Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEN:
pracownie przedmiotowe do 29 maja 2020, wyposażenie nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych I tura do 29 maja, II tura 25 września 2020
Ważne: Zeskanowane podpisane wnioski (Organ Prowadzący) należy przesyłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

 

 


Pobierz wniosek

ccc2282d2455df3e79badc49aa56a293fbba79f0.png

 

Odmień swoją szkołę z MAC!

Zmiany w nauczaniu wymagają od nas wszystkich nowego podejścia do organizacji pracy, procesu edukacji i zapewnienia bezpiecznych przestrzeni. Pracownie przedmiotowe, odpowiednio urządzone, mogą stać się dla współczesnych uczniów miejscem inspiracji i odkrycia własnych pasji. Zapewnijmy im najlepsze warunki nauki przez doświadczenie. Dzięki temu będzie ona efektywna, a nam – odpowiedzialnym za edukację – sprawi radość z dobrze spełnionej roli.

 

NOWOŚĆ! POBIERZ KATALOG SALE TEMATYCZNE 2020/2021

 

ZOBACZ OFERTĘ

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok?
Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEN?
Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Czy każda gmina może się ubiegać o środki z rezerw?

Punkt V

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych: a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne; b) które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia); c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym; d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum; e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019. Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/2 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). Wyjątkiem jest sytuacja w której jst jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej szkoły uprawnionej. Wówczas może ubiegać się o dofinansowanie w 2020 na tę szkołę. Sposób wyliczania liczby szkół uprawnionych w pozostałych przypadkach: po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 2 należy dokonać zaokrąglenia w dół. Wynik powyższego działania to liczba szkół, na które można składać wniosek w roku 2020. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

 

Punkt VI

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez JST, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:
a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół (placówek) publicznych 1 prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r. lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych · prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.


Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;
- w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 5e;
- wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5d.


Wzór wniosków określają załączniki nr 5a, 5b oraz 5d

Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Podpisane wnioski i zeskanowane należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę e-PUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.   Dokument xml stanowiący pismo przewodnie musi zostać podpisany przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną.   W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl

Punkt V Termin składania wniosków: do dnia 29 maja 2020 r.

Punkt VI  Terminy składania wniosków:
do dnia 29 maja 2020 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2020 r., do dnia 25 września 2020 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020?
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.


Poznaj całą ofertę wyposażenia placówek edukacyjnych