geografia_wstep.png

 

Numer dopuszczenia MEN - 927/1/2018

Seria Geografia jest przeznaczona dla uczniów klas 5–8. W klasach 5, 6 i 8 materiał jest przeznaczony na 1 godzinę tygodniowo, a w klasie 7 – na 2 godziny tygodniowo. Zakres treści jest zgodny z podstawą programową, a proponowane metody pracy – z nowoczesnymi metodami nauczania.

W podręczniku autorzy zwracają uwagę na kształcenie kreatywne, twórcze, pobudzające uczniów do samodzielnej pracy, głównie poprzez zachęcanie ich do wykonywania zadań i poleceń wstępnych (Podejmij temat) na początku lekcji, śródlekcyjnych w trakcie zajęć (liczne ćwiczenia odwołujące się do ilustracji) oraz podsumowujących – na koniec lekcji. Instrukcje Krok po kroku oraz opisy doświadczeń (Przekonaj się!) pomagają nabywać umiejętności niezbędne w dalszych etapach edukacji i w życiu codziennym.
Duża liczba fotografii ułatwia zrozumienie treści oraz rozbudzenie w uczniach zainteresowania geografią. Prezentowane mapy i skorelowane z nimi zadania ułatwiają doskonalenie umiejętności orientowania się w przestrzeni geograficznej.
Odwołania do sposobów życia mieszkańców w różnych częściach Polski i świata skłaniają do refleksyjnego myślenia, a nawiązania do wspólnego dziedzictwa przyrody i kultury – uczą dostrzegania piękna otaczającego świata.


AUTORZY

 

 


Powody, dla których warto wybrać serię Geografia

geografia_fragment_01.jpg

 

A.Moduł Podejmij temat, zamieszczony na początku każdej lekcji, odwołuje się do doświadczeń dziecka i przez intrygujące zdjęcia bądź pytania wprowadza w nowe treści.

B.Mapy i skorelowane z nimi zadania, ułatwiają orientowanie się w przestrzeni geograficznej.

C.Definicje na marginesach pomagają w szybkim powtórzeniu materiału.

D.Przystępny język i krótkie teksty sprawiają, że treści podręcznika są bardziej zrozumiałe.

E.Przedstawianie treści na schematach i infografikach ułatwia przyswajanie wiedzy.

geografia_fragment_02.jpg

 

A.Moduł Więcej na temat zawiera treści dodatkowe, rozwijające zagadnienia omawiane w temacie.

B.Moduł W skrócie zawiera najważniejsze treści z lekcji.

C.Każda lekcja kończy się pytaniami i poleceniami, które umożliwiają uczniom sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

Rozbudza zainteresowanie przedmiotem i wspiera proces przyswajania wiedzy dzięki dostosowaniu języka do percepcji uczniów klasy 5 i ciekawym sposobom prezentowania treści, w formie krótkich tekstów, infografik itp.

geografia_fragment_03.jpg

 

A.Ciekawostki umieszczone na marginesie inspirują do samodzielnego zgłębiania tematu.

B.Moduł Link do wiedzy zawiera treści rozszerzające, stanowi zachętę do rozwijania zainteresowań geografią.

Umożliwia indywidualizację nauczania dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań metodycznych i edytorskich przeznaczonych dla uczniów o różnym poziomie umiejętności.

geografia_fragment_04.jpg

 

A.Instrukcje Krok po kroku pomagają zdobyć ważne umiejętności.

B.Doświadczenia i projekty Przekonaj się zachęcają do zdobywania wiedzy przez samodzielne odkrycia. Uczą myślenia i wyciągania wniosków.

Wspomaga kształcenie umiejętności i rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, ponieważ zawiera instrukcje działań praktycznych oraz propozycje doświadczeń.

geografia_fragment_06.jpg

 

A.Powołania na strony internetowe uczą pozyskiwania danych i selekcji informacji, zachęcają do korzystania z internetu w celach edukacyjnych.

B.Zadania interaktywne sprawdzają zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób przyjazny dla ucznia.

C.Testy interaktywne znajdujące się w podsumowaniach działów ułatwiają w przyjazny sposób sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz nabycia umiejętności przed pracą klasową.

D.Galerie zdjęć, rysunków, map i schematów ułatwiają zapamiętywanie treści i rozbudzają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

E.Filmy i animacje sprzyjają zrozumieniu nowo poznawanych zagadnień.

Powiększanie zdjęć, map i ilustracji, a także możliwość zaznaczania lub szkicowania ułatwia i unowocześnia proces nauczania.

Uatrakcyjnia i wzbogaca lekcje dzięki materiałom multimedialnym zawartym w multibooku.

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

3.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę geografii. Dzięki zachowaniu właściwych proporcji tekstu do ilustracji publikacja ta jest przyjazna dziecku.

1.png

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

2.png

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in.: program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze wybranych lekcji.

zarowka.png

MAC Akademia

Jest to przeznaczona dla nauczycieli strefa na stronie www.mac.pl/mac-akademia, w której nauczyciele geografii znajdą m.in.: program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, propozycje sprawdzianów. Dzięki cyfrowej wersji nauczyciele mają możliwość edytowania poszczególnych plików, dostosowując je do swoich oczekiwań. MAC Akademia to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce rozwijania swoich predyspozycji zawodowych.

zarowkacd.png

Multibook

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka geografii jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego