Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego

o konferencji


Zmiany w sposobie przeprowadzania oceny nauczyciela, które zostały wprowadzone od 1-go września tego roku przez nowe rozporządzenie, budzą obawy wielu z Państwa.
W dzisiejszym odcinku e-konferencji na spokojnie zajmiemy się analizą i interpretacją zapisów prawa dotyczących oceny, zawartych w ustawie „Karta Nauczyciela”.
Pomoże nam w tym ekspert dzisiejszego spotkania Pan Roman Lorens.

 

Godzinny odcinek e-konferencji dostępny do godziny 22:00

Wyłącznie w dniu premiery:

  • Możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa w e-konferencji
  • Możliwość zadania pytania ekspertowi w panelu dyskusyjnym pod oknem z filmem

pytania i odpowiedzi eksperta


11.10.2018
14:26
Pytanie:

Czy wiadomo jak będzie oceniany nauczyciel logopeda, bibliotekarz, pedagog. Ich praca w wielu zakresach różni się od pracy przedmiotowca czy wychowawcy.
Jolanta Piecuch

Odpowiedź:

Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133) nie zawiera odrębnych kryteriów oceny pracy dla nauczycieli bibliotekarzy czy też pedagogów.
Roman Lorens

11.10.2018
14:47
Pytanie:

Czyli podwyżki powiązane z oceną dotyczą tylko nauczycieli dyplomowanych??
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Tak, dodatek za wyróżniającą pracę otrzyma tylko nauczyciel dyplomowany
Roman Lorens

11.10.2018
14:49
Pytanie:

a co z nauczycielami bibliotekarzami? czy będą ich obowiązywać wszystkie kryteria tak jak nauczycieli przedmiotu? niektóre są nie do zrealizowania przez szkolnego bibliotekarza.. jestem nauczycilem dyplomowanym od ponad 5 lat
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133) nauczyciele bibliotekarze będą oceniani według takich samych kryteriów jak pozostali nauczyciele.
Roman Lorens

11.10.2018
15:07
Pytanie:

Witam! Pracuję w trzech szkołach (etat). Kto mnie ocenia
Renata Wadas

Odpowiedź:

• To, czy nauczyciel będzie podlegał ocenie pracy odrębnie w każdej szkole, uzależnione jest w szczególności od sposobu jego zatrudnienia oraz od tego, czy ocena ta dokonywana będzie po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. • Przypadek 1. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub szkołach nauczyciel pozostaje w jednym stosunku pracy i podlega jednej ocenie pracy. • Przypadek 2. W przypadku nauczyciela odbywającego staż, zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu. • Przypadek 3. W pozostałych przypadkach, zarówno wedle obowiązujących przepisów prawa, jak i nowego systemu oceniania pracy nauczyciela – nauczyciel podlega ocenie pracy u każdego pracodawcy. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to oceniany jest przez kilku dyrektorów, którzy mają prawo ocenić pracę nauczyciela, biorąc pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków w danej szkole.
Roman Lorens

11.10.2018
15:09
Pytanie:

Dzień dobry, może troszeczkę nie na temat, ale interesuje mnie następująca kwestia: ile wynosi wakat nauczyciela w przedszkolu 22 czy 25h - 1 grupa mieszana: dzieci od 3 do 6 lat (najstarsze dzieci należy przygotować do podjęcia edukacji w szkole). Bardzo proszę o opinię.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Jeśli dobrze rozumiem, pytanie dotyczy wysokości pensum nauczyciela pracującego w grupie mieszanej. Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma Pan/Pani ocenę pracy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli określono w ustawie Karta Nauczyciela. Wymiar tych zajęć jest zróżnicowany w zależności od wieku dzieci, z którymi pracuje nauczyciel. W przypadku nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi 22 godziny, natomiast w przypadku nauczycieli pracujących z grupami dzieci młodszych (m.in. z grupą dzieci 5-letnich) wynosi 25 godzin. Z uwagi na fakt, iż nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach łączonych dzieci pięcio- i sześcioletnich nie zostali wymienieni w Karcie Nauczyciela, wobec tego organ prowadzący przedszkole wyznacza dla nich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, biorąc często pod uwagę proporcję liczby dzieci 5- i 6-letnich. W przypadku większości 5-latków w grupie ustala on dla nauczyciela wymiar 25 godzinny, natomiast w przypadku większej liczby 6-latków wymiar 22 godzinny.
Roman Lorens

11.10.2018
15:33
Pytanie:

Czy zdając egzamin na mianowanego w tym roju bede oceniana w nowy sposob???
Joanna MULARCZYK-MAJOCH

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma Pan/Pani ocenę pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
15:35
Pytanie:

Wszystkie przepisy dotyczą bezkrytycznie placówek publicznych i jest to zrozumiałe. Co jednak z niepublicznymi przedszkolami ? tam dyrektorem nie musi być nauczyciel mianowany ale nawet stażysta. Czy może on wtedy starać się o awans zawodowy? Jeśli nie to dlaczego i czy jest możliwe że kiedyś to się zmieni? Jestem w takiej sytuacji że zostałam mianowana dyrektorem nie mając żadnego stopnia awansu zawodowego , ale po studiach z uprawnieniami pedagogicznymi. I wygląda teraz tak że nie mam szans będąc dyrektorem podnieść swojego stopnia zawodowego.
Małgorzata Zgoła

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciele i awansu zawodowego dotyczą również placówek niepublicznych. Poruszona kwestia jest skomplikowana. Zapraszam serdecznie na czat poświęcony tematyce zmian w prawie oświatowym. Termin zostanie podany w najbliższym czasie
Roman Lorens

11.10.2018
15:38
Pytanie:

Czy w związku z tym, jeżeli teraz wystąpiłabym o ocenę pracy i otrzymałabym ocenę wyróżniającą to nie wiąże się to z dodatkowymi dodatkami. Czy ocena dotychczasowa (jeśli bym ją teraz zrobiła obowiązywać będzie do tego roku 2020? Na jakich zasadach dyrektor ocenia pracę, jeśli nie zostały zatwierdzone regulaminy?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy Karta nauczyciela, dyrektor ma obowiązek opracować regulamin i wskaźniki. Ocena będzie ważna 3 lata, a zatem termin kolejnej to październik 20121 roku
Roman Lorens

11.10.2018
15:41
Pytanie:

Na jakich zasadach dokonywana jest ocena nauczycieli, którzy mieli przedłużony staż na kolejny stopień awansu zawodowego i kończą staż po 31.08.2018 - np. w listopadzie 2018
Elżbieta Ciesiołkiewicz

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel otrzyma ocenę pracy zgodnie z nowymi zasadami.
Roman Lorens

11.10.2018
15:42
Pytanie:

Czy publikacja jest konieczna?
ANETA KUREK

Odpowiedź:

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia oraz dwa kryteria wskazane przez nauczyciela. Jednym z nich może być: upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty. Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.
Roman Lorens

11.10.2018
15:43
Pytanie:

Dzień dobry, w październiku 2019 roku zakończę staż na nauczyciela dyplomowanego -przedlużono mi staż ze względu na urlop macierzyński. Na podstawie jakich przepisów będę podlegała ocenie-wcześniejszych czy najnowszych? Dziękuję za odpowiedź.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel otrzyma ocenę pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
15:48
Pytanie:

Za jaki okres będzie pierwsza ocena wg nowych przepisów? Czy od ostatniej oceny, czy za ostatnie 3 lata?
Małgorzata Patoka

Odpowiedź:

W opinii MEN w przypadku dokonywania oceny na nowych zasadach, to dyrektor szkoły ustala okres, w którym będzie dokonywana ocena. Kolejna ocena będzie dokonywana po okresie przyznania poprzedniej oceny.
Roman Lorens

11.10.2018
15:50
Pytanie:

Dzień dobry. Mam dwa pytania... Jak wygląda ocena pracy nauczyciela, w Placówce Niepublicznej - Kodeks pracy? Jestem w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego(drugi rok) egzamin w 2020 roku. Czy egzamin zawodowy zdaję wg starych , czy nowych procedur?...mój dyrektor poinformował mnie, że na pewno wg nowych kryteriów, a ja czytałam , że wg tych w jakim czasie rozpoczęty był awans zawodowy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ewelina Mamcarz
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Pyt. 1. Ocena pracy nauczycieli placówek niepublicznych nie różni się od oceny pracy nauczycieli placówek publicznych. Pyt. 2. Zgodnie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończą staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. uzyskują ocenę pracy i postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne odbywa się na podstawie nowych przepisów. Zatem dokumentacja składana przez takiego nauczyciela będzie musiała spełniać wymagania określone w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574).
Roman Lorens

11.10.2018
15:55
Pytanie:

W jaki sposób powinien nauczyciel dyplomowany efektywnie realizować zadania na rzecz dziecka w placówce przedszkolne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi , gdy łączy wszystkie grupy, nie będąc wychowawcą żadnej z grup, a jednocześnie nie wchodząc w kompetencje wychowawcy, czyli jak bezpiecznie realizować wspomniany punkt.
Beata Słocińska

Odpowiedź:

Nowelizacja ustawy Kn (art. 6a ust. 14–17), nakłada na dyrektora z dniem 1 września 2018 r. obowiązek ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Zatem kwestie te powinny być uregulowane we wspomnianym wyżej regulaminie.
Roman Lorens

11.10.2018
16:08
Pytanie:

Na czym polega dostosowanie wymagań kryteriów do specyfiki placówki? Jeżeli jest to placówka specjalna, gdzie zdawalność egzaminów zawodowych jest minimalna, a przy tym nie wszyscy nauczyciele mają zajęcia w klasach z których uczniowie podchodzą do egzaminu to czy taki wskaźnik powinien wystąpić?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, ustala, w drodze regulaminu, wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu o trybie dokonywania oceny pracy nauczycieli.
Roman Lorens

11.10.2018
16:09
Pytanie:

Witam! Czy datek finansowy otrzymuje tylko nauczyciel, który otrzymał ocenę wyróżniającą?
Wojciech Wiercioch

Odpowiedź:

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy przysługiwał będzie dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć będzie miał prawo do tego dodatku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. Nauczyciele dyplomowani będą nabywali prawo do dodatku za wyróżniającą pracę: 1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.
Roman Lorens

11.10.2018
16:20
Pytanie:

Witam serdecznie, chciałabym się dowiedzieć, kiedy traci ważność ocena pracy nauczyciela dyplomowanego dokonana w czerwcu 2014r.? Czy nauczyciel jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o dokonanie nowej oceny już w 2018 r.? Z góry dziękuję za odpowiedź na nurtujące mnie pytania Jola R.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Ocena pracy dokonana w 2014 r. nie traci ważności. Natomiast zgonie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r. Oczywiście może Pani wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy w roku 2018, ale ocena ta przestanie być ważna po upływie 3 lat, czyli w roku 2021.
Roman Lorens

11.10.2018
16:21
Pytanie:

Kiedy ocenić nauczyciela stażystę (przedszkole niepubliczne), który nie jest zainteresowany awansem na nauczyciela kontraktowego ?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6a. 1. Ustawy Karta nauczyciela, praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8; 3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Zatem ustawa nie przewiduje oceny pracy nauczyciela, który nie odbył stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto na podstawie art. 9d ust. 1 w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 4 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm. nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Zatem nauczyciel powinien więc odbywać staż. Jeśli przez jego zaniechanie można uznać, że nauczyciel nie dąży do pełni własnego rozwoju osobowego, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt ).
Roman Lorens

11.10.2018
16:22
Pytanie:

Dzień dobry ! Jestem nauczycielką dyplomowaną z 38 letnim stażem pracy - obecnie zaczęłam 39 rok pracy. W październiku 2019 r. nabywam prawa do emerytury, ale być może będę jeszcze pracować. Czy obowiązuje mnie nowa ocena pracy jeszcze teraz przed nabyciem praw emerytalnych ? ( zakładając, że przejdę na emeryturę ). A jeżeli nie przejdę na emeryturę i będę dalej pracowała ? I jeszcze jedno: czy ocena pracy dotyczy pracujących nauczycieli emerytów, jeżeli zostaną zatrudnieni w placówce oświatowej ?
Jolanta Kujawińska

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r. W praktyce ocenie pracy podlega każdy nauczyciel.
Roman Lorens

11.10.2018
16:24
Pytanie:

Witam Jeżeli jestem w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego i zacząłem staż przez 1 września 2018 r. to obowiązują mnie stare przepisy czy nowe czyli ocena po zakończeniu stażu a potem dopiero egzamin ? Pozdrawiam
Jakub Piotrowski

Odpowiedź:

Zgodnie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończą staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. uzyskują ocenę pracy i postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne odbywa się na podstawie nowych przepisów. Zatem dokumentacja składana przez takiego nauczyciela będzie musiała spełniać wymagania określone w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574).
Roman Lorens

11.10.2018
16:24
Pytanie:

Jak wygląda sytuacja nauczyciela dyplomowanego, który za 4 lata uzyskuje prawo do emerytury?
Barbara Picheta

Odpowiedź:

Zgonie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
16:31
Pytanie:

Czy nauczyciel zatrudniony jako terapeuta pedagogiczny na 1/20 etatu także podlega ocenie z takimi samymi kryteriami?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Tak, każdy nauczyciel podlega ocenie pracy, bez względu na wymiar zatrudnienia.
Roman Lorens

11.10.2018
16:31
Pytanie:

Jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego na starych zasadach. Czy będę oceniana według starych zasad?
Lidia Otowska

Odpowiedź:

Zgodnie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończą staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. uzyskują ocenę pracy i postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne odbywa się na podstawie nowych przepisów. Zatem dokumentacja składana przez takiego nauczyciela będzie musiała spełniać wymagania określone w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574).
Roman Lorens

11.10.2018
16:37
Pytanie:

Co z nauczycielem kontraktowym czy mianowanym, który aktualnie jest w trakcie stażu na wyższy stopień awansu, który kończy się w czerwcu 2019r. Osoby te otrzymają ocenę dorobku czy nową ocenę pracy? Co ile dokonywana jest ocena nauczyciel,. tzn. ile czasu będzie ważna np. ocena wyróżniająca otrzymana na nowych zasadach?
Agnieszka Rybicka

Odpowiedź:

Zgodnie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończą staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. uzyskują ocenę pracy. Ocena otrzymana na zakończenie stażu będzie aktualna przez 3 lata.
Roman Lorens

11.10.2018
16:47
Pytanie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym i do 2020 r powinnam być oceniona. Obecnie przebywam na rocznym urlopie zdrowotnym czy przedłuży mi się czas oceny o ten rok?
Iwona Pietraczyk

Odpowiedź:

Nie, nie przedłuży, bowiem zgonie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
16:48
Pytanie:

Dzień dobry Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Do emerytury brakuje mi 4 lata. Czy jest sens oceniania mnie ? Czy jest jakaś granica oceny nauczyciela dyplomowanego ?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Każdy nauczyciel dyplomowany który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie musiał zostać oceniony na nowych zasadach do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
17:12
Pytanie:

Jak często Rada Pedagogiczna może wnioskować o ocenę nauczyciela?
Joanna Janas

Odpowiedź:

Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej
Roman Lorens

11.10.2018
17:19
Pytanie:

CZY NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI Z KODEKSU PRACY RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ OCENIE TAK JAK Z NAUCZYCIELE Z KARTY NAUCZYCIELA? PRZECIEŻ MAMY INNY WYMIAR PRACY INNE WYNAGRODZENIE, NIE MAMY DODATKÓW!
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące oceny pracy dotyczą również nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych.
Roman Lorens

11.10.2018
17:23
Pytanie:

Co to są dobre praktyki pedagogiczne i na czym polega autorska publikacja pedagogiczna. Gdzie powinna być opublikowana? (proszę o jakiś przykład).
Anna Muszyńska

Odpowiedź:

Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia oraz dwa kryteria wskazane przez nauczyciela. Jednym z nich może być: upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty. Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.
Roman Lorens

11.10.2018
17:39
Pytanie:

Witam, Jestem nauczycielem z 27 letnim stażem pracy w szkole. Ostatnie 18 lat pracowałam w gimnazjum. Wiemy wszyscy, ze gimnazja zostały zlikwidowane i funkcjonują jako wygaszające lub inaczej... W związku z likwidacją mojej szkoły zostałam przeniesiona do szkoły podstawowej do oddziału przedszkolnego z dniem 1.09.2017 . Posiadam ocenę wyróżniającą na dzień 25 maja 2017 roku, czy ona jest nieważna??? Aneta
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Ocena jest ważna, ale każdy nauczyciel dyplomowany który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie musiał zostać oceniony na nowych zasadach do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
17:40
Pytanie:

Czy każdy nauczyciel dyplomowany (uprawniony) musi dokonać oceny pracy?
barbara nowakowska

Odpowiedź:

Tak, każdy nauczyciel dyplomowany który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie musiał zostać oceniony na nowych zasadach do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
17:40
Pytanie:

Od kiedy liczy się dorobek nauczyciela, który chciałby złożyć wniosek o dokonanie oceny według nowych przepisów. U mnie w szkole podano, że dorobek liczy się od 1 września 2018 roku. Czy to możliwe?
Grażyna Dziel

Odpowiedź:

W opinii MEN w przypadku dokonywania oceny na nowych zasadach, to dyrektor szkoły ustala okres, w którym będzie dokonywana ocena. Kolejna ocena będzie dokonywana po okresie przyznania poprzedniej oceny.
Roman Lorens

11.10.2018
17:50
Pytanie:

witam, czy jeśli mam aktualną ocenę( z bieżącego roku) , to będę musiał być w najbliższym czasie znowu oceniana?
Dorota Krężałek

Odpowiedź:

Tak, każdy nauczyciel będzie musiał zostać oceniony według nowych zasad: - oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu. - oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
18:01
Pytanie:

Witam, Bardzo proszę o odpowiedź, czy nauczyciel dyplomowany może ubiegać się o ocenę pracy dopiero po 3 latach po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego?Akt nadania otrzymałam w sierpniu 2016r.,i zostałam typowana do oceny pracy w tym roku. Dziękuję za odpowiedź.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia.
Roman Lorens

11.10.2018
18:07
Pytanie:

Moje pytanie dotyczy sytuacji jaka mnie dotyka. W roku 2019 odchodzę na świadczenie kompensacyjne , czy muszę zostać poddana ocenie w tym roku szkolnym ? czy mozna tego uniknąć .
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nie, bowiem ostateczny termin na dokonanie oceny pracy na nowych zasadach, w przypadku nauczycieli: 1. kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2021 r ., chyba że nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego, wówczas ocenę wystawia się dopiero po zakończeniu stażu; 2. dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2020 r. Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia.
Roman Lorens

11.10.2018
18:10
Pytanie:

Pracuję w roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej na pełny etat, na podstawie przeniesienia z gimnazjum. W ubiegłym roku szkolnym (2017/2018) pracowałam w tej szkole uzupełniając etat. Mam aktualną ocenę pracy z poprzedniej szkoły. Czy tegoroczna ocena w szkole podstawowej jest możliwa?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6a ust. 1c ustawy Karta nauczyciela, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole,
Roman Lorens

11.10.2018
18:13
Pytanie:

czy każdy nauczyciel dyplomowany musi poddać się ocenie?
barbara nowakowska

Odpowiedź:

Tak. Każdy.
Roman Lorens

11.10.2018
18:14
Pytanie:

Jeśli w grudniu 2018r kończy mi się ocena pracy, to muszę wnioskować o ocenę wg. nowych zasad? A czy przez te trzy lata, kiedy będę czekała na nową ocenę, nie przysługują mi punkty za poprzednią ocenę pracy ,które są liczone do dodatku motywacyjnego.
Dorota Książek

Odpowiedź:

Niestety, nie wiem jaki posiada Pani stopień awansu zawodowego. Dodatek za wyróżniającą pracę będzie przysługiwał tylko nauczycielom dyplomowanym. Dodatek motywacyjny jest odrębnym dodatkiem do wynagrodzenia i jest przyznawany niezależnie od dodatku za wyróżniającą pracę.
Roman Lorens

11.10.2018
18:22
Pytanie:

Czy tylko nauczyciel z wyróżniającą oceną będzie miał gratyfikację finansową
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Tylko nauczyciel dyplomowany posiadający wyróżniającą ocenę pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
18:29
Pytanie:

Dzień dobry, Rozumiem, że każdy punkt ma być opisany, bo to ma być sprawozdanie. Czy do tego sprawozdania powinnam dołączyć np. dokumenty świadczące o ukończonych kursach, zdjęcia ze spotkań uczniowie-rodzice-dziadkowie, dyplomy uczniów za udział w różnych konkursach, arkusze ewaluacyjne uczniów itp. Każdy rok mojej pracy, czyli różne dokumenty - gromadziłam w oddzielnych teczkach. Czy wystarczy to okazać podczas oceny? Dyrektor powiedział, że mam się obronić. Nie wiem, jak powinnam zaprezentować się podczas oceny. Od 14 lat jestem nauczycielem dyplomowanym. W 2020 r będę powoli żegnać się z pracą zawodową. Proszę podpowiedzieć
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Sposób dokumentowania stopnia spełniania poszczególnych kryteriów określa dyrektor szkoły.
Roman Lorens

11.10.2018
18:36
Pytanie:

Witam serdecznie Dnia 06.09 zakończyłam przedłużony okres stażu na nauczyciela mianowanego. Od dnia 01.08 zmieniłam miejsce zatrudnienia, związane z likwidacja przedszkola i przeniesieniem do innej placówki. Rozumiem iż podlegam już nowym przepisom, a zatem ocenie pracy i egzaminie „na nowych zasadach”. Związku z tym złożyłam 12.09 sprawozdanie z stażu. Obecny dyrektor szkoły jest zmuszony ocenić mnie za rzeczywiste 6dni pracy. W jaki sposób mogę pomoc w dokonaniu mojej oceny, aby nie była oba dla mnie krzywdząca?
Emilia Raczkowiak

Odpowiedź:

W myśl art. 9f ust. 2 i 3 ustawy Karta nauczyciela nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN (wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy), zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę, tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. Zatem w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
Roman Lorens

11.10.2018
18:38
Pytanie:

Moje pytanie dotyczy sytuacji jaka mnie dotyka. W roku 2019 odchodzę na świadczenie kompensacyjne , czy muszę zostać poddana ocenie w tym roku szkolnym ? czy mozna tego uniknąć .
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

To zależy od decyzji dyrektora, bowiem ostateczny termin na dokonanie oceny pracy na nowych zasadach, w przypadku nauczycieli dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
18:46
Pytanie:

A co z nauczycielami dyplomowanymi którzy dyplomowani są już 10 lat i więcej jak oni będą oceniani jeśli mają aktualną ocenę z 2018 roku?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Ostateczny termin na dokonanie oceny pracy na nowych zasadach, w przypadku nauczycieli dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2020 r.
Roman Lorens

11.10.2018
18:51
Pytanie:

Jaki okres czasu może być oceniany, czy może być to czas pracy od ostatniej oceny np. w 2012 r.?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W opinii MEN w przypadku dokonywania oceny na nowych zasadach, to dyrektor szkoły ustala okres, w którym będzie dokonywana ocena. Kolejna ocena będzie dokonywana po okresie przyznania poprzedniej oceny.
Roman Lorens

11.10.2018
19:08
Pytanie:

Czy dotyczy to także nauczycieli przedszkoli. Ponieważ mowa tutaj jest mowa o szkole.
Maria Stary

Odpowiedź:

Zgodnie z rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133) ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkołach – rozumie się przez to przedszkola.
Roman Lorens

11.10.2018
19:09
Pytanie:

Dzień Dobry. Jestem nauczycielem dyplomowanym od 1 września 2018 roku, kiedy będę podlegała w/w ocenie pracy (najwcześniej)?
Anna Tórz

Odpowiedź:

Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia.
Roman Lorens

11.10.2018
19:10
Pytanie:

Witam! Jeśli zostałam nauczycielem dyplomowanym w sierpniu 2018 roku, kiedy będę podlegać nowej ocenie? Czy "stare "oceny obowiązują?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia.
Roman Lorens

11.10.2018
19:16
Pytanie:

Czy jeżeli w 2016 r.otrzymałem stopień nauczyciela dyplomowanego, mogę w tym roku wnioskować o dokonanie oceny pracy?W jaki sposób będzie też naliczany dodatek do pensji,zakładając wyróżniającą ocenę pracy?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia. W okresie od 1 września 2020 r. dodatek wynosić ma 3 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 2021 r. – 6,5 proc. : • 2020 r. - 95 zł • 2021 r. - 206 zł, • 2022 r. - 507 zł.
Roman Lorens

11.10.2018
19:18
Pytanie:

Czy można złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela w każdym momencie trwania roku szkolnego? Na przykład w grudniu?
Maria Graczyk

Odpowiedź:

Tak, bowiem ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej
Roman Lorens

11.10.2018
19:18
Pytanie:

Czy posiadanie stopnia naukowego doktora zwiększa w jakiś sposób wymiar finansowy (zarobki)?
Łukasz Woźniczko

Odpowiedź:

Niestety nie.
Roman Lorens

11.10.2018
19:19
Pytanie:

Czy nauczyciel ,który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w lipcu 2018r. powinien mieć dokonaną ocenę bezpośrednio po awansie , czy dotyczą go już nowe przepisy. Konkretnie chodzi o punkt przedszkolny.
Elżbieta Tyczyńska

Odpowiedź:

Nie, bowiem oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76 do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.
Roman Lorens

11.10.2018
19:20
Pytanie:

Co w sytuacji, gdy jako nauczyciel mianowany spełniam kryteria nauczyciela dyplomowanego (jestem egzaminatorem OKE, mam w swoim dorobku publikacje)?Czy to będzie brane pod uwagę?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych.
Roman Lorens

