• Na podstawie : Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolnej – autorka : Jolanta Faliszewska.

CHARAKTERYSTYKA CYKLU

ikonki_otoja1.png

Cykl zgodny z wytycznymi MEN 2017/2018. Numer dopuszczenia podręcznika 845/1/2017.

ikonki_jims6.png

Wydzielone publikacje: podręcznik (do wielokrotnego użytku), ćwiczenia (uzupełniane co roku)

ikonki_jims1.png

Edukacja wynikająca z praktycznego działania uczniów i samodzielnego doświadczania

ikonki_jims4.png

W ćwiczeniach po każdym miesiącu nauki jest sprawdzian To umiem!

ikonki_jims5.png

Sposób na lekki tornister (dwie publikacje na dwa miesiące nauki)

ikonki_jims3.png

Cykl opracowany zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną

ikonki_otoja3.png

Treści umożliwiają odkrywanie świata w sposób całościowy

ikonki_jims2.png

Sprawdzony na rynku cykl zainspirowany teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

Stosowanie w praktyce szkolnej teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera daje dziecku szanse na swobodne wyrażanie własnej indywidualności, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb innych ludzi.

Jest początkiem drogi ucznia do odkrywania własnego ja i samorealizacji. Według założeń tej teorii każde dziecko może osiągnąć sukces, ale nie musi dojść do niego w ten sam sposób jak inni. Klucz do sukcesu zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka, odkrywanych wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 

 

 

 

JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


edukacja społeczno-polonistyczna

KSZTAŁTOWANIE POSTAW

Treści publikacji sprzyjają kształtowaniu pożądanych cech osobowości uczniów.

ROZUMIENIE UCZUĆ

Teksty literackie dobrane w celu kształtowania rozumienia przez dzieci uczuć własnych i innych ludzi.

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

Rozmowa nauczyciela z dziećmi jako podstawa do poznania zasad prowadzenia dialogu, umiejętności zadawania pytań, formułowania dłuższych wypowiedzi i słuchania ze zrozumieniem.

NAUKA CZYTANIA

Teksty o kilku poziomach trudności umożliwiają nauczycielowi pracę różnymi metodami w zależności od potrzeb dzieci.

NAUKA PISANIA

Uproszczenie kształtów liter i połączeń literowych oraz optymalne tempo ich wprowadzania służą ułatwieniu nauki pisania.

ORTOGRAFIA

Praktyczna nauka ortografii i gramatyki.


edukacja przyrodnicza

ZBIERANIE INFORMACJI

Korzystanie z różnych źródeł informacji z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych.

OBSERWACJA I DOŚWIADCZENIE

Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, wykonywanie doświadczeń.

WYCIĄGANIE WNIOSKÓW

Wnioski z obserwacji doświadczeń i zebranych informacji pozwalają budować w umyśle dzieci scalony obraz świata.


edukacja matematyczna z elementami informatyki

POZNAWANIE LICZB

Poznawanie liczb, działań matematycznych – dodawania i odejmowania w zakresie 50, wstęp do propedeutyki mnożenia.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ

Kształtowanie pojęć matematycznych metodą czynnościowego nauczania. Rozwijanie myślenia konkretnego, wyobrażeniowego i symbolicznego.

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMOWANIA

Ćwiczenia wprowadzające dzieci w świat programowania, wplecione we wszystkie rodzaje edukacji.

Zainteresowanym tematyką wprowadzenia nauki programowania do szkół polecamy naszą E-konferencję z udziałem prof. Macieja Sysło, członka Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

kaligrafia JiMS.jpg

Zeszyt do kaligrafii

emi1.png

Płyta CD do zajęć informatycznych

multibook_jims.jpg

Multibook


Oferta dodatkowa - Domowniczki i Sprawdziany

domowniczki_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Domowniczki - 5 części

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, która sprzyja świadomemu włączaniu się rodziców w proces edukacji dziecka. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka i dostrzegać napotykane przez nie trudności oraz szczególne uzdolnienia.
Domowniczki to ćwiczenia pobudzające różne aktywności dzieci: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć oraz umiejętności liczenia, rozpoznawania liter, pisania liter, sylab, wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk itp. Na końcu każdego zeszytu znajdują się ilustrowane opowiadania i rymowanki do czytania – samodzielnego lub z niewielką pomocą rodziców.
Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy na piątek).

sprawdziany_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Sprawdziany - 2 części

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.
Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami.

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 


podręcznik

 


ćwiczenia

 

 


Obudowa metodyczna

metodyka_jims.png

Przewodniki metodyczne, cz. 1–5

Publikacje zawierają treści nauczania wraz z odniesieniami do nowej podstawy programowej. W poradnikach znajdą się m.in.:

– rozkłady materiału
– odniesienia do podstawy programowej
– oczekiwane osiągnięcia uczniów
– scenariusze zajęć
– scenariusze pracy z lekturą
– scenariusze na dni bez podręcznika
– propozycje spotkań z rodzicami.

cd_jims.png

Płyty muzyczne, cz. 1–2

Piosenki, melodie, podkłady muzyczne. Materiał na płycie zintegrowany jest ściśle z edukacją muzyczną.

tablice_otoja.png

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu zarówno umiejętności społecznych, jak i komunikacyjnych.

 

 


E-konferencja

E-konferencja o cyklu Ja i moja szkoła na nowo

 

Pobierz prezentację z e-konferencji

Stosowanie w praktyce szkolnej teorii inteligencji wielorakich daje dziecku szanse na swobodne wyrażanie własnej indywidualności, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb innych ludzi. O znanym i lubianym cyklu inspirowanym 8 inteligencjami Howarda Gardnera „Ja i moja szkoła na nowo” opowiedzą współautorki – Jolanta Faliszewska i Grażyna Lech.

 

 

 

 


Dokumenty dla dyrekcji

Pobierz wniosek dla dyrekcji


Znajdź swojego konsultanta oświatowego