GRA W KOLORY - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN

kl1_podr.jpg

 

PODRĘCZNIK

Podręcznik Gra w kolory zawierają materiał obejmujący edukacje: polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą, uporządkowane według zasady stopniowania trudności i uwzględniające indywidualizację nauczania. Różnorodna szata graficzna sprzyja efektywnej edukacji, a ciekawe teksty wzbogacają słownictwo, rozwijają zainteresowania i sprzyjają rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu, wspomagają procesy wychowawcze.

• Teksty z poznawanych liter, zróżnicowane pod względem poziomu trudności, dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci
• Różnorodne ćwiczenia kształtujące wyobraźnię dzieci, doskonalące czytanie ze zrozumieniem, zachęcające do tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, a także wzbogacające słownictwo
• Stopniowe i systematyczne wprowadzanie ucznia w świat symboli i pojęć matematycznych
• Samodzielne rozwiązywanie problemów matematycznych, zagadki matematyczne i logiczne, zabawy liczmanami, nauka logicznego myślenia i wnioskowania
• Tematy pobudzające do dyskusji nad zachowaniem w sytuacjach życia codziennego
• Kształtowanie postaw patriotycznych i rodzinnych oraz umiejętności współpracy w grupie
• Kształtowanie postaw ekologicznych i rozbudzanie ciekawości poznawczej
• Ciekawostki przyrodnicze i naukowe
• Wspólne prace plastyczne, doświadczenia i gry planszowe sprzyjają rozwijaniu umiejętności pracy w zespole

kl1_mat.jpg

 

ĆWICZENIA/MATEMATYKA

Ćwiczenia matematyczne realizują założenia czynnościowego nauczania matematyki: od działania na konkretach, poprzez manipulację liczmanami, do działania na symbolach, liczbach w aspektach – kardynalnym, porządkowym, miarowym.

• Zadania w matematyce są skorelowane z treściami podręcznika
• Pojęcia są wprowadzane według zasady: poznaję, ćwiczę, utrwalam, sprawdzam
• Zadania uwzględniają zasadę stopniowania trudności oraz umożliwiają indywidualizację nauczania
• Liczne kolorowanki, gry, rebusy i zabawy matematyczne zachęcają dziecko do przyjęcia aktywnej postawy, a ciekawe treści mobilizują do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków

kl1_cwicz.jpg

 

ĆWICZENIA

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach. Ikony u góry strony przyporządkowują materiał do realizowanego kręgu tematycznego. Różnorodny materiał zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności.

• Zadania o zróżnicowanym stopniu trudności
• Ćwiczenia przygotowujące do opanowania zasad gramatyki i ortografii
• Atrakcyjne zadania do wykonania w grupie
• Wyróżnione wiadomości do zapamiętania
• Krzyżówki, rebusy, szyfry i inne propozycje interesujących zabaw twórczych

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN na rok szkolny 2020/21

kaligrafia_kl1.png

Zeszyt do kaligrafii

Publikacja zachęcająca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka.

Obejrzyj
inf-klasa1-cd.JPG

Płyta CD do zajęć informatycznych

NOWOŚĆ 2020/2021

Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

gwk-klasa1-wyprawka.JPG

Wyprawka

NOWOŚĆ 2020/2021

Publikacja zawiera pomoce dydaktyczne dla ucznia do wykorzystania w trakcje zajęć lekcyjnych. Są to między innymi: karteczki ruchomego alfabetu (litery pisane i drukowane), kartoniki z liczbami, kolorowe liczby, mapy, liczmany, monety i banknoty, puzzle, kartoniki do gry w memory, karteczki ortograficzne, domino, zegar z ruchomymi wskazówkami. Zawarte w Wyprawce pomoce ułatwią dziecku przyswajanie materiału z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i technicznej.

Obejrzyj
gwk-klasa1-muzyka.JPG

Muzyka. Karty pracy kl. 1

NOWOŚĆ 2020/2021

Ćwiczenia zawarte w kartach pracy motywują do aktywnego poznawania muzyki – śpiewania, wyklaskiwania rytmów, tworzenia akompaniamentów oraz grania prostych melodii. Dostosowane do wieku dziecka ćwiczenia, łamigłówki i gry pozwalają na wprowadzenie pojęć z zakresu edukacji muzycznej oraz rozpoznawanie nut i ich położenia na pięciolinii. Wprowadzony kod kolorystyczny ułatwia zapamiętanie i śpiewanie gamy C-dur oraz granie na flecie poszczególnych jej dźwięków.

