JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO - KLASA 2
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN

  • Praca z podręcznikiem przewidziana na trzy tygodnie w każdym miesiącu.

ĆWICZENIA - ZOBACZ CZ.1

  • Czwarty tydzień przeznaczony jest na opracowanie lektur, sprawdziany, wycieczki, uroczystości szkolne itp.

PODRĘCZNIK - ZOBACZ CZ.1

 

 


Edukacja społeczno-polonistyczna

Kształtowanie postaw

Treści publikacji sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i cech ich osobowości

Słuchanie i mówienie

Rozwijanie słuchania ze zrozumieniem, stosowania zasad kultury wypowiedzi, umiejętności zadawania pytań, argumentowania

Czytanie

Rozwijanie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem. Teksty reprezentujące różne gatunki i formy literackie zakończone pytaniami problemowymi. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Uczenie się uczenia

Prezentowanie różnych typów myślenia i strategii rozwiązywania problemów. Rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji

Ortografia i gramatyka

Praktyczne zastosowanie wiadomości
i umiejętności ortograficznych i gramatycznych. Ćwiczenia kaligraficzne. Przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu

Wypowiedzi pisemne

Nauka konstruowania zdań i ich rozwijania. Poznanie konstrukcji, redagowanie i zapisywanie opisów, sprawozdań, zaproszeń, życzeń, listów

 

 


Edukacja matematyczna

Liczby i działania na liczbach

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Mnożenie i dzielenie w zakresie 50. Własności działań.

Rozwiązywanie zadań

Kształtowanie pojęć matematycznych metodą nauczania czynnościowego. Rozwijanie myślenia konkretnego, wyobrażeniowego i symbolicznego

Pojęcia geometryczne i umiejętności praktyczne

Kształtowanie pojęć metodą nauczania czynnościowego. Ukazywanie praktycznego zastosowania wiadomości i umiejętności matematycznych

 

 


Edukacja przyrodnicza

Zbieranie informacji

Korzystanie z różnych źródeł informacji z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych

Obserwacja, doświadczenia, eksperymentowanie

Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, wykonywanie doświadczeń

Wyciąganie wniosków

Wnioskowanie na podstawie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów oraz zebranych informacji pozwala budować w umyśle dzieci scalony obraz świata

 

 


Edukacja muzyczna i plastyczna

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

mysle_i_licze_kl2.jpg

Myślę i liczę

Dodatkowy zbiór zadań o zróżnicowanym stopniu trudności i tematyce nawiązującej do treści edukacji matematycznej poruszanych w podręczniku i zeszytach ćwiczeń. Zadania zostały tak dobrane, by rozwijać kluczowe dla edukacji matematycznej umiejętności: sprawność rachunkową, logiczne myślenie, rozumienie pojęć geometrycznych, wykorzystanie matematyki w sytuacjach życia codziennego. Zadania warto wykorzystywać do rozwijania u dzieci umiejętności samokształcenia.

czytam_i_pisze_kl2.jpg

Czytam i piszę

Propozycje dodatkowych ćwiczeń z zakresu edukacji polonistycznej skorelowanych z treściami poruszanymi w podręczniku i zeszytach ćwiczeń. Publikacja zawiera ćwiczenia pomagające kształtować następujące umiejętności: budowania wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, czytelnego i poprawnego pisania. Różnorodne ćwiczenia pozwalają utrwalać wiedzę ortograficzną, gramatyczną i językową uczniów. Ćwiczenia warto wykorzystywać do wspierania procesu samokształcenia.

multi2_cd_.png

Edukacja informatyczna (płyta)

 

 


Publikacje dodatkowe

domowniczek_kl2.png

Domowniczki

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, sprzyjającą świadomemu włączaniu się rodziców w proces nauczania. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka, dostrzegać jego szczególne uzdolnienia oraz napotykane przez nie trudności.

Domowniczki zawierają ćwiczenia, pobudzające różne aktywności: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć, umiejętność liczenia, rozwiązywania zadań, pisania wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania itp.

Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy domowej w piątek). Jeden zeszyt Domowniczów służy na dwa miesiące nauki.

sprawdziany_kl2.jpg

Sprawdziany

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej MEN z 14 II 2017 roku. Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, mają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, poprawne odpowiedzi i punktację oraz propozycję ocen. Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Sprawdziany zostały podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, które należy przeprowadzać oddzielnie.

 

 


Obudowa metodyczna

pm_kl2.jpg

Poradniki metodyczne - 5 części

Publikacje zawierają treści nauczania wraz z odniesieniami do nowej podstawy programowej. W poradnikach znajdują się m.in.: rozkłady materiału, odniesienia do podstawy programowej, spis oczekiwanych osiągnięć uczniów, scenariusze zajęć, propozycje projektów edukacyjnych, scenariusze na dni bez podręcznika, elementy oceniania kształtującego (pytania kluczowe, nacobezu).

cdmuz_kl2.jpg

Płyty muzyczne - 2 cześci

Piosenki, melodie, podkłady muzyczne – materiał na płytach zintegrowany ściśle z edukacją muzyczną.

multibook_kl2.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne oraz zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.
Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.
Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.

tablice_klasa2.jpg

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.


fragmenty obudowy metodycznej

 

 


Zobacz flipbooki z egzemplarzami okazowymi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli klas 1, umożliwiamy przejrzenie materiałów okazowych w formie wygodnego flipbooka dla cyklu JA I MOJA SZKOŁA, dostępnego w ramach dotacji celowej MEN.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

circle_jims.png

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego