Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEiN:
- do dnia 31 maja 2022 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2021 oraz w I kwartale 2022 r.,
- do dnia 4 października 2022 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2022 r.

Ważne: Wnioski podpisane elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną wraz załącznikami – również podpisanymi elektronicznie - należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę ePUAP.

 

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 


OFERTA SPRZĘTU SZKOLNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

01.png
01.png
01.png

KALKULATOR – WYPOSAŻENIE OGÓLNE

KALKULATOR – WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

KALKULATOR – POMOCE DYDAKTYCZNE klasy 4-8

Z dniem 15 września 2022 ceny produktów ulegną zmianie i nastąpi aktualizacja cen w kalkulatorach.

 

 


ZOBACZ KATALOGI

 


Wyposażenie placówek edukacyjnychWyposażenie pracowni przedmiotowych

 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!

 

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok?

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEiN?

Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEiN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych?

 

Kryterium V

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

 

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:

  1. a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych2 prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  2. b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2021 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2022 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu ich realizacji udzielane są wyłącznie wnioskodawcom.

Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium I, IV, V, VI i IX dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2021 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2021 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P51, P52, P53, P66) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

 

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;

- w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 3d;

- wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3e.

 

Wzór wniosków określają załączniki nr 3a, 3b.

 

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN – linkowanie do https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2022

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

 

Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/ marszałka/starostę/ wójta lub osobę upoważnioną.

 

UWAGA:

Wnioski podpisane elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną wraz załącznikami – również podpisanymi elektronicznie - należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę ePUAP.

Przy wysyłaniu korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy przygotować ePISMO w formie XML, które musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym burmistrza/prezydenta/marszałka/starosty/wójta lub osoby upoważnionej.

Adresy skrzynek podawczych MEiN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePUAP możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: sekretariat.dwst@mein.gov.pl

 

Terminy składania wniosków:

- do dnia 31 maja 2022 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2021 oraz w I kwartale 2022 r.,

- do dnia 4 października 2022 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2022 r.

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022?

 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym w trakcie roku budżetowego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje sukcesywnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednak nie później niż do 10 listopada 2022 roku, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

ikonka_strzalka.png

Do kiedy należy wydatkować i rozliczyć środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022?

Wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków jest do
31 grudnia 2022r.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;

- w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 3d;

- wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3e.

 

Wzór wniosków określają załączniki nr 3a, 3b.

ikonka_strzalka.png

Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

- wysyłanie wniosków wyłącznie przez platformę ePUAP;

- niewysyłanie tych samych wniosków przez ePUAP wielokrotnie jak również o niewysyłanie ich kopii w wersji papierowej pocztą tradycyjną, ponieważ opóźnia to proces ich rozpatrywania;

- umieszczanie w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium;

- zamieszczanie danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych bezpośrednio za kwestie formalne składanego wniosku.

 

Nie będą rozpatrywane wnioski:

- nieposiadające wymaganych załączników;

- złożone po wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji i Nauki;

- z niepodpisanym elektronicznie pismem przewodnim i załącznikami;

- niepoprawnie wypełnione (niezawierające wszystkich wymaganych danych, z niepoprawnie wprowadzonymi danymi).

 

W odniesieniu do wniosków z kryterium V – Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/ marszałka/starostę/ wójta lub osobę upoważnioną.

 

UWAGA:

Wnioski podpisane elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną wraz załącznikami – również podpisanymi elektronicznie - należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę ePUAP.

Przy wysyłaniu korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy przygotować ePISMO w formie XML, które musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym burmistrza/prezydenta/marszałka/starosty/wójta lub osoby upoważnionej.

Adresy skrzynek podawczych MEiN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePUAP możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: sekretariat.dwst@mein.gov.pl

 

ikonka_strzalka.png

Dlaczego Subwencje MEiN zrealizować z MAC?

Realizując Subwencje MEiN z MAC otrzymują Państwo pakiet korzyści:

  • - instrukcja krok po kroku jak uzyskać Subwencje,
  • - aktualne informacje o kryteriach finansowania,
  • - gotowe wnioski i kalkulatory,
  • - starannie wyselekcjonowane produkty, odpowiadające na bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli,
  • - pomoc w pozyskaniu dofinansowania na każdym etapie – od złożenia wniosku, doradztwa w doborze produktów, przez cały proces zamówienia, po dopilnowanie terminu dostawy,
  • - konsultanci oświatowi w całym kraju są do Państwa dyspozycji.
   

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.