w zakładach pracy, udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych przed 18. rokiem życia, dostosowanie egzaminów zawodowych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, preorientację zawodową na wcześniejszych etapach edukacyjnych, współpracę z trenerami pracy, utworzenie szkół specjalistycznych, powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zmiany w egzaminach – poprzez likwidację „sprawdzianu szóstoklasisty” , możliwość fotografowania pracy egzaminacyjnej przez ucznia podczas procedury odwołania, powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uproszczenie procedur maturalnych, wprowadzanie większej liczby pytań otwartych, wymagających kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, zmianę formuły egzaminu ustnego z języka polskiego i obcego, rozszerzenie form e-oceniania.

 

POWRÓT

 

 


RODZIC

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje szereg zmian, dzięki którym rodzic będzie miał możliwość bardziej aktywnego udziału w procesie edukacji dziecka, a ono samo będzie uczestniczyło w wielu aktywnościach zapewniających rozwój społeczny i zdobywanie szerokich kompetencji. Wśród zmian dotyczących roli rodzica znajdują się m.in.:

ikonka_strzalka.png

Zwiększenie wychowawczej roli szkoły i bezpieczeństwa – poprzez połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki, w tym obowiązek przeprowadzenia diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych, przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, w tym większe nakierowanie na postawy prospołeczne, pozytywną komunikację a także właściwe zachowania i postawy, wsparcie działalności wychowawczej szkoły przez specjalistów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog i pedagog w szkole), stałą współpracę ze strażą pożarną, ratownictwem medycznym, policją, strażą miejską.

ikonka_strzalka.png

Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka – poprzez ściślejszy nadzór dyrektora szkoły nad zajęciami lekcyjnymi prowadzonymi na terenie szkoły przez inny podmiot (obowiązkowa obecność nauczyciela na takich zajęciach), upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu szkolnego i samorządności szkolnej, zapewnienie szkoleń dla Rad Rodziców (klas i szkół) w celu zwiększenia roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

ikonka_strzalka.png

Zwiększenie liczby rodziców w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

ikonka_strzalka.png

Utworzenie rady szkoły w każdej placówce oświatowej wraz z odrębnym statutem

ikonka_strzalka.png

Powołanie szkolnych rad wolontariatu

ikonka_strzalka.png

Bezpieczeństwo dzieci - obowiązkowa rejestracja każdej osoby pojawiającej się na terenie szkoły.

POWRÓT

 

 

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ikonka_strzalka.png

Jakie są główne założenia zmian w systemie oświaty?
Nowy system oświaty, którego wdrażanie rozpoczyna się już w roku szkolnym 2016/17 zakłada promocję czytelnictwa już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym, naukę programowania i gry w szachy, propagowanie treści patriotycznych i wiedzy historycznej w sposób aktywny na przykład poprzez wycieczki do miejsc związanych z historią. Warto wymienić tak ważne zmiany, jak planowana likwidacja gimnazjów i włączenie kształcenia gimnazjalnego do etapu nowej szkoły powszechnej obejmującej 8 lat nauki. Wśród planów ministerstwa znajduje się wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmniejszenie biurokracji w pracy nauczyciela.

ikonka_strzalka.png

Czy nadal będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik rządowy w klasach 1-3 szkoły podstawowej?
Nie. Ministerstwo zdecydowało się na przywrócenie wyboru podręczników spośród publikacji przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców. Podręczniki te będą bezpłatne z punktu widzenia rodziców, ponieważ będą dotowane przez MEN.

ikonka_strzalka.png

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?
Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2017/18. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej będą objęci nową podstawą programową przez cały proces nauczania, włącznie z maturą.

ikonka_strzalka.png

Czy nadal będzie obowiązywała dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych?
Tak. Nadal zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest finansowany przez ministerstwo w klasach 1-3 i 4-5 szkoły podstawowej. Ministerstwo planuje ponadto rozszerzenie listy podręczników finansowanych przez budżet Państwa o podręczniki wydawane przez profesjonalnych wydawców i o dalsze etapy edukacji.

ikonka_strzalka.png

Czy Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana?
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapowiedziało likwidacji Karty Nauczyciela, lecz jej nowelizację. Zmianie mają ulec zapisy dotyczące tzw. „godzin karcianych”, które zostaną zlikwidowane.

ikonka_strzalka.png

W którym roku zostaną zlikwidowane gimnazja?
Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/18. Ministerstwo zapowiedziało docelową likwidację gimnazjów w roku szkolnym 2022/23. Ten etap edukacji gimnazjalnej powróci do 8-letniego cyklu nauczania.

 

 


AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

25 września 2018

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Czytaj więcej


Dobry Start – 300 zł na wyprawkę

2 lipca 2018

MEN wprowadziło program „Dobry Start”, w ramach którego rodzic może otrzymać 300 zł na wyprawkę dla dziecka w wieku szkolnym. Od 1 lipca można złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia. Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start:

• rodzic,
• opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
• opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
• osoba ucząca się.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Czytaj więcej, złóż wniosekCzytaj więcej


Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

26 czerwca 2018

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Czytaj więcej


Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje – rozporządzenie MEN podpisane

27 kwietnia 2018

Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen zawiera podpisane wczoraj, 26 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Czytaj więcej


Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

30 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała dziś, 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:
• 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
• 5-letniego technikum;
• 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Czytaj więcej


Program „Szkolny Klub Sportowy”

20 grudnia 2017

Ministerstwo opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.

Czytaj więcej


Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

15 grudnia 2017


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).
Podpisane 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej


Rząd dofinansuje zakup nowoczesnych technologii – program Aktywna Tablica

9 sierpnia 2017

Wdrażana reforma edukacji obejmuje dofinansowanie zakupu nowych technologii dla szkół. Do 31 sierpnia szkoły mogą składać wnioski o udział w programie rządowym „Aktywna Tablica”. Zakłada on dofinansowanie w kwocie 14 tys. zł na zakup nowoczesnych technologii dla jednej szkoły. „Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019. Nie przegap i skorzystaj z szansy na wyposażenie swojej szkoły w:

 • tablicę interaktywną,
 • monitor interaktywny,
 • nowoczesne rzutniki,
 • nagłośnienie.

 

Zobacz więcej, pobierz przykładowe wnioski o udziale w programie: TUTAJ


Rozpoczęły się prace nad OSE – Ogólnopolską Siecią Edukacyjną

14 czewrca 2017

Internet we wszystkich szkołach – uchwała o realizacji OSE przyjęta przez Radę Ministrów. Wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

 

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

 

Więcej: TUTAJ


Rozporządzenie o dopuszczaniu podręczników podpisane

1 marca 2017

O tym, jakie szczegółowe warunki muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego określa specjalne rozporządzenie, które dzisiaj podpisała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Jak czytamy na stronie ministerstwa, rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Na bazie tego dokumentu wydawcy edukacyjni mogą wkrótce rozpocząć procedurę składania podręczników do recenzji.

Więcej: TUTAJ


Podstawy programowe podpisane

14 lutego 2017

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

Pod koniec lutego rozpoczną się szkolenia nauczycieli szkół podstawowych z wdrażania nowej podstawy programowej. W planie są konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Więcej: TUTAJ


Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

24 stycznia 2017

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-dla-absolwentow-dotychczasowego-gimnazjum-projekt-rozporzadzenia-skierowany-do-konsultacji.html


Planowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

27 stycznia 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/minimalne-stawki-wynagrodzenia-zasadniczego-nauczycieli-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html


Rozpoczęły się konsultacje ramowych planów nauczania

20 stycznia 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku.

Więcej TUTAJ


Rozpoczęły się konsultacje na temat dotacji

18 stycznia 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Opublikowany projekt rozporządzenia określa m.in. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o udzielenie dotacji, a także sposób rozliczania z otrzymanej dotacji.

Więcej na: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dotacja-na-podreczniki-projekt-nowego-rozporzadzenia-skierowany-do-konsultacji.html


Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

13 stycznia 2017

Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Projekt dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-dopuszczania-do-uzytku-szkolnego-podrecznikow.html


Ustawy wprowadzające reformę edukacji opublikowane w Dzienniku Ustaw

12 stycznia 2017

Wczoraj w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ustawy-wprowadzajace-reforme-edukacji-opublikowane-w-dzienniku-ustaw.html


Prezydent RP podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

9 stycznia 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy wprowadzające reformę edukacji.

– Wielu rodziców, takich których dzieci skończyły już szkołę w ciągu ostatnich lat, czy też są w tej chwili w szkole lub w niej będą, również nie miało wątpliwości, że zarówno 3-klasowe gimnazjum, jak i 3-klasowe liceum były szkołami, w których edukacja trwała zbyt krótko – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Nie miałem żadnych wątpliwości, że polski system edukacji wymaga naprawy i zmiany. Zresztą miliony Polaków od wielu lat mówią to samo – potrzebny jest dłuższy okres kształcenia w poszczególnych szkołach – dodał Prezydent RP.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawy-wprowadzajace-reforme-edukacji.html


Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji

30 grudnia 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. Zapraszamy do nadsyłania opinii.

Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w tych szkołach, przekazany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową:

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:

 

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-rozpoczecie-konsultacji-spolecznych.html


Ministerstwo podsumowało rok 2016 w edukacji

30 grudnia 2016

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, ogólnopolska debata dotycząca przyszłości edukacji i przygotowanie do wprowadzenia reformy systemu oświaty – to według MEN najważniejsze tematy mijającego roku edukacji.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-2016-roku-w-polskiej-edukacji.html


Zmiany w opłatach za 6-latki w przedszkolach

23 grudnia 2016

Jak informuje MEN, od nowego roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html


Plany cyfryzacji polskiej edukacji

22 grudnia 2016

Na wspólnej konferencji, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji przedstawili założenia cyfryzacji szkół. Wśród najważniejszych działań znalazły się m.in. nauka programowania, budowa infrastruktury internetowej w szkołach, szkolenia nauczycieli.

