LIVE: Mobbing w placówce oświatowej

o konferencji


Szkoła to szczególne miejsce pracy, w którym realizowane są ważne społecznie zadania związane z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia.
Należy podkreślić, że ustawa Karta nauczyciela nie reguluje kwestii związanych z mobbingiem, jednakże jej art. 91 c ust. 1 stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, a nieuregulowanych przepisami Kn mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
Jakie są konsekwencje praktyk mobbingowych dla ofiary i placówki oświatowej?