11.10.2018
19:25
Pytanie:

Lidia Majewska Witam. Jestem nauczycielem dyplomowanym , ostatnią ocenę miałam dwa temu. Moje pytanie: Czy następną ocenę bede miała dopiero za trzy lata czy mogę ją mieć za rok. Dziękuję. Pozdrawiam
Lidia Majewska

Odpowiedź:

Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się okresem pracy w szkole krótszym niż 3 lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy ocenić w ciągu 3 lat od dnia uzyskania tego stopnia.
Roman Lorens

11.10.2018
19:33
Pytanie:

W ubiegłym roku otrzymałam ocenę pracy nauczyciela (marzec), rozumiem, że muszę odczekać rok...
Grażyna Kurpiel

Odpowiedź:

Tak. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej
Roman Lorens

11.10.2018
19:35
Pytanie:

Czy Dyrektor może dokonywać oceny pracy nauczyciela przedszkola na podstawie takich samych wskaźników opracowanych dla wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej( czytając te wskaźniki nie wszystkie sa możliwe do wykonania przez nauczyciela przedszkola)
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Dyrektorzy szkół określają w formie regulaminów wskaźniki odnoszące się do poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów ustalonych w ww. rozporządzeniu. Regulaminy te pozwolą dostosować wskaźniki do specyfiki pracy w danej szkole, dzięki czemu ocena nauczyciela według poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu będzie powiązana z jego bezpośrednim środowiskiem pracy i będzie odnosiła się do jego pracy na rzecz zapewnienia właściwych warunków nauczania, wychowania i opieki uczniom. Zrozumiałe jest więc zróżnicowanie wskaźników odnoszących się do tych samych kryteriów w regulaminach szkół różnych typów, a nawet w szkołach tego samego typu, lecz pracujących w innych warunkach, czy też z różniącymi się grupami uczniów. Trzeba podkreślić, że zapisy regulaminów nie mogą w jakikolwiek sposób modyfikować kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu; muszą być zgodne z przepisami prawa, a ostateczna ocena pracy nauczyciela będzie ustalana na podstawie rozporządzenia w odniesieniu do określonego procentowo poziomu spełnienia kryteriów. Dyrektor szkoły będzie ustalał regulamin po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych.
Roman Lorens

11.10.2018
19:35
Pytanie:

Rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016. W tym roku kończę staż. Czy w związku z tym otrzymam ocenę pracy, czy ocenę dorobku?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma Pani ocenę pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
19:36
Pytanie:

Dzień dobry jeżeli to możliwe bardzo proszę o informację czy dyrektor ma obowiązek pisemnie powiadomić nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy oraz czy od momentu przekazania takiej informacji nauczycielowi po trzech miesiącach taka procedura powinna zostać zakończona? dziękuję za spotkanie. Alicja
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
19:46
Pytanie:

Witam. W jaki sposób technicznie przedstawić spełnianie wszystkich kryteriów, adekwatnych do stopnia awansu zawodowego. Pozdrawiam M.J. Bizub
Maria Jolanta Bizub

Odpowiedź:

Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych. Dyrektor szkoły określa również sposób dokumentowania stopnia spełniania poszczególnych kryteriów.
Roman Lorens

11.10.2018
20:00
Pytanie:

Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego 2015 r. Czy mogę się ubiegać o dodatek?
agata górak

Odpowiedź:

Ostateczny termin na dokonanie oceny pracy na nowych zasadach, w przypadku nauczycieli dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2020 r. I pierwsze wypłaty dodatku będą miały miejsce w 2020 roku i wyniosą 95 zł. brutto.
Roman Lorens

11.10.2018
20:11
Pytanie:

Witam Od 1.09.2014 r. odbywałam staż na stopień nauczyciela mianowanego w prywatnym przedszkolu. Od lutego 2017 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (nieobecnośc w pracy nie przekroczyła 1 roku i 6 miesięcy). Od 10.08.2018 r. wróciłam do pracy, a od 1.09.2018r. rozpoczelam prace w publicznym przedszkolu i kontynuuje staż, który będzie trwał do 28.11 .2018r. Z prywatnego otrzymałam pozytywną ocene dorobku zawodowego. Moje pytanie brzmi: kiedy powinnam złożyc wniosek o postepowanie egzaminacyjne? Co z oceną nauczyciela?
Anna Gąsiewicz

Odpowiedź:

Zgodnie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończą staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. uzyskują ocenę pracy. Wniosek o postępowanie może Pani złożyć po zakończeniu stażu i otrzymaniu oceny pracy. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
20:13
Pytanie:

W jakim terminie powinien dyrektor szkoły dokonać oceny mojej pracy, jeżeli o zamiarze takiej oceny zostałam powiadomiona na radzie na początku września.
Ewa Siwiec

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
20:15
Pytanie:

Witam Jak wygląda ocena pracy w przedszkolu niepublicznym gdzie organ prowadzący jest niepedagogiczny i jest dyrektor ds. pedagogicznych . Dziękuję za odpowiedź .
Edyta Kostecka

Odpowiedź:

Nauczyciele placówek niepublicznych podlegają ocenie pracy na takich samych zasadach jak nauczyciele placówek publicznych. Zgodnie z art. 6a ust. 5 b ustawy Karta nauczycielka 5b. w przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.
Roman Lorens

11.10.2018
20:15
Pytanie:

Witam, zastanawiam się czy nauczyciel przedszkolny, dyplomowany i z odpowiednim stażem, pracujący na wsi, będzie miał realną, praktyczną szansę na spełnienie tych kryteriów.
tamara hadyś

Odpowiedź:

W dużej mierze będzie zależało to od przyjętego regulaminu. Należy podkreślić, że wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych.
Roman Lorens

11.10.2018
20:24
Pytanie:

Dobry wieczór:) Mam pytanie: Art. 6a. 1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, -TO JEST WYKREŚLONE) z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: czy to znaczy, że w jednym roku nauczyciel może otrzymać ocenę dorobku zawodowego- kończąc staż, a następnie może być dokonana ocena pracy wg kryteriów- czas między ocenami jest krótszy niż rok.
Izabela Ciułek

Odpowiedź:

Wykreślny tekst nie obowiązuje od 1 września 2018 r. Obecnie art. 6 a ust. 1 d posiada brzmienie: Art. 6a. 1d. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela; 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty; 3) organu prowadzącego szkołę; 4) rady szkoły; 5) rady rodziców.
Roman Lorens

11.10.2018
20:25
Pytanie:

Witam. jestem nauczycielem mianowanym i wedle starych przepisów powinnam zacząć awans na nauczyciela dyplomowanego we wrześniu w bieżącym roku. Po zmianie przepisów awans mogę rozpocząć dopiero za 3 lata. ale chciałabym skrócić ten czas do 2 lat, bo jest taka możliwość pod warunkiem, że otrzymam od dyrektora wyróżniającą ocenę pracy. Moje pytanie jest takie: kiedy powinnam złożyć wniosek o ocenę pracy i jakie warunki muszę spełnić na ocenę wyróżniającą?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Wniosek można złożyć w dowolnym terminie, bowiem ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej
Roman Lorens

11.10.2018
20:33
Pytanie:

Witam! Kiedy dokładnie mogę rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego, gdy stopień n. mianowanego uzyskałam w lipcu 2017? Dziękuję i pozdrawiam
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9d ust. 4a Karty Nauczyciela Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Proponuję złożyć do dyrektora wniosek o dokonanie oceny pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
20:35
Pytanie:

Jak mam ocenić nauczyciela, który pracuje w mojej szkole 3 godziny w tygodniu? Przecież on nie ma szans spełnić tych wszystkich kryteriów nawet w 50%. Ma otrzymać ocenę negatywną?
Anna Mikuć

Odpowiedź:

Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel musi zostać oceniony, niezależnie od liczby realizowanych godzin. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to oceniany jest przez kilku dyrektorów, którzy mają prawo ocenić pracę nauczyciela, biorąc pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków w danej szkole
Roman Lorens

11.10.2018
20:37
Pytanie:

Od lipca jestem nauczycielem kontraktowym. Czy mogę w przypadku otrzymania oceny wyróżniającej zacząć staż na mianowanego za dwa lata zamiast za trzy? Kiedy powinnam wystąpić o ocenę?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9d ust. 4a Karty Nauczyciela Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie, bowiem ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej
Roman Lorens

11.10.2018
20:54
Pytanie:

W jakim terminie powinien dyrektor szkoły dokonać oceny mojej pracy, jeżeli o zamiarze takiej oceny zostałam powiadomiona na radzie na początku września. Czy dotychczasowy dodatek motywacyjny zostanie zlikwidowany? Jeżeli w czerwcu 2020 roku nabędę praw do emerytury, to czy ocena mojej pracy ma sens?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. Dodatek motywacyjny nie zostanie zlikwidowany. Ostateczny termin na dokonanie oceny pracy na nowych zasadach, w przypadku nauczycieli dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 30 czerwca 2020 r. Zatem dyrektor będzie musiał dokonać oceny pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
21:05
Pytanie:

To o czym mówił p. Lorens jest mi znane ponieważ czytam o tym na stronach MEN . Natomiast bardziej interesuje mnie sposób dokumentowania spełnionych kryteriów? Czy wystarczy rozmowa z dyrektorem? Np. Jak udokumentować np. ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły. Według mnie jest wiele takich kryteriów, które , aby udokumentować należałoby np prowadzić dzienniczek czy wprowadzić inną formę zapisków. Czy nie jest to znowu gromadzenie ,, papierów" które trzeba było składać w teczkach na awans zawodowy?
Ewa Siwiec

Odpowiedź:

Sposób dokumentowania stopnia spełniania poszczególnych kryteriów określa dyrektor szkoły.
Roman Lorens

11.10.2018
21:05
Pytanie:

Jakie kolejne kroki należy podjąć w przypadku, gdy związek zawodowy wyrazi negatywną opinię o regulaminie oceny pracy nauczyciela
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nie należy podejmować żadnych kroków, bowiem opinia związków zawodowych nie jest w tym przypadku wiążąca
Roman Lorens

11.10.2018
21:05
Pytanie:

Dobry wieczór, jestem nauczycielem m8ianowanym, który w maju 2019 r. kończy staż na stopnień awansu nauczyciela dyplomowanego. Moje pytanie brzmi, jaki przygotować się do zakończenia awansu , czy według dotychczasowych przepisów czy wg, nowych. Wiem że Art.123 wg . dotychczasowych . Dziękuje
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Mimo, że 1 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego, w tym nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przepisy przejściowe przewidują, że staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed 1 września 2018 r., jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
Roman Lorens

11.10.2018
21:29
Pytanie:

Za co dyrektor może wystawić ocenę negatywną?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie byłoby sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym. Uzyskanie negatywnej oceny pracy stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania bądź umowy o pracę na czas nieokreślony z końcem miesiąca, w którym upływa 3-miesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Po ustaleniu poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy (może mieć to formę punktową lub procentową – w zależności od rozwiązania przyjętego w regulaminie), ustalamy ocenę pracy nauczyciela na podstawie procentowego spełnienia wszystkich kryteriów i wybieramy stwierdzenie uogólniające. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie: 1) 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą; 2) 80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 3) 55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą; 4) poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Roman Lorens

11.10.2018
21:37
Pytanie:

Czy dobrze zrozumiałam? Jeśli nauczyciel mianowany otrzyma ocenę wyróżniającą to nie musi odbyć stażu na nauczyciela dyplomowanego i otrzymuje go automatycznie?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Dotyczy to tylko nauczyciela, któremu powierzono obowiązki dyrektora szkoły. PO uzyskaniu wyróżniającej oceny pracy, ma możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego bez konieczność odbywania stażu (art. 9e ust. Ustawy Karta nauczyciela).
Roman Lorens

11.10.2018
21:44
Pytanie:

Witam serdecznie. Jestem opiekunem stażów w przedszkolu niepublicznym i spotkałam się z dość nietypowym przypadkiem. Otóż Pani, która zatrudniona jest na stanowisku asystenta wychowawcy przedszkola posiada dyplom mgr pedagogiki specjalnej, ale nie posiada przygotowania pedagogicznego. Od października br. zapisała się na studia właśnie z przygotowania pedagogicznego, w przedszkolu pracuje od 3 lat. Moje pytanie brzmi: czy ta Pani mogła rozpocząć staż od września 2018 roku?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10. 3. Ustawy Karta nauczyciela, w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.’
Roman Lorens

11.10.2018
21:49
Pytanie:

Dobry wieczór. Czy w planie rozwoju zawodowego nauczyciela konieczna jest część tabeli (jeśli plan jest w formie tabeli) z przewidywanym terminem wykonania planowanego zadania ? Czy jeśli nauczyciel rozpoczął staż od września 2018 roku to datą rozpoczęcia stażu może być 1 września 2018 roku (w kalendarzu to sobota)?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Należy zauważyć, że rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego. Jeżeli zatem w danym roku 1 września przypada w sobotę, pierwszym dniem zajęć jest 3 września. W sytuacji takiej rozpoczęcie stażu może nastąpić najpóźniej 17 września. Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu można złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. Ale data rozpoczęcia stażu to 1 września.
Roman Lorens

11.10.2018
21:56
Pytanie:

Dzień dobry Czy pracując na 1/2 etatu jako wicedyrektor i 1/2 etatu jako nauczyciel mogę kontynuować staż ? Czy rozpoczynając staż na nauczyciela dyplomowanego w roku szk. 2017/18 podlegam nowym czy starym przepisom? Dziękuję Joanna Gerlicka
Joanna Gerlicka

Odpowiedź:

Mimo, że 1 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego, w tym nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przepisy przejściowe przewidują, że staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed 1 września 2018 r., jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
Roman Lorens

11.10.2018
22:10
Pytanie:

Dobry wieczór! Mam pytanie - rozumiem, że w myśl nowego rozporządzenia nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego, który rozpoczął staż przed 1 września 2018 roku odbywa staż na starych zasadach, ale ...i tu moje pytanie: czy ten staż kończy oceną dorobku zawodowego (po staremu) czy będzie wiązała się z oceną pracy nauczyciela (po nowemu). Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nauczyciel zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma ocenę pracy.
Roman Lorens

11.10.2018
22:15
Pytanie:

Czy dyrektor szkoły niepublicznej będzie podlegał ocenie? K. Kornicka
KATARZYNA KONIECZKA

Odpowiedź:

Jeśli jest nauczycielem – to tak. Natomiast w sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie jest nauczycielem to nie podlega przepisom Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy
Roman Lorens

11.10.2018
22:35
Pytanie:

Dobry wieczór, mam pytanie odnośnie oceny nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego. W tym roku szkolnym kończę staż na nauczyciela mianowanego. Rozpoczęłam go w roku szkolnym 2016/2017. Jakiej ocenie podlegam? Na starych zasadach czy już na nowych? Dziękuję za odpowiedź.
Marta Rybak

Odpowiedź:

Nauczyciel zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma ocenę pracy
Roman Lorens

11.10.2018
22:35
Pytanie:

Nauczyciel w trakcie awansu na mianowanego zmienia pracę. Do końca stażu zostało mu mniej niż rok. Czy na koniec robi się ocenę pracy?
Dorota Guzenda-Miłota

Odpowiedź:

Po zakończeniu stażu nauczyciel zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma ocenę pracy
Roman Lorens

Powyższe pytania zostały zadane podczas czatu z ekspertem MAC po premierze e-konferencji.