Więcej oraz prezentacje na: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyfryzacja-szkol-podsumowanie-dzialan-ministerstwa-edukacji-narodowej-i-ministerstwa-cyfryzacji.html


Nowy podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku

22 grudnia 2016

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W algorytmie podziału subwencji  wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html


Sejm uchwalił zmiany w oświacie

15 grudnia 2016

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów,  wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Zmiany dotyczyć będą również kształcenia zawodowego oraz organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-sejm-uchwalil-zmiany-w-oswiacie.html


Jak będzie wyglądała organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji?

5 grudnia 2016

Zgodnie z przepisami projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można:

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/jak-bedzie-wygladala-organizacja-klas-sportowych-i-dwujezycznych-po-reformie-edukacji.html


Projekty ustaw trafiły do konsultacji społecznych

10 września 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 16 września projekty zmian w ustawie o oświacie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo zakładają przede wszystkim wprowadzenie nowego ustroju szkolnego. Jego struktura ma wyglądać następująco:

Wśród zmian znalazły się także:

Podstawy programowe dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej mają być gotowe koniec listopada.

Ministerstwo planuje, że Sejm przegłosuje ustawę do końca bieżącego roku.

Prezentacja ministerstwa - do pobrania: TUTAJ

Projekty ustaw - do pobrania: TUTAJ


List minister do nauczycieli

24 sierpnia 2016

Minister Edukacji Narodowej skierowała do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty list z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego.

W piśmie czytamy między innymi o tym, że „wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.” Przypomnijmy ponadto, że od 1 września zlikwidowany będzie obowiązek prowadzenia tzw. „godzin karcianych”.

Minister zapowiedziała, że w połowie września przedstawi projekty ustaw i skieruje je do konsultacji społecznych, również do nauczycieli, którzy będą mogli przesyłać swoje uwagi.

Zgodnie z pierwotnymi planami, wdrażanie nowej struktury szkół rozpocznie się 1 września 2017 roku. „Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia” – czytamy w liście pani minister.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj


Rusza pilotaż programowania

17 sierpnia 2016

1 września 2016 roku rozpoczyna się pilotaż nauki programowania w polskich szkołach. To jeden z elementów reformy systemu oświaty, zapowiedziany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec czerwca. W pilotażu może wziąć udział każda szkoła.

W pilotażu może wziąć udział każda szkoła. Czasu zostało już niewiele – zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia br. Ministerstwo uruchomiło specjalny serwis o wprowadzaniu nauki programowania w szkołach – programowanie.men.gov.pl Odpowiednie informacje zostały także opublikowane na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Ministerstwo zapowiada wsparcie dla nauczycieli, między innymi kursy i studia podyplomowe, platformę komunikacyjną oraz bazę materiałów. Przypomnijmy, że ministerstwo planuje doprowadzenie do każdej szkoły szerokopasmowego internetu w ciągu dwóch lat.


Kompendium wiedzy o zmianach w oświacie dla nauczycieli

09 sierpnia 2016

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, zaprezentowała 27 czerwca 2016 roku w Toruniu plany reformy systemu oświaty. Dotyczą one edukacji wczesnoszkolnej, etapu gimnazjum, liceum i technikum.

Wśród zmian warto wskazać między innymi na likwidację gimnazjum, poszerzenie edukacji wczesnoszkolnej o klasę czwartą, wprowadzenie nowego nazewnictwa – szkoły powszechne i szkoły branżowe, wydłużenie etapu liceum i umożliwienie przystępowania do egzaminu maturalnego po szkole branżowej (wcześniej: zawodowej).

Zapis video wystąpienia Minister dostępny jest tutaj, prezentacja ze spotkania tutaj.

W serwisie „Zmiany w systemie oświaty” zgromadziliśmy dla Państwa najważniejsze plany zapowiedziane przez MEN, w dziale Aktualności będziemy publikować najnowsze wiadomości, ważne dla pracy nauczyciela, w tym informacje o zgłaszanych przez ministerstwo projektach ustaw i rozporządzenia. Zachęcamy do odwiedzania serwisu, który przygotowaliśmy w celu uporządkowania wiedzy i jej stałego aktualizowania.

 • wychowania przedszkolnego;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
  • wychowania przedszkolnego;
  • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
  • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
  • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
  • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
  • klasach: pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
  • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • w branżowej szkole I stopnia;
  • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
  • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.
  • przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • przekształcić w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • włączyć do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • przekształcić w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • włączyć do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • przekształcić w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • włączyć do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.
  • 8-letnia szkoła podstawowa;
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
  • 5-letnie technikum;
  • 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia;
  • 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia;
  • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy;
  • szkoła policealna.
  • Likwidacja gimnazjów
  • Likwidacja egzaminu 6-klasisty
  • Wprowadzenie egzaminu na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.

Źródło: MEN.

Opracowanie: Grupa MAC S.A.