Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Wybierz sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

krok_2.png

Uzupełnij dane we Wniosku.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEN przez platformę ePUAP w terminie do 4 października 2024 r.


WAŻNE TERMINY

Termin składania wniosków - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2023 oraz w I II i III kwartale 2024 r.

Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków.

 

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok?

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEN?

Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych?

Kryterium V

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego).

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:
a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2023 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2024 r.) obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu realizacji wniosków udzielane są wyłącznie Wnioskodawcom. Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryteriów I, IV, V, VI, VII i IX dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2023 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2023 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P61, P62, P63, P77) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Wnioski i załączniki podpisane elektronicznie przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta/Starostę/Marszałka lub osobę upoważnioną - należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

Przy wysyłaniu korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy przygotować ePISMO w pliku XML, które również musi być opatrzone podpisem elektronicznym Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starosty/Marszałka lub osoby upoważnionej.

Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka. W przypadku awarii systemu ePUAP możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: sekretariat.dwst@men.gov.pl

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024?

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku.

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym, w trakcie roku budżetowego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje sukcesywnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednak nie później niż do 15 listopada 2024 r., z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

- w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;
- w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 3d;
- wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3e.

ikonka_strzalka.png

Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

Należy zwrócić uwagę na:

- wysyłanie wniosków wyłącznie przez platformę ePUAP (z wyjątkiem kryterium I, IV, V);
- niewysyłanie tych samych wniosków przez ePUAP wielokrotnie, jak również o niewysyłanie ich kopii w wersji papierowej, ponieważ opóźnia to proces ich rozpatrywania;
- umieszczanie w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium;
- zamieszczanie danych kontaktowych do pracownika JST sporządzającego wniosek.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

- bez wymaganych załączników;
- złożone po wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- bez podpisów elektronicznych (dotyczy zarówno wniosków, jak i załączników);
- niepoprawnie wypełnione (niezawierające wszystkich wymaganych danych, z niepoprawnie wprowadzonymi danymi).

UWAGA!!!

Nie będzie możliwe uzupełnienie wniosków jednostek samorządu terytorialnego po przekazaniu Ministrowi Finansów przez Ministra Edukacji Narodowej pisma zawierającego propozycje przyznania kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioski, które na tym etapie rozpatrywania nie będą spełniały wymogów zawartych w kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej będą odrzucane.

W odniesieniu do wniosków z kryteriów II, III, VI, VII, VIII, IX – Wnioskodawca składa wniosek podpisany elektronicznie przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta/Starostę/Marszałka lub osobę upoważnioną.

ikonka_strzalka.png

Dlaczego Subwencje MEN zrealizować z MAC?

Realizując Subwencje MEN z MAC otrzymują Państwo pakiet korzyści:

  • - instrukcja krok po kroku jak uzyskać Subwencje,
  • - aktualne informacje o kryteriach finansowania,
  • - gotowe wnioski i kalkulatory,
  • - starannie wyselekcjonowane produkty, odpowiadające na bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli,
  • - pomoc w pozyskaniu dofinansowania na każdym etapie – od złożenia wniosku, doradztwa w doborze produktów, przez cały proces zamówienia, po dopilnowanie terminu dostawy,
  • - konsultanci oświatowi w całym kraju są do Państwa dyspozycji.
ikonka_strzalka.png

Do kiedy należy wydatkować i rozliczyć środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024?

Wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków jest do 31 grudnia 2024r.

   

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.