Pobierz wniosek


Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEN: świetlice i pomieszczenia do nauki do 31 maja 2018; pracownie przedmiotowe do 15 czerwca 2018; lub wyposażenie nowo wybudowanych obiektów I tura do 31 maja 2018, II tura do 28 września 2018.
Ważne: Zeskanowane podpisane wnioski (Organ Prowadzący) należy przesyłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok?
Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEN?
Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Czy każda gmina może się ubiegać o środki z rezerw?
Punkt V
Kryterium obejmuje dofinansowanie w zakresie:
1. wydatków związanych z przekształcaniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2018 r.
Punkt 1 kryterium w roku 2018 nie obejmuje już gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe od 1 września 2017 r. Włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej nie jest objęte dofinansowaniem z 0,4% rezerwy.
2. wydatków związanych z przekształceniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2017 r.

Punkt VII
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez jst, które spełniają kryteria powyżej (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie.
W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. cztery warunki) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki do .50 zaokrągla się w dół, od .50 zaokrągla się w górę. Wynik daje liczbę szkół na które można składać wniosek w roku 2018. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się osobno dla części gminnej i powiatowej.
Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email:
Sekretariat.DWST@men.gov.pl
Prosimy o niewysyłanie wniosków ani ich kopii w wersji papierowej pocztą tradycyjną, ponieważ opóźnia to przesłanie wniosków do realizacji i uruchomienie środków.
Terminy składania wniosków na poszczególne punkty kryterium:
Punkt V: do 31.05.2018r.
Punkt VI a:
- do 31.05.2018 r.; I tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego (pod warunkiem, że jst nie otrzymała dofinansowania na to zadanie w roku ubiegłym) oraz w I kwartale 2018 r.
- do 28.09.2018 r.; II tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania /zaadaptowanych II i III kwartale 2018 r.
Punkt VI b:- Do 21.09.2018
Punkt VII: - Do 15.06.2018

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018?
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.