Obejrzyj
gwk-klasa1-zbiorzadan.JPG

Zbiór zadań do matematyki kl. 1

NOWOŚĆ 2020/2021

Zawiera zestaw zadań, które ułatwią ugruntowanie i poszerzenie umiejętności matematycznych w zakresie orientacji przestrzennej, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, obliczeń pieniężnych i zegarowych. Przygotowane zadania odwołują się do doświadczeń dzieci i ich otoczenia, są powiązane z rzeczywistością i przydatne w codziennym życiu. W zbiorze znajdują się m.in. zadania tekstowe, logiczne, łamigłówki i szyfry. Zadania trudniejsze zostały oznaczone piktogramem. Wyszukanie dodatkowego ćwiczenia z zakresu danego kręgu tematycznego ułatwi przygotowany spis treści.

Obejrzyj

 

 


Oferta dodatkowa - Sprawdziany

kl1_spr2.jpg

Moje sprawdziany

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania

 

 


Obudowa metodyczna

pm_kl1.jpg

Program nauczania

scenariusze_kl1.jpg

Scenariusze zajęć, części 1–4

W przewodniku zamieszczono 149 scenariuszy zajęć dziennych, które zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości grupy. Każdy scenariusz zawiera: propozycje tematu dnia, przewidywane osiągnięcia uczniów, wykaz pomocy dydaktycznych potrzebnych na lekcji, podsumowanie zajęć, propozycję pracy domowej.

cd_muz_kl1.jpg

Płyty muzyczne

Na płytach zamieszczono piosenki znanych i cenionych autorów, utwory muzyki klasycznej i nagrania dodatkowe. Stanowią one integralną część kształcenia muzycznego.

multibook_kl1.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne. Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.

metodyka_kl1.jpg

Kryteria oceniania. Plan wynikowy.Rozkład treści nauczania

Kryteria oceniania. Plan wynikowy.

Publikacja Kryteria oceniania zawiera treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego, z podziałem na sześciostopniową skalę oceniania. Ocena pozwala na indywidualizację pracy z uczniem z uwzględnieniem jego aktualnego rozwoju. W Planie wynikowym przewidywane osiągnięcia ucznia w każdym miesiącu nauki podzielono na osiągnięcia podstawowe i ponadpodstawowe.
 

Rozkład treści nauczania

Publikacja zawiera treści nauczania przewidziane do wprowadzenia w klasie 1, wraz z podziałem na tematy zajęć oraz odniesieniem do poszczególnych edukacji opisanych w podstawie programowej. Do każdego tematu zostały przyporządkowane środki dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach oraz podane przewidywane osiągnięcia uczniów dotyczące wiadomości, umiejętności i efektów wychowawczych

gwk-klasa1-tablice.JPG

Tablice demonstracyjne

NOWOŚĆ 2020/2021

Zestaw 15 dwustronnych tablic demonstracyjnych do wykorzystania w klasie podczas lekcji. Wyraziste ilustracje i zdjęcia w przyjazny sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące omawianej tematyki. Stanowią pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, pozwalających na wzbogacenie wiedzy z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i muzycznej.

Obejrzyj
gwk-klasa1-dwuznaki.JPG

Karty z literami i dwuznakami kl. 1

NOWOŚĆ 2020/2021

Zestaw 44 dwustronnych kart, na których znajdują się wzory liter drukowanych i pisanych

(z oznaczeniem kierunku kreślenia), wyrazem podstawowym zilustrowanym zdjęciem oraz modelami: wyrazowym, sylabowym i głoskowym. Na planszach znajdują się także sylaby, wyrazy, zdania i krótkie teksty do samodzielnego czytania przez dziecko. Karty to praktyczna pomoc dydaktyczna, która ułatwi nauczycielowi wprowadzenie liter i dwuznaków.

Obejrzyj

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego