Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

o konferencji


KONFERENCJA BĘDZIE OTWARTA OD DNIA 24.03.2020 do odwołania. Przez ten czas będzie cały czas możliwe generowanie zaświadczeń.

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiło również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Polska szkoła musi odpowiedzieć na wiele poważnych pytań:

• Jak ma wyglądać kształcenie na odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych? 
• Jak zadbać o to, aby tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniał m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia? 
• W jaki sposób realizować kształcenie na odległość?
• Czy nauczyciel może liczyć na wsparcie merytoryczne?

pytania i odpowiedzi eksperta


24.03.2020
09:51
Pytanie:

Dzień dobry, jestem w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (w maju 2020 roku kończę awans). Czy w związku z zaistniałą sytuacją mój awans się wydłuży? Czy któreś nowe rozporządzenie reguluje tę kwestię? Dziękuję za odpowiedź, Pozdrawiam, Anna Pęciak
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
10:07
Pytanie:

Jak monitorować postęp dziecka przedszkolnego?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora przedszkola.
Roman Lorens

24.03.2020
10:07
Pytanie:

jeśli minister przewiduje,co może nastąpić w kolejnych miesiącach, to moje pytanie brzmi: co z oceną gotowości szkolnej zaplanowaną do przygotowania do końca kwietnia?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących okresu późniejszego.
Roman Lorens

24.03.2020
10:22
Pytanie:

Witam serdecznie, jestem w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego, który kończy się 31.05. Chciałabym zapytać jak zaistniała sytuacja związana z koronawirusem, wpłynie na ukończenie tego stażu? Czy w związku z tym, iż pracujemy (zdalnie) wszystko pozostanie bez zmian? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
10:35
Pytanie:

Witam, w jaki sposób nie mając narzędzi elektronicznych (programów) poradzić sobie z nauczaniem czytania i mówienia dzieci 7 -mio letnich?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Można np. nagrywać i przesyłać filmiki instruktażowe rodzicom
Roman Lorens

24.03.2020
10:51
Pytanie:

Dzień dobry. Mam dwa zapytania do Pana: 1. Jak w tym okresie powinna wyglądać realizacja Programu Doradztwa Zawodowego? 2. W jaki sposób można udokumentować pracę w świetlicy szkolnej, gdy nie sprawuje się bezpośredniej opieki nad uczniami? Pozdrawiam Małgorzata Kenig
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

1. Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora.
Roman Lorens

24.03.2020
10:54
Pytanie:

Dzień dobry! Jestem nauczycielem wspomagającym ucznia z autyzmem w klasie IV z bardzo trudną sytuacją rodzinną , materialną, z ograniczonym internetem, jedynie w smartfonie... Mam stały kontakt telefoniczny z moim uczniem, przez messengera, mam kontakt z jego terapeutką, która także w tych okolicznościach będzie pracować zdalnie...Jak my nauczyciele wspomagający mamy działać..Bo mam wrażenie, że o nas zapomnieli dyrektorzy, nauczyciele przedmiotowcy, nawet wychowawcy...?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W zależności od decyzji dyrektora, nauczyciel powinien pozostawać w kontakcie z rodzicami dzieci lub bezpośrednio z uczniami, którzy są objęte pomocą (np. za pomocą e-dziennika). Niestety przepisy nie regulują takiej sytuacji, a zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora.
Roman Lorens

24.03.2020
11:03
Pytanie:

Dzień dobry, co z zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Roman Lorens

24.03.2020
11:06
Pytanie:

Dzień dobry, czy dyrektor ma prawo zlecać nauczycielowi monitorowanie realizacji Podstawy programowej przez innych nauczycieli, sporządzanie sprawozdań i wysyłanie ich dyrektorowi w systemie tygodniowym? Takie dodatkowe zadanie nałożył dyrektor mojej szkoły na przewodniczących zespołów przedmiotowych. Z pozdrowieniami M.B.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; Dyrektor ustala również sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty (§ 1 ust. 7)
Roman Lorens

24.03.2020
11:08
Pytanie:

Jak udokumentować pracę nauczyciela, jeśli przedszkole nie ma dziennika elektronicznego?
Anna Tórz

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
11:12
Pytanie:

Czy obecność powinna być sprawdzana w czasie zajęć od 25.03 do 10.04?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z opinią MEN w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie
Roman Lorens

24.03.2020
11:21
Pytanie:

Dzień dobry Panie Romanie, Bardzo dużo Pan mówi o szkole, nie ukrywam wcale mnie to nie dziwi, mnie nauczycielkę wychowania przedszkolnego. My ciągle jesteśmy pomijani. Chciała bym dowiedzieć się w jaki sposób powinna wyglądać moja praca zdalna. Jestem wychowawcą grupy 3 latków. Mam ciągły kontakt z rodzicami dzieci (oczywiście nie wszystkimi, tylko tymi, którzy interesują się swoimi dziećmi). Praca z dziećmi 3 letnimi opiera się na ciągłej nauce poprzez zabawę. Oczywiście mam jakieś pomysły na ten najbliższy ciężki dla Nas wszystkich czas. Ale chciałabym poznać Pana propozycje. Proszę również o wyjaśnienie kwestii dokumentacji, którą prowadzimy na bieżąco, jak ona ma wyglądać. Pozdrawiam
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Mówiąc szkoła, mam zawsze na myśli również przedszkole. Zgodnie z zalecaniami MEN, azas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom: a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu; c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci; d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line. Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
Roman Lorens

24.03.2020
11:46
Pytanie:

Czy nauczyciel pracujący w szkole niepublicznej ma obowiązek chodzenia do pracy podczas gdy szkoła powinna być w tym czasie zamknięta?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W nowym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że za organizację zdalnego nauczania zarówno w publicznych jaki niepublicznych szkołach i placówkach odpowiada dyrektor. W Komunikacie MEN czytamy, że: W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
Roman Lorens

24.03.2020
11:53
Pytanie:

Dzień Dobry Pracuję w przedszkolu, prowadzę (tzn prowadziłam zanim wprowadzono e-edukację) zajęcia rewalidacyjne z dziećmi 2x w tygodniu po 0,5 godziny z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i taki sam wymiar z dzieckiem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Miałam podwyższony tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy, a płacone jak za nadgodziny. Czy te zajęcia powinnam nadal prowadzić? Czy o tym że je mam prowadzić powinien decyzję podjąć dyrektor, czy ma to być moja inicjatywa? i co w sytuacji jeżeli rodzice dziecka nie posiadają adresu e-mail, a taką formę pracy mamy przyjętą.
Anna Orzechowska

Odpowiedź:

Większość dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi boryka się z różnymi problemami wynikającymi np. z niepełnosprawności, czy stanu zdrowia. Dlatego też uczniowie ci są obejmowani zajęciami o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym. Przerwa w realizacji tych zajęć mogłaby mieć negatywny wpływ na ich proces rewalidacji. W obecnej sytuacji koniczne jest wsparcie rodziców w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie gdy dziecko przebywa w domu z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Rodzice powinni mieli stały kontakt z nauczycielami i terapeutami oraz z innymi rodzicami, aby wiedzieli, że zawsze mogą uzyskać poradę i wsparcie w trudnych dla siebie chwilach. Ważne jest ustalenie form wzajemnego kontaktu i współpracy, które będą najkorzystniejsze dla obu stron. Powinny być one dostępne, sprawne, funkcjonalne, nieobciążające nadmiernie czasowo, aby zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogli rozważnie, odpowiedzialnie zorganizować w domowych warunkach formy wspierania rozwoju dzieci, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Do tego celu mogą być wykorzystane dostępne komunikatory. Warto zamieszczać również informacje na stronie internetowej przedszkola czy szkoły. Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów możliwe jest przez: 1. przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów; 2. kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli rodzic nie ma dostępu do internetu, należy przekazać mu materiały tradycyjną pocztą.
Roman Lorens

24.03.2020
11:59
Pytanie:

W jaki sposób prowadzić zajęcia dla przedszkola?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy.
Roman Lorens

24.03.2020
12:03
Pytanie:

Proszę mi powiedzieć, co w sytuacji nauczyciela stażysty? Jak wygląda sytuacja zakończenia stażu?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
12:22
Pytanie:

Witam, proszę o wyjaśnienie kwestii awansu zawodowego. Obecnie ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego i zastanawiam się, czy termin zakończenia stażu pozostaje taki sam, czy też będzie on wydłużony z powodu niemożności zrealzowania niektórych założeń z rocznego planu rozwoju zawodowego.
Małgorzata Furmaniak

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
12:53
Pytanie:

W tym roku kończę dyplomowanie. Czy w związku z obecną sytuacją termin złożenia sprawozdania z 3-letniego stażu przesunie się o te 2 miesiące?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
12:54
Pytanie:

Witam. W jaki sposób uzupełniać dziennik zajęć oraz jak pisać plany miesięczne pracy dydaktyczno-wychowawczej w okresie zdalnego prowadzenia zajęć?
Iwona Kulik

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
13:02
Pytanie:

Jak nauczyciele w tej sytuacji będą wykazywać godziny ponadwymiarowe?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Zgodnie z § 21 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664) wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.
Roman Lorens

24.03.2020
13:03
Pytanie:

Jak ma wyglądać nauczanie zdalne w przedszkolu? Dyrekcja nic nie mówi jakie działania mamy podejmować. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam serecznie
Dagmara Marcol

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który w szczególności 1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
Roman Lorens

24.03.2020
13:14
Pytanie:

Dzień dobry, na wstępie chciałem podziękować za treści przekazane podczas konferencji na temat "Kształcenia na odległość". Natomiast zabrakło mi jedynie odniesień do pracy zdalnej z wykorzystaniem prywatnych zasobów takich jak komputer (niekomercyjny charakter systemów operacyjnych, programów) , jego ochrona oraz internet potrzebny do świadczenia pracy. Jako nauczyciel zostałem zobligowany do określenia się czy wyrażam zgodę na wykorzystywanie własnego sprzętu typu komputer, laptop do pracy zdalnej przez szkołę czy zadeklarowania faktu korzystania ze sprzętu multimedialnego w placówce (co wiąże się z wędrówkami nauczycieli). Wymagania prawne, co do takiego stanowiska pracy są b. wysokie. Nie ukrywam, że to dla mnie trudna decyzja, a dotyczy jak sądzę szerszej grupy nauczycieli. Stąd moja prośba o wskazówkę czy radę. Pozdrawiam Piotr Chmielowiec
PIOTR CHMIELOWIEC

Odpowiedź:

Pan Minister ujął rzecz tak: Ci nauczyciele, którzy nie będą chcieli albo nie będą mogli z różnych powodów korzystać ze sprzętu, bo go np. nie mają, no to mogą korzystać ze sprzętu w szkole. Sam fakt, że ograniczyliśmy zajęcia dydaktyczne w szkołach, to nie oznacza, że szkoły zostały zamknięte na klucz, że nauczyciel nie może przyjść do tej szkoły albo że szkoła jest w jakiś sposób zarażona. Warto pamiętać, że od 25.03.br obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi osobami. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Roman Lorens

24.03.2020
13:29
Pytanie:

Jak uczę w przedszkolu języka angielskiego a większość rodziców go nie zna to czy ja mogę napisać zakres słownictw z wymową i ćwiczeniami czy prowadzić tylko ćwiczenia utrwalające
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Tak. Jeśli natomiast rodzice mają dostęp do zasobów Internetu można zachęcić ich do korzystania z programów edukacyjnych. Można też nagrywać i przesyłać filmiki rodzicom.
Roman Lorens

24.03.2020
13:48
Pytanie:

Witam, jestem nauczycielem w trakcie awansu zawodowego. Chciałam zapytać co z moim dyplomowaniem? Czy nie ma powodu do obaw, widząc co dzieje się dookoła a dyrekcja ma teraz wiele innych rzeczy "na głowie"?Pozdrawiam, Monika Sz.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
14:06
Pytanie:

W jaki sposób mam udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym "na odległość" - nie wyobrażam sobie udzielania tej formy np. poprzez Skype'a...
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z zaleceniami MEN, pedagodzy i psycholodzy szkolni powinni prowadzić porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który: • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
Roman Lorens

24.03.2020
14:11
Pytanie:

A jak jest z nauczaniem zdalnym w przedszkolu w grupach 3-4latków? Czy my, jako nauczyciele, mamy obowiązek wymagania realizacji przesyłanych zadań od rodziców? Dyrekcja wymaga od rodziców odsyłania mailem zwrotnym "dowodu" zrealizowania zaproponowanych przez nauczyciela zadań
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Żądania dyrekcji są całkowicie pozbawione odstaw prawnych i rodzice nie muszą odsyłać „dowodów” realizacji zadań przesłanych przez nauczyciela.
Roman Lorens

24.03.2020
14:36
Pytanie:

Dzień dobry. Pracuje w przedszkolu z grupa dzieci 3 letnia. Dyrekcja od dziś zarządziła o wysyłaniu dzieciom zadania, które mogą wykonać w domu. Dziś wysłałam pierwszy materiał i jest zaniepokojona ponieważ tylko jeden rodzic dał odzew oraz nie było to nic motywującego. Jak mogę konstytuować zadania dla dzieci by rodzice byli zadowolenia z materiałów uzyskanych ode mnie.? Pozdrawiam Justyna Błaszkiewicz Z góry dziękuje za pomoc
Justyna Błaszkiewicz

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można jedynie zachęcać rodziców do aktywnej współpracy z nami.
Roman Lorens

24.03.2020
15:06
Pytanie:

Bardzo profesjonalna, czytelna, przejrzysta konferencja. super
Marta Kudła

Odpowiedź:

Dziękuję bardzo! :)
Roman Lorens

24.03.2020
15:10
Pytanie:

Jak przedszkole ma realizować kształcenie na odległość?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Jeśli zatem dyrektor zdecyduje, że nauczyciele mają pisać sprawozdania, to będą musieli to robić.
Roman Lorens

24.03.2020
15:18
Pytanie:

A co z pracą specjalisty w przedszkolu - logopeda ?? Jak to zrobić ??
Alicja Koźlarek

Odpowiedź:

Logopedzi, terapeuci pedagogiczni powinni przygotować i przekazać rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. Ważny jest dobór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwych do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie. Warto jest nagrywać i przesyłać filmiki instruktażowe rodzicom.
Roman Lorens

24.03.2020
15:24
Pytanie:

A jak będzie wyglądała sprawa awansu zawodowego? Zostanie przedłużony?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
15:27
Pytanie:

Czy nauczyciel klas 1-3 powinien w każdy dzień informować o materiałach czy może przekazać więcej materiałów do wyboru?
Barbara Dyrek

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; Dyrektor ustala również sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty (§ 1 ust. 7) W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu 70. Jak mogę komunikować się z uczniami edukacja wczesnoszkolna klasa pierwsza? W przypadku należy komunikować się z rodzicami, bowiem nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu
Roman Lorens

24.03.2020
15:28
Pytanie:

Witam, pracuję w przedszkolu. W ramach nauczania zdalnego nauczycielki przygotowują materiały dla swoich grup, po czym są one publikowane na stronie internetowej przedszkola, a rodzice informowani są o nowych materiałach przez system iPrzedszkole. Czy w związku z tym będziemy miały jakiś dodatkowy obowiązek dokumentowania swojej pracy? Czy sam jej efekt, widoczny dla wszystkich na stronie będzie wystarczający?
Sylwia Duszyńska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
15:32
Pytanie:

Witam czy jako nauczyciel mogę wysyłać pliki muzyczne, które dostałam w pakiecie z książkami?
Joanna Jankowska

Odpowiedź:

Oczywiście, jest to dozwolony użytek na potrzeby edukacyjne.
Roman Lorens

24.03.2020
15:36
Pytanie:

Witam, chciał bym się dowiedzieć jak ma wyglądać kształcenie na odległość dla przedszkoli oraz jak to dokumentować?
Milena Marciniec

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
15:39
Pytanie:

Witam. Czy dyrektor moze zmniejszyć nauczycielowi etat poprzez połączenie grup np w nauczaniu języków lub wychowania fizycznego?.
Agata Kowalczyk

Odpowiedź:

Nie ma takiego prawa. Proszę przeczytać: Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
Roman Lorens

24.03.2020
15:42
Pytanie:

A co z przedszkolami ? Jak wykładać dzieciom, 3-4 latkom online? Rodzice pracują i dopiero po południu mogą włączyć komputer.
Agnieszka Poziomkowska-Chrząszcz

Odpowiedź:

Największym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w warunkach nauki w domu zgodnie z ustalonym planem i realizowanym programem nauczania. Można wykorzystać do tego dostępne zasoby cyfrowe, w tym multimedialne. Nauczyciel powinien kontaktować się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy. W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców.
Roman Lorens

24.03.2020
15:47
Pytanie:

Witam serdecznie. Mam 6 godz. biblioteki i 13 godzin świetlicy. W jaki sposób mogę realizować kształcenie na odległość? Ile godzin mam realizować? W bibliotece wypożyczałam książki, organizowałam konkursy czytelnicze, uroczystości .
Katarzyna Nowakowska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
16:10
Pytanie:

Czy jako nauczyciel uczący w przedszkolu w grupie 4- latków muszę wymagać od rodziców potwierdzenia wykonania pracy przez ich dzieci? Wiele moich koleżanek obawia się również o wypłatę wynagrodzenia że mogą mam nie zapłać uznając iż nasza praca mało efektywna.
Wioletta Jabłońska

Odpowiedź:

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. I nie mamy możliwości ani podstaw do tego, aby rodzice potwierdzili wykonywanie pracy z dziećmi.
Roman Lorens

24.03.2020
16:28
Pytanie:

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie przedszkola i grupy najmłodszej czyli 3 latki. Co z nimi?
Ewelina Szczygielska

Odpowiedź:

Największym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w warunkach nauki w domu zgodnie z ustalonym planem i realizowanym programem nauczania. Można wykorzystać do tego dostępne zasoby cyfrowe, w tym multimedialne. Nauczyciel powinien kontaktować się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy. W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców.
Roman Lorens

24.03.2020
16:53
Pytanie:

Witam serdecznie. Czy dyrektor może zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej?
Marta Tomaszewska

Odpowiedź:

Od 25.03.br obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi osobami. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Roman Lorens

24.03.2020
16:54
Pytanie:

Dzień dobry! Poruszył Pan temat kształcenia zawodowego praktycznego. Co w przypadku klas trzecich szkół branżowych trzeciego stopnia, którzy w czerwcu kończą szkołę, a powinni realizować zajęcia praktycznej nauki zawodu np. w klaso-pracowni szkoły czy w Centrum Kształcenia Zawodowego?
Anna Chyła

Odpowiedź:

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Zapis rozporządzenia pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.
Roman Lorens

24.03.2020
17:14
Pytanie:

W jaki sposób nauczanie na odległość odbywać się powinna w przedszkolu? Czy 6-cio latki objęte są także nauczaniem na odległość?
Ewa Matkiewicz

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy.
Roman Lorens

24.03.2020
17:18
Pytanie:

Witam, jestem w trakcie stażu na nauczyciela kontraktowego w przedszkolu i moje pytanie brzmi, jak dokumentować swoje działania, pisanie scenariuszy, robienie pomocy czy uczestniczenie w webinarach? To będzie na pewno ważne podczas rozmowy. Pozdrawiam
Angelika Sala

Odpowiedź:

Proszę postępować zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 oraz z 2019 r. poz. 1650)
Roman Lorens

24.03.2020
18:10
Pytanie:

W tym roku kończę staż na nauczyciela mianowanego, czy w związku ze zdalnym nauczaniem, mój awans się wydłuży ? Jeśli, będzie przedłużenie , jak będzie wyglądał egzamin , czy prawnie jest możliwość zdawania online ? Czy są jakiekolwiek przygotowania procedur dla nauczycieli ?
Karolina Więcek-Krzysik

Odpowiedź:

Nowe przepis wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących przebiegu awansu zawodowego.
Roman Lorens

24.03.2020
18:14
Pytanie:

witam, mam pytanie odnośnie diagnozy gotowości szkolnej w przedszkolu, w jaki sposób ma być to przeprowadzone skoro dzieci nie chodzą do przedszkola? pozdrawiam
Iwona Lichota

Odpowiedź:

Nowe przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących okresu późniejszego.
Roman Lorens

24.03.2020
18:37
Pytanie:

Czy to znaczy , że dyrektor musi wyposażyć swoich nauczycieli w laptopy służbowe?
Sylwia Wojcieska

Odpowiedź:

Pan Minister ujął rzecz tak: Ci nauczyciele, którzy nie będą chcieli albo nie będą mogli z różnych powodów korzystać ze sprzętu, bo go np. nie mają, no to mogą korzystać ze sprzętu w szkole. Sam fakt, że ograniczyliśmy zajęcia dydaktyczne w szkołach, to nie oznacza, że szkoły zostały zamknięte na klucz, że nauczyciel nie może przyjść do tej szkoły albo że szkoła jest w jakiś sposób zarażona. Oczywiście dyrektor może też udostępnić nauczycielowi sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.
Roman Lorens

24.03.2020
18:37
Pytanie:

Dzień dobry, czy poinformowanie rodziców o sposobie kształcenia na odległość może odbyć się poprzez stronę internetową przedszkola? Czy ma to być komunikat czy zarządzenie ? . Przedszkole nie ma e-dziennika.
Justyna Misiek

Odpowiedź:

Można uczynić to przez stronę internetową lub rozesłać do rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Roman Lorens

24.03.2020
18:51
Pytanie:

Co można ocenić w edukacji wczesnoszkolnej?
Małgorzata Siejka - Masiuk

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora przedszkola.
Roman Lorens

24.03.2020
18:53
Pytanie:

Jak mogę oceniść uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanumowy?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Organizując kształcenie na odległość, dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
Roman Lorens

24.03.2020
19:04
Pytanie:

Czy każdy nauczyciel musi prowadzić wideokonferencję z uczniami, czy mogą być inne form- jak wiadomosci, filmiki , notatki wykonane dla ucznia przez nauczyciela?
Daria Marzejon

Odpowiedź:

Nie, nie jest to obowiązek nauczyciela. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:06
Pytanie:

Witam Czy to wszystko dotyczy tez przedszkola? 6 latków?
Damiana Magdziak

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Jeśli zatem dyrektor zdecyduje, że nauczyciele mają pisać sprawozdania, to będą musieli to robić.
Roman Lorens

24.03.2020
19:08
Pytanie:

Czy projektując własne karty pracy dla przedszkolaków, które później zostaną umieszczone na stronoe internetowej przedszkola, mogę wykorzystać obrazy, które znajdę poprzez ogólnodostępną wyszukiwarkę? Czy będzie to rozpowszechnianie danych?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W czasie zajęć nauczyciel może uczniom odtwarzać płyty, kasety, wyświetlać filmy, wykonywać utwory z nut, a nawet powielić fragment opublikowanych nut i im wręczyć, jeśli jest to potrzebne do prowadzenia lekcji. Utwory i pozostałe dobra muszą być jednak wcześniej rozpowszechnione, czyli za zgodą twórców (a także artystów, wykonawców, producentów) legalnie udostępnione publiczności w jakikolwiek sposób - na płycie, w nutach, w Internecie.
Roman Lorens

24.03.2020
19:10
Pytanie:

W jaki sposób ma przebiegać praca wychowawców świetlic szkolnych?
AGNIESZKA SAWICKA

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:11
Pytanie:

Czy przepisy dotyczące monitorowania postępów dzieci dotyczą także wychowania przedszkolnego? W jaki sposób dokonać diagnozy gotowości szkolnej?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o monitorowanie, to zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Natomiast jeśli chodzi o diagnozę, to proszę zauważyć, żę Nowe przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) będą obowiązywały r. do 10 kwietnia 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie ma zatem żadnych nowych regulacji prawnych dotyczących okresu późniejszego.
Roman Lorens

24.03.2020
19:18
Pytanie:

Czy w przedszkolu trzeba pisać sprawozdanie ze zdalnego nauczania?
iwona lutrzykowska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Jeśli zatem dyrektor tak zdecyduje, to tak.
Roman Lorens

24.03.2020
19:19
Pytanie:

Co z zajęciami wf?
Joanna Wenczyńska

Odpowiedź:

Warto zmodyfikować program nauczania. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
Roman Lorens

24.03.2020
19:20
Pytanie:

Dobry wieczór, chciałam zapytać co z nauczycielami wspomagającymi, w jaki sposób my mamy realizować swoją pracę na odległość? (pracuje z uczniami z ZA, głównym ich problemem jest obniżona koncentracja, realizują podstawę programową jak każdy inny uczeń, brak szczególnych dostosowań)
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora.
Roman Lorens

24.03.2020
19:21
Pytanie:

Witam :) mam pytanie w jaki sposób należy dokumentować pracę zdalną w przedszkolu w sytuacji gdzie nie ma e - dzienników? z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Marta Tabak

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:25
Pytanie:

Witam, mógłby Pan rozszerzyć swoją wypowiedz na temat praw autorskich? Chodzi mi o podręczniki, skoro z nich korzystamy w szkole, to zapewne możemy przesyłać uczniom zdjęcia/screan'y konkretnych stron? Pozdrawiam, Katarzyna
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Ponadto w utworach stanowiących samoistną całość wolno przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
Roman Lorens

24.03.2020
19:25
Pytanie:

Jak mogę komunikować się z uczniami edukacja wczesnoszkolna klasa pierwsza?
Ewa Wyrzykowska

Odpowiedź:

W przypadku należy komunikować się z rodzicami, bowiem nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu
Roman Lorens

24.03.2020
19:27
Pytanie:

Wszystko pięknie ale co z przedszkolakami, bo nikt o tym nie mówi
Jolanta Szarwas

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy.
Roman Lorens

24.03.2020
19:28
Pytanie:

Jak ma wyglądać w praktyce zdalna praca nauczyciela przedzkola?
Anita Birnbach

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy.
Roman Lorens

24.03.2020
19:28
Pytanie:

Dzień dobry, a czy mógłby Pan odnieść się do realizacji kształcenia na odległość w przypadku nauczycieli świetlicy? My również w swojej pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, z przewagą zajęć opiekuńczo-wychowawczych. A Ministerstwo chyba o nas zapomniało ...
Teresa Ostrowska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:30
Pytanie:

Jak sprawdzić że daną kartę pracy możemy skopiować bez łamania praw autorskich.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Jeżeli nauczyciel zechce skopiować dla celów zajęć określoną treść ściągniętą z Internetu, może to uczynić pod warunkiem, że autor umieścił ją na swojej stronie WWW w sposób niezakodowany, a więc ogólnodostępny. Tylko wówczas można mówić o uprzednim opublikowaniu materiału. Jeżeli jednak ów autor zakodował daną treść, a klucz do niej posiada jedynie wykładowca, mamy do czynienia z rozpowszechnieniem. Nie będzie zatem naruszeniem prawa autorskiego umieszczenie odnośników do innych witryn internetowych oraz ich podstron, jak również do konkretnych plików graficznych, filmowych czy muzycznych nawet wtedy, gdy ich właściciele sobie tego nie życzą.
Roman Lorens

24.03.2020
19:31
Pytanie:

Bardzo cenne szkolenie. czy w ramach nauki on linee mozemy rodzicom proponować warsztaty on linee ale odpłatne ? oczywiscie nie realizowane przez nas, ale czy mozemy polecać/proponować płatne warsztaty u innych/? Z poważaniem Joanna
JOANNA Sztompka-Lorek

Odpowiedź:

W obecnej sytuacji koniczne jest wsparcie rodziców w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie gdy dziecko przebywa w domu z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Uważam, że polecanie rodzicom płatnych form może być uznane za mało etyczne i odradzałbym takie posunięcia.
Roman Lorens

24.03.2020
19:34
Pytanie:

Jak traktować czas do 25.03 ? Prace oceny itp
ks. Robert Karolak

Odpowiedź:

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Zatem nie było podstaw do zadawania nowego materiału i oceniania. Zasady te zostały wprowadzone na okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Roman Lorens

24.03.2020
19:36
Pytanie:

Co zajęciami logopedycznymi.Jak sprawdzić opanowany materiał?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Logopedzi, terapeuci pedagogiczni powinni przygotować i przekazać rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. Ważny jest dobór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwych do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie. Warto jest nagrywać i przesyłać filmiki instruktażowe rodzicom.
Roman Lorens

24.03.2020
19:36
Pytanie:

Co z rodzicami, którzy ignorują informacje o zdalnym kształceniu? Co możemy zrobić? Jakieś konsekwencje z tego wynikają dla nich i ich pociech?
ks. Robert Karolak

Odpowiedź:

W razie niespełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola powinien podjąć działania. Niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. KROK 1 Stwierdzenie/powzięcie informacji od dyrektora przedszkola o niespełnianiu przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego. KROK 2 Skierowanie do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka upomnienia zawierającego stwierdzenie, że obowiązek nie jest realizowany oraz wezwanie do posyłania dziecka do przedszkola. Upomnienie powinno zawierać informacją, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
Roman Lorens

24.03.2020
19:37
Pytanie:

Co z zajęciami wf? Wiadomo, że nie da się realizować podstawy programowej w formie zdalnego nauczania. Większość nauczycieli " szaleje" zadając referaty, prosząc o nagrywanie filmów, itp. Moim zdaniem trzeba skupić się na edukacji zdrowotnej dzieci w tym czasie i wdrażaniu zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej w wolnym czasie. Czy to wystarczy?
Joanna Wenczyńska

Odpowiedź:

Zdecydowanie podzielam ten pogląd. Warto jednak zmodyfikować program nauczania. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
Roman Lorens

24.03.2020
19:37
Pytanie:

Zdalne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. Czy Dyrektor może zmniejszyć wynagrodzenie, jeśli nauczyciel jest do dyspozycji Dyrektora ? Materiały do pracy są przesyłane drogą meilową do rodziców.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.
Roman Lorens

24.03.2020
19:38
Pytanie:

Witam, jak ma wygladac plan naszej pracy w nauczaniu zdalnym? Jak mają wyglądac wpisy do e-dziennika? Co dokładnie tam pisac?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Organizując pracę, dyrektor musi uwzględnić zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
Roman Lorens

24.03.2020
19:39
Pytanie:

Jak reagować - co zrobić, kiedy rodzić prowadzący rodzinny dom dziecka na prośbę nauczyciela , by dziecko odrobiło pracę zadaną słyszy komentarz- mam trójkę dzieci i nie zamierzam odrabiać żadnej pracy domowej.
ks. Robert Karolak

Odpowiedź:

Należy przypomnieć rodzicowi, że dziecko objęte jest obowiązkiem przedszkolnym. W razie niespełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola powinien podjąć działania. Niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Roman Lorens

24.03.2020
19:39
Pytanie:

Gratulacje! Super. Jak wybrnąć z sytuacji gdy sama jestem nauczycielem w dwóch szkołach, i posiadam dwoje dzieci uczących się. A komputer tylko jeden, dodatkowo łącze słabe? Dziękuję
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Niestety nie mogę pomóc…☹ Warto może pamiętać, że kształcenie zdalne to nie tylko nauka online. Proszę może wypożyczyć np. laptop ze swojej szkoły…
Roman Lorens

24.03.2020
19:39
Pytanie:

Co zrobić w przypadku nauczania indywidualnego? Uczeń od kilku lat nie wychodzi z domu, nie ma z nim kontaktu poza spotkaniami w domu. Rodzice nie czytają wiadomości wysyłanych poprzez Librus.
Joanna Wilmańska

Odpowiedź:

W takiej formie nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy, ograniczoną dyspozycyjność rodziców i przede wszystkim naturalne potrzeby dziecka. Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów możliwe jest przez: • przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów; • kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli rodzic nie ma dostępu do internetu lub nie odbiera wiadomości, należy przekazać mu materiały tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru.
Roman Lorens

24.03.2020
19:40
Pytanie:

W jaki sposób monitorować postępy dziecka zdalnie w przedszkolu ?
Anna Stocka

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który w szczególności 1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
Roman Lorens

24.03.2020
19:41
Pytanie:

No i mój ulubiony tekst od ucznia w czasie tzw. narodowej kwarantanny: Do wszystkich nauczycieli uczących w kl 5. Bardzo proszę o nie wysyłanie linków ponieważ nie umiem. Zadania proszę wysyłać konkretne na Librus np zad to ze strony tej inaczej nie zostaną wykonane. I co wtedy?
ks. Robert Karolak

Odpowiedź:

Wtedy należy powołać się na rozwiązania wprowadzone w szkole przez dyrektora. zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem to nie uczeń dyktuje warunki.
Roman Lorens

24.03.2020
19:43
Pytanie:

Witam, jak to wygląda (praca zdalna) z perspektywy nauczycieli świetlicy???
Dominika Karepin

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:43
Pytanie:

Bardzo dziękuję za przekaz. Będzie trudno, gdyż pracuję z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Serdecznie pozdrawiam
Maria Szambelan

Odpowiedź:

W pełni zdaję sobie z tego sprawę. Większość dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi boryka się z różnymi problemami wynikającymi np. z niepełnosprawności, czy stanu zdrowia. Dlatego też uczniowie ci są obejmowani zajęciami o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym. Przerwa w realizacji tych zajęć mogłaby mieć negatywny wpływ na ich proces rewalidacji. W obecnej sytuacji koniczne jest wsparcie rodziców w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie gdy dziecko przebywa w domu z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Rodzice powinni mieli stały kontakt z nauczycielami i terapeutami oraz z innymi rodzicami, aby wiedzieli, że zawsze mogą uzyskać poradę i wsparcie w trudnych dla siebie chwilach. Ważne jest ustalenie form wzajemnego kontaktu i współpracy, które będą najkorzystniejsze dla obu stron. Powinny być one dostępne, sprawne, funkcjonalne, nieobciążające nadmiernie czasowo, aby zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogli rozważnie, odpowiedzialnie zorganizować w domowych warunkach formy wspierania rozwoju dzieci, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Do tego celu mogą być wykorzystane dostępne komunikatory. Warto zamieszczać również informacje na stronie internetowej przedszkola czy szkoły. Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów możliwe jest przez: 1. przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów; 2. kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli rodzic nie ma dostępu do internetu, należy przekazać mu materiały tradycyjną pocztą.
Roman Lorens

24.03.2020
19:44
Pytanie:

Witam! Czy można nagrywać krótkie filmiki dla przedszkolaków i wysyłać do nich, tak co kilka dni aby wesprzeć ich coś pokazać...? Czy może to przekroczy prawną barierę?
Magdalena Szczepanik

Odpowiedź:

Świetny pomysł i z cała pewnością zgodny z prawem. Powodzenia :)
Roman Lorens

24.03.2020
19:44
Pytanie:

Jak ma wyglądać praca nauczyciela świetlicy?
Marta Tomaszewska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
19:45
Pytanie:

Czy w pracy z dziecmi 5-6 letnimi wystarczy, ze do tematu tygodnia prześlemy gotową kartę kartę pracy, przykładową pracę plastyczną do wykonania z pełnym opisem, Przesyłamy również rożne filmiki z piosenkami ruchowymi czy zapraszamy do obejrzenia Misiowej mamy,, wszystkie działania są w formie zabaw i rożnych ciekawych aktywności, dzieci na grupę zamkniętą fb wstawiają swoje zdjęcia pozdrawiamy się wzajemnie czy nawet nagrywają filmiki z pozdrowieniami itp. Czy powinnyśmy rodziców odrobaczać wprowadzaniem liter i i zapisem graficznym liczb? Spotkałam się dziś z taką sytuacją gdzie koleżanka dla syna dostała skserowany przewodnik z opisem opowieści matematycznych czy wprowadzeniu litery i praca na nakładkach samogłoska, spółgłoska. do tego karty pracy, nauka wierszy i piosenek. z góry dziekuje za odpowiedz.
Joanna Tymińska

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Nauczyciel powinien kontaktować się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy.
Roman Lorens

24.03.2020
19:49
Pytanie:

Witam, a jak pracować zdalnie w przedszkolu w grupie 3- latków? W chwili obecnej drogą elektroniczną wysyłam zakres tematyczny zajęć oraz propozycje ćwiczeń ruchowych czy plastycznych poprzez stworzona grupę WhatsApp. Czy to o to chodziło ? I w jaki sposób egzekwować realizację programu? Pozdrawiam serdecznie Paulina
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami w przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. W istocie nie mamy możliwości weryfikacji czy rodzic pracuje ze swoim dzieckiem. Formy kontaktu z rodzicami, mają być dla nich pomocą, wsparciem ich działania. Inna kwestia czy rodzice zechcą z tego skorzystać….
Roman Lorens

24.03.2020
19:54
Pytanie:

Witam Panie Romanie :-) Bardzo dziękuję za jakże cenną e-konferencję. Zapisy i zasady rozporządzenia dotyczące przedszkola już są mi znane. A to za sprawą Pana wyjaśnienia jakże istotnych i nurtujących nas pytań dotyczących zaistniałej sytuacji. Bardzo dziękuję i pozdrawiam :-) Agnieszka Szkoła
AGNIESZKA SZKOŁA

Odpowiedź:

Witam również i bardzo dziękuję za mile słowa. I zapraszam oczywiście na inne wydarzenia :)
Roman Lorens

24.03.2020
19:57
Pytanie:

Dobry wieczór. Czy w przedszkolu niepublicznym cały ten okres zaliczany jest do pracy zdalnej, płatnej 100%, czy wszystko zależne jest od dyrektora i może posłać nauczyciela na przymusowy urlop?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Zatem dyrektor nie ma prawa wysłać nauczyciela na przymusowy urlop. Udzielenie urlopu bezpłatnego jest możliwe tylko na wniosek danej osoby.
Roman Lorens

24.03.2020
19:57
Pytanie:

W jaki sposób prowadzić monitorowanie osiągnięć dzieci w przedszkolu w czasie edukacji zdalnej? Jak wygląda sytuacja z wypłacaniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stałe, uwzględnione w planie pracy nauczycieli?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Są wypłacane zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) – „ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)”.
Roman Lorens

24.03.2020
19:59
Pytanie:

Dobry wieczór, 1) w jaki sposób dokumentować swój czas pracy, jeśli dyrektor tego nie wymaga? (prowadzę lekcje on-line, w tym samym czasie wykorzystuję Messengera, Librusa) Czy zapisy tych rozmów już stanowią potwierdzenie pracy.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
Roman Lorens

24.03.2020
20:09
Pytanie:

Dobry wieczór, omawiane rozporządzenie obliguje mnie, jako nauczyciela pracującego w przedszkolu do wskazywania materiałów i możliwych form ich realizacji. Jednocześnie w paragrafie 7 jest mowa o tym, iż obowiązuję mnie taki wymiar godzin, jak przed wejściem w życie rozporządzenia. Jak to rozumieć? Czy wskazanie rodzicom materiałów (np. prezentacji z propozycjami zabaw) jest traktowane na równi z pięciogodzinną zmianą w normalnych warunkach? Dzieci w przedszkolu bardzo często spędzają 8-10 godzin dziennie. W grupie pracuje 2 nauczycieli. Jeżeli każdy z nich, codziennie będzie wysyłał materiały do zrobienia, to czy to nie będzie przesada? Z drugiej zaś strony - obie panie muszą wykazać się pracą w danym dniu.. Bardzo proszę o wskazówki. Dominika Wilk wicedyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie
Dominika Wilk

Odpowiedź:

Zgodnie z zalecaniami MNE: Edukację wczesnoszkolną powinny charakteryzować: spokój i systematyczność procesu nauki, wielokierunkowość, dostosowanie tempa pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia. Obecnie Waszym największym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w warunkach nauki w domu zgodnie z ustalonym planem i realizowanym programem nauczania. Wykorzystajcie do tego dostępne zasoby cyfrowe, w tym multimedialne. Nauczycielu, kontaktuj się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy. W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców. W nowym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że za organizację zdalnego nauczania zarówno w placówkach odpowiada dyrektor. Zatem powinien tak to zorganizować, aby było to zgodne z wytycznymi MEN, a panie realizowały podstawę programową.
Roman Lorens

24.03.2020
20:56
Pytanie:

Czy dyrektor może przenieść odpowiedzialność za edukację uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu? Nauczyciel ma obowiązek wydrukować w szkole materiały dla takiego ucznia i oddać do sekretariatu do wysłania?
Katarzyna Bystrek

Odpowiedź:

W sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do internetu, nauka może być również realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela a także z wykorzystaniem materiałów emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Warto podkreślić, że w przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Roman Lorens

24.03.2020
20:57
Pytanie:

Witam Czy wklejanie linków do strony you toube gdzie zamieszczane są ciekawe zabawy z dziećmi wraz z instruktarzem jest łamanie praw autorskich?
Kinga Różalska

Odpowiedź:

Jeżeli nauczyciel zechce skopiować dla celów zajęć określoną treść ściągniętą z Internetu, może to uczynić pod warunkiem, że autor umieścił ją na swojej stronie WWW w sposób niezakodowany, a więc ogólnodostępny. Tylko wówczas można mówić o uprzednim opublikowaniu materiału. Jeżeli jednak ów autor zakodował daną treść, a klucz do niej posiada jedynie wykładowca, mamy do czynienia z rozpowszechnieniem. Nie będzie zatem naruszeniem prawa autorskiego umieszczenie odnośników do innych witryn internetowych oraz ich podstron, jak również do konkretnych plików graficznych, filmowych czy muzycznych nawet wtedy, gdy ich właściciele sobie tego nie życzą.
Roman Lorens

24.03.2020
21:03
Pytanie:

W jaki sposób mamy dokumentować naszą pracę (nie mamy dziennika elektronicznego)? Czy mamy stworzyć "domowy dziennik"? Czy realizujemy również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wychowania do życia w rodzinie?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Roman Lorens

24.03.2020
21:10
Pytanie:

Witam Rozumiem ,że dzieci z przedszkola też maja być monitorowane?
Małgorzata Gańczarczyk

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.
Roman Lorens

24.03.2020
21:13
Pytanie:

Dzień dobry, Chciałam się zapytać w jaki sposób mam monitorować postępy ucznia ( dotychczas były to kartkówki, pytanie, sprawdziany)? Z poważaniem Aleksandra Kuźma
Aleksandra Kuźma

Odpowiedź:

Organizując kształcenie na odległość, dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. Pracując z uczniem w ramach kształcenia na odległość, nauczyciel powinien szczególną uwagę zwrócić na poniższe aspekty: • motywowanie ucznia, • precyzyjne określanie wymaga i stawianych celów nauczania - typowa forma tej prezentacji to: „Po ukończeniu tej lekcji będziesz potrafił...", • nawiązanie – o ile jest to możliwe - do poznanej wcześniej wiedzy, - • przestrzeganie zasady, by zasób nowej wiedzy był dostosowany do specyfiki nauczania na odległość, uwzględniając możliwości multimedialnego przekazu, mając na uwadze zwięzłość, sekwencyjność, uporządkowanie i atrakcyjność przekazywanych treści, • wspieranie uczących się tak, aby uczeń mógł samodzielnie pracować, dzięki zastosowaniu odpowiedniej liczby ilustracji, przykładów, antyprzykładów, studiów przypadku, r-prezentacji graficznych, analogii, technik pamięciowych oraz dyskusji czy debat, • zachęcanie ucznia do aktywności - wiedza „w działaniu" jest łatwiej przyswajalna niż statyczne zapamiętywanie, jej urzeczywistnienie na-stępuje m.in. poprzez dyskusje, prace grupowe, nauczanie przez problemy, studia przypadków, webquesty, • dostarczanie informacji zwrotnej pozwalającej na samoocenę postępów w nauce - pamiętaj o wskazówkach, jakie nauczyciel daje uczącym się podczas rozwiązywania zadań. Kształcenie na odległość umożliwia nie tylko bieżące udostępnianie ocen uczącym się w e-dzienniku ale również monitorowanie przez nauczyciela postępów zarówno całej grupy, jak i każdego ucznia indywidualnie. W zasadach oceniania opracowanych przez nauczyciela należy dokładnie opisać: 1) Co będzie oceniane? 2) Kiedy będzie ocenianie? 3) Jaka jest ranga poszczególnych ocenianych aktywności? 4) W jakiej formie zostanie przekazana informacja zwrotna? Jeżeli chodzi o formę i sposób oceniania, to kształcenie na odległość dostarcza wielu możliwości oceny (indywidualnej, grupowej czy nawet samooceny), do których należą m.in.: • ocena wypowiedzi na forach dyskusyjnych, • ocena zadania, • ocena eseju, • ocena projektu, • ocena case study, • ocena testu. Ważne. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
Roman Lorens

24.03.2020
21:13
Pytanie:

Proszę mi powiedzieć czy mamy obowiązek prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jeśli prowadziliśmy je ramach nadgodzin.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
Roman Lorens

24.03.2020
21:57
Pytanie:

A co w przypadku, gdy nauczyciele nie zostaną poinformowani o sposobie realizacji nauczania? Biorąc jeszcze inną możliwość pod uwagę kształcenie na odległość jest utrudnione do realizacji - dzieci przedszkolne lub wręcz niemożliwe - dzieci nie mają dostępu do komputera.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; Dyrektor ustala również sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty (§ 1 ust. 7) W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Roman Lorens

24.03.2020
22:41
Pytanie:

Dzień dobry. 1.Jestem nauczycielem wspomagającym. Jak mam zapewnić uczniom pomoc? Uczeń słabowidzący 2.Co z awansem zawodowym nauczycieli.? Kończę w maju staż.
Agnieszka Andrzejewska

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola/szkoły, który w ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Ponadto dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Zatem jest to kwestia ustaleń dyrektora.
Roman Lorens

24.03.2020
22:46
Pytanie:

A co z przedszkolami? jak to wszystko ma wyglądać dla młodszych dzieci i 6 latków z rocznym przygotowaniem przedszkolnym? jak oceniać, weryfikować pracę dzieci? czy jest to zgodne z prawem? Jak ma wyglądać sprawozdanie nauczyciela przedszkola z pracy zdalnej, czy też nas to obowiązuje?
Monika Kot

Odpowiedź:

W przypadku przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można zachęcać rodziców do aktywnej współpracy. Zgodnie z § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493) dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Jeśli zatem dyrektor zdecyduje, że nauczyciele mają pisać sprawozdania, to będą musieli to robić.
Roman Lorens

24.03.2020
23:08
Pytanie:

Co z zajęciami z pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Chodzi o zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
Iwona ciszewska

Odpowiedź:

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Roman Lorens

24.03.2020
23:11
Pytanie:

Dzień dobry, Czy w związku z nauką zdalną i min. komunikacją z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych, powinienem uzyskać zgody rodziców na inne formy komunikacji napisane z obowiązującymi przepisami RODO? Dziękuje.
Daniel Baca

Odpowiedź:

Tak powinno być. Ale proszę sprawdzić na co wyrazili zgodę rodzice podpisując taką deklarację zwyczajowo na początku roku szkolnego.
Roman Lorens

Powyższe pytania zostały zadane podczas czatu z ekspertem MAC po premierze e-konferencji.