TO JUŻ OSTATNI DZWONEK na skorzystanie z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ MEiN 2021

SPRAWDŹ JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY WE WNIOSKU (ZAŁ 4 i 4A - kryterium V)!

TO JUŻ OSTATNI DZWONEK na skorzystanie z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ MEiN 2021, finansującej BEZ WKŁADU WŁASNEGO wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy składania wniosków na pracownie przedmiotowe (kryterium V) jest do 31 maja 2021 r.

100 MLN ZŁ i OSTATNI ROK PROJEKTU na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych z SUBWENCJI MEiN

 

Prezentacja w wykonaniu Doroty Kwiecińskiej 
MAC Dydaktyka

 


Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEiN:
- pracownie przedmiotowe do 31 maja 2021 r.,
- wyposażenie nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych I tura do 28 maja, II tura 4 października 2021 r.

Ważne: Zeskanowane podpisane wnioski (Organ Prowadzący) należy przesyłać do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę e-PUAP.

 

 


Pobierz wniosek

chemia.png

 

Odmień swoją szkołę z MAC!

Zmiany w nauczaniu wymagają od nas wszystkich nowego podejścia do organizacji pracy, procesu edukacji i zapewnienia bezpiecznych przestrzeni. Pracownie przedmiotowe, odpowiednio urządzone, mogą stać się dla współczesnych uczniów miejscem inspiracji i odkrycia własnych pasji. Zapewnijmy im najlepsze warunki nauki przez doświadczenie. Dzięki temu będzie ona efektywna, a nam – odpowiedzialnym za edukację – sprawi radość z dobrze spełnionej roli.

 

POBIERZ KATALOGI WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

 

ZOBACZ OFERTĘ

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok?

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEiN?

Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEiN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Z jakiego kryterium skorzystać i jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne?

Kryterium V

To ostatni rok programu wsparcia finansowego na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka. Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a)publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b)które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c)które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
d)które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
e)które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu ich realizacji udzielane są wyłącznie wnioskodawcom. Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium I, IV, V, VI, IX dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2020 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2020 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P51, P52, P53, P66) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.
Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać w formie edytowalnej (xls).

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określa załącznik nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Z jakiego kryterium skorzystać i jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych?

Kryterium VI

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:
a)sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
b)sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2020 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu ich realizacji udzielane są wyłącznie wnioskodawcom. Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium I, IV, V, VI, IX dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2020 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2020 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P51, P52, P53, P66) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa. Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;
b) w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 5d;
c) wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5e.

Wzór wniosków określają załączniki nr 5a, 5b

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/marszałka/starostę/wójta lub osobę upoważnioną.

UWAGA:
Dokument xml podpisany przez burmistrza/prezydenta/marszałka/starostę/wójta lub osobę upoważnioną wraz załącznikami, tj. podpisanymi elektronicznie wnioskami (należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę e-PUAP. Adresy skrzynek podawczych MEiN:
/gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@mein.gov.pl

Kryterium V Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r.

Kryterium VI  Terminy składania wniosków:
- do dnia 28 maja 2021 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,
- do dnia 4 października 2021 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021?

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym w trakcie roku budżetowego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje sukcesywnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednak nie później niż do 16 listopada 2021 roku, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

ikonka_strzalka.png

Do kiedy należy wydatkować i rozliczyć środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021?

Wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków jest do
31 grudnia 2021r.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

 • - wysyłanie wniosków wyłącznie przez platformę ePuap (z wyjątkiem kryterium VII);
 • - niewysyłanie tych samych wniosków przez ePuap kilkakrotnie jak również o niewysyłanie ich kopii w wersji papierowej pocztą tradycyjną, ponieważ opóźnia to proces ich rozpatrywania;
 • - umieszczanie w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium;

Nie będą rozpatrywane wnioski:

 • - nieposiadające wymaganych załączników;
 • - złożone po wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • - z niepodpisanym elektronicznie pismem przewodnim i załącznikami;
 • - niepoprawnie wypełnione (niezawierające wszystkich wymaganych danych, z niepoprawnie wprowadzonymi danymi).

Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez burmistrza/prezydenta/marszałka/starostę/wójta lub osobę upoważnioną.

ikonka_strzalka.png

Dlaczego Subwencje MEiN zrealizować z MAC?

Realizując Subwencje MEiN z MAC otrzymują Państwo pakiet korzyści:

 • - instrukcja krok po kroku jak uzyskać Subwencje,
 • - aktualne informacje o kryteriach finansowania,
 • - gotowe wnioski i kalkulatory,
 • - starannie wyselekcjonowane produkty, odpowiadające na bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli,
 • - pomoc w pozyskaniu dofinansowania na każdym etapie – od złożenia wniosku, doradztwa w doborze produktów, przez cały proces zamówienia, po dopilnowanie terminu dostawy,
 • - konsultanci oświatowi w całym kraju są do Państwa dyspozycji.

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.


Poznaj całą ofertę wyposażenia placówek edukacyjnych


Wyposażenie pracowni przedmiotowych