Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEN:
pracownie przedmiotowe do 14 czerwca 2019, wyposażenie nowo wybudowanych obiektów I tura do dnia 31 maja 2019 II tura do dnia 27 września 2019.
Ważne: Zeskanowane podpisane wnioski (Organ Prowadzący) należy przesyłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

 

 


Pobierz wniosek

box.png

 

Zapoznaj się z produktami Labo Lab!

Wiemy jak ważna jest odpowiednia decyzja przy wyborze materiałów dydaktycznych do sal przedmiotowych. Zapoznaj się z nowoczesnymi zestawami badawczymi dla pracowni przyrodniczych, każdy z multimedialną bazą wiedzy.  

Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń ! i eksperymentów w klasie do 30 uczniów!

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok?
Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEN?
Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Czy każda gmina może się ubiegać o środki z rezerw?

Punkt V

Dofinansowanie  wyposażenia  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne do realizacji  podstawy  programowej  z  przedmiotów  przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Dofinansowanie  obejmuje  wyposażenie  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych: a)  publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne; b)  które  mają  lub  będą  mieć  od  01.09.2019  r.  w  ramach  struktury  klasę  V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia); c)  które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym; d)  które  nie  mają  w  ramach  struktury  oddziałów  gimnazjalnych (po przekształceniu  gimnazjum  w  szkołę  podstawową  lub  włączeniu gimnazjum  w  struktury  szkoły  podstawowej)  oraz,  które  nie  funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum; e)  które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określają załączniki nr 5 i nr 5a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają  powyższe  kryteria  (szkoły  uprawnione  do  ubiegania  się  o  wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

Punkt VI

Dofinansowanie  doposażenia  publicznych  szkół  i  placówek  prowadzonych (dotowanych)  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,  w  zakresie pomieszczeń  do  nauki  w  nowo  wybudowanych  budynkach,  nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.   

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie: a)  sprzętu  szkolnego  i pomocy  dydaktycznych  do  nowych  pomieszczeń  do nauki  zaadaptowanych  z  innych  pomieszczeń  szkolnych  nie  pełniących dotychczas  funkcji  dydaktycznych  lub  pomieszczeń  do  nauki  w  nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2018 r. lub  w  miesiącach  I-IX  2019  r.)  obiektach  szkół  (placówek)  publicznych 1  prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Z  dofinansowania  wyłącza  się  zakup  pomocy  dydaktycznych,  który  został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa. Do wniosku należy dołączyć: −  w  przypadku  pomieszczeń  do  nauki  w  nowo  wybudowanych  obiektach  - pozwolenie  na  użytkowanie  nowego  obiektu  lub  wstępny  (końcowy)  protokół odbioru; −  w  przypadku  pomieszczeń  do  nauki  zaadaptowanych  z  innych  pomieszczeń szkolnych  nie  pełniących  funkcji  dydaktycznych  -  protokół  odbioru  robót  - przykładowy wzór określa załącznik nr 6d; −  wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia,

opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6c. Wzór  wniosków  określają  załączniki  nr  6a  oraz  6c  (wykaz  sprzętu  szkolnego i pomocy dydaktycznych).

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Podpisane wnioski i zeskanowane należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę e-PUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.   Dokument xml stanowiący pismo przewodnie musi zostać podpisany przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną.   W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl

Punkt V Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.

Punkt VI  Terminy składania wniosków:
−  do dnia 31 maja 2019 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych  w miesiącach  X-XII  roku  poprzedniego  oraz w I kwartale 2019 r.,
−  do dnia 27 września 2019 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019?
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.