GRA W KOLORY - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN

kl1_podr.jpg

 

PODRĘCZNIK

Podręcznik Gra w kolory zawierają materiał obejmujący edukacje: polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą, uporządkowane według zasady stopniowania trudności i uwzględniające indywidualizację nauczania. Różnorodna szata graficzna sprzyja efektywnej edukacji, a ciekawe teksty wzbogacają słownictwo, rozwijają zainteresowania i sprzyjają rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu, wspomagają procesy wychowawcze.

• Teksty z poznawanych liter, zróżnicowane pod względem poziomu trudności, dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci
• Różnorodne ćwiczenia kształtujące wyobraźnię dzieci, doskonalące czytanie ze zrozumieniem, zachęcające do tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, a także wzbogacające słownictwo
• Stopniowe i systematyczne wprowadzanie ucznia w świat symboli i pojęć matematycznych
• Samodzielne rozwiązywanie problemów matematycznych, zagadki matematyczne i logiczne, zabawy liczmanami, nauka logicznego myślenia i wnioskowania
• Tematy pobudzające do dyskusji nad zachowaniem w sytuacjach życia codziennego
• Kształtowanie postaw patriotycznych i rodzinnych oraz umiejętności współpracy w grupie
• Kształtowanie postaw ekologicznych i rozbudzanie ciekawości poznawczej
• Ciekawostki przyrodnicze i naukowe
• Wspólne prace plastyczne, doświadczenia i gry planszowe sprzyjają rozwijaniu umiejętności pracy w zespole

kl1_mat.jpg

 

ĆWICZENIA/MATEMATYKA

Ćwiczenia matematyczne realizują założenia czynnościowego nauczania matematyki: od działania na konkretach, poprzez manipulację liczmanami, do działania na symbolach, liczbach w aspektach – kardynalnym, porządkowym, miarowym.

• Zadania w matematyce są skorelowane z treściami podręcznika
• Pojęcia są wprowadzane według zasady: poznaję, ćwiczę, utrwalam, sprawdzam
• Zadania uwzględniają zasadę stopniowania trudności oraz umożliwiają indywidualizację nauczania
• Liczne kolorowanki, gry, rebusy i zabawy matematyczne zachęcają dziecko do przyjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków

kl1_cwicz.jpg

 

ĆWICZENIA

Ćwiczenia matematyczne realizują założenia czynnościowego nauczania matematyki: od działania na konkretach, poprzez manipulację liczmanami, do działania na symbolach, liczbach w aspektach – kardynalnym, porządkowym, miarowym.

• Zadania w matematyce są skorelowane z treściami podręcznika
• Pojęcia są wprowadzane według zasady: poznaję, ćwiczę, utrwalam, sprawdzam
• Zadania uwzględniają zasadę stopniowania trudności oraz umożliwiają indywidualizację nauczania
• Liczne kolorowanki, gry, rebusy i zabawy matematyczne zachęcają dziecko do przyjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

kaligrafia_kl1.png

Zeszyt do kaligrafii

Publikacja zachęcająca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka.

emi1.png

Płyta CD do zajęć informatycznych

Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

pomyslowe karty.jpg

Pomysłowe karty

Karty aktywizujące

 

 


Oferta dodatkowa - Sprawdziany

kl1_spr2.jpg

Moje sprawdziany

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania

 

 


Obudowa metodyczna

pm_kl1.jpg

Program nauczania

scenariusze_kl1.jpg

Scenariusze zajęć, części 1–4

W przewodniku zamieszczono 149 scenariuszy zajęć dziennych, które zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości grupy. Każdy scenariusz zawiera: propozycje tematu dnia, przewidywane osiągnięcia uczniów, wykaz pomocy dydaktycznych potrzebnych na lekcji, podsumowanie zajęć, propozycję pracy domowej.

cd_muz_kl1.jpg

Płyty muzyczne

Na płytach zamieszczono piosenki znanych i cenionych autorów, utwory muzyki klasycznej i nagrania dodatkowe. Stanowią one integralną część kształcenia muzycznego.

multibook_kl1.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne. Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.

metodyka_kl1.jpg

Kryteria oceniania. Plan wynikowy

Publikacja Kryteria oceniania zawiera treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego, z podziałem na sześciostopniową skalę oceniania. Ocena pozwala na indywidualizację pracy z uczniem z uwzględnieniem jego aktualnego rozwoju. W Planie wynikowym przewidywane osiągnięcia ucznia w każdym miesiącu nauki podzielono na osiągnięcia podstawowe i ponadpodstawowe.

rozklad_kl1.jpg

Rozkład treści nauczania

Publikacja zawiera treści nauczania przewidziane do wprowadzenia w klasie 1, wraz z podziałem na tematy zajęć oraz odniesieniem do poszczególnych edukacji opisanych w podstawie programowej. Do każdego tematu zostały przyporządkowane środki dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach oraz podane przewidywane osiągnięcia uczniów dotyczące wiadomości, umiejętności i efektów wychowawczych

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego