Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEN do 28 kwietnia 2017 (świetlice) lub 15 maja 2017 (sale tematyczne).
Ważne: Zeskanowane podpisane wnioski (Organ Prowadzący) należy przesyłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

 

 


W dniach 2 i 14 czerwca MEN opublikowało kwoty dofinansowania w ramach punktu IV. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie:

b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego:


szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

10.000 zł na jedno pomieszczenie dydaktycznesale gimnastyczne

40 000 zł na jedną salę

Przypominamy, że można jeszcze składać wnioski do 29 września 2017 r.– dotyczy pomieszczeń przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.
c) świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, - 25 000 zł na jedną świetlicę


Pobierz gotowy wniosek

d) pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. - 10 000 zł na jedno pomieszczenie


Pobierz gotowy wniosek


 


Lista gmin, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez MEN

pobierz listę.


Co oferujemy?

ikonka_strzalka.png

Pomoc przy wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków.

ikonka_strzalka.png

Gotowe wykazy produktów.

ikonka_strzalka.png

Pomoc przy procedurze zakupu.

ikonka_strzalka.png

Wizytę Konsultanta Oświatowego.

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jaka kwota rezerwy 0,4% jest do rozdysponowania na rok 2017?
Do rozdysponowania jest ponad 167 mln zł.

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEN?
Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok?
Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.
II. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez samorządy – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, pod warunkiem że:
III. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.
IV. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie:
a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017.
b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.).
c) Świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.
d) Pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników.
V. Dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.
VI. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:
VII. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (z wyłączeniem m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutków awansu zawodowego nauczycieli).

Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych.
Pobierz ze strony MEN

ikonka_strzalka.png

Jakiego rodzaju wydatki podlegają dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe. Należy również pamiętać o sposobie postępowania z środkami trwałymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zgodnie z przepisami podatkowymi odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się z zastosowaniem stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (opublikowanych w załączniku do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Stawki te są obowiązujące dla celów podatkowych w odniesieniu do środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł. Do środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 3500 zł mogą być stosowane stawki z wykazu lub można dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo – odpisując 100 proc. wartości początkowej w miesiącu wydania tych środków trwałych do używania lub następnym.

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?
Wnioskodawca (JST) składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione. Zeskanowane podpisane wnioski należy przesyłać do MEN przez platformę ePUAP.
UWAGA: Decyduje data wpływu do MEN.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków w IV kryterium:

- punkt a) do dnia 22 września 2017 r.
- punkt b) do dnia 8 maja 2017 r. (I tura dotycząca pomieszczeń oddanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2017 r.), do dnia 29 września 2017 r. (II tura dotycząca pozostałych pomieszczeń)
- punkt c) do dnia 28 kwietnia 2017 r.
- punkt d) do dnia 15 maja 2017 r.

ikonka_strzalka.png

Czy każda gmina może się ubiegać o środki z rezerw?
Jak podkreślił resort edukacji, w odniesieniu do kryterium I, III, IV, V dofinansowanie z 0,4 proc. rezerwy będzie przysługiwało tylko tym samorządom, w budżetach których w 2016 r. wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe niż przekazana w 2016 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W skrócie, jeśli JST nie wystarcza funduszy z subwencji i muszą dopłacać do oświaty, to mogą starać się o środki z rezerwy. Jeśli zwracają nadwyżkę z subwencji to nie mogą się ubiegać.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?
Placówka składa do Organu Prowadzącego gotową specyfikacje produktów razem z uzasadnieniem. Wzór uzasadnienia znajduje się już w każdej z gotowych propozycji. Ostateczny dokument z uzupełnionymi danymi placówki należy wydrukować, podbić, podpisać i dostarczyć do Organu Prowadzącego.
Do wniosku składanego przez JST (link do wzorów załączników) należy dołączyć:

pkt c):Do wniosku należy dołączyć: uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz zakupionego lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdej świetlicy, opiewających na kwotę wnioskowaną,
Pobierz ze strony MEN

pkt d) Do wniosku należy dołączyć:
- uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz zakupionych lub planowanych do zakupienia mebli (np. ławek, krzeseł), odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewających na kwotę wnioskowaną,
Pobierz ze strony MEN

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017?
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.