GRA W KOLORY - KLASA 2
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN

kl2_podr.jpg

 

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla klasy 2 zawierają materiał obejmujący edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną.

• Prezentowane treści są związane z porami roku i najważniejszymi wydarzeniami oraz dostosowane do wieku i zainteresowań ucznia
• Różnorodne ćwiczenia kształtują wyobraźnię dzieci, doskonalą czytanie ze zrozumieniem, zachęcaj do tworzenia dłuższych wypowiedzi.
• Fragmenty tekstów z klasyki literatury dziecięcej polskiej i światowej, wiersze, utwory okolicznościowe, informacje w formie popularnonaukowej, inscenizacje, wywiady oraz teksty użytkowe (komunikaty, objaśnienia, instrukcje) są inspiracją do działania i rozwiązywania problemów, stymulują aktywność edukacyjną
• Ciekawe propozycje zadań i zabaw matematycznych wprowadzają uczniów w nowe zagadnienia oraz utrwalają zdobytą przez nich wiedzę
• Zadania zachęcają ucznia do aktywnej postawy, logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków
• Treści przyrodnicze kształtują postawy ekologiczne i rozbudzają ciekawość poznawczą
• Poznawanie nut i instrumentów inspiruje ucznia do zabaw muzycznych
• Ciekawe propozycje prac plastycznych są uzupełnione ilustrowanymi instrukcjami

kl2_mat.jpg

 

ĆWICZENIA/MATEMATYKA

Matematyka – ćwiczenia zawiera propozycje ciekawych zadań i zabaw wprowadzających uczniów w nowe zagadnienia oraz utrwalających zdobytą wiedzę. Znajdują się tu również zadania nietypowe, grafy oraz materiał do przeprowadzania samokontroli.

Ilustracje dydaktyczne ułatwiają zrozumienie treści matematycznych. Konstrukcja zadań zachęca ucznia do przyjęcia aktywnej postawy, a treści mobilizują go do logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków.

• Ćwiczenia z wykorzystaniem liczb w kolorach
• Różnorodne metody rozwiązywania zadań (tabela, graf, oś liczbowa)
• Karty samokontroli oraz samooceny
• Zadania oznaczone piktogramem lisa, celowo niepoprawnie skonstruowane, wymagające modyfikacji przed ich rozwiązaniem
• Wyróżnione treści i terminy do zapamiętania
• Kolorowanki, gry, rebusy i zabawy matematyczne

kl2_cwicz.jpg

 

ĆWICZENIA

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach. Ikony u góry strony przyporządkowują materiał do realizowanego kręgu tematycznego. Różnorodny materiał zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności.

• Zadania o zróżnicowanym stopniu trudności
• Ćwiczenia przygotowujące do opanowania zasad gramatyki i ortografii
• Atrakcyjne zadania do wykonania w grupie
• Wyróżnione wiadomości do zapamiętania
• Krzyżówki, rebusy, szyfry i inne propozycje interesujących zabaw twórczych

 

 


Jak poruszać się po cyklu?


Podręcznik


Ćwiczenia / Matematyka


Ćwiczenia

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

GWK_USP.jpg

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

W Ćwiczeniach usprawniających czytanie i pisanie w klasie 2 zasady ortograficzne i gramatyczne przestawiono w postaci map myśli. Dzięki temu uczeń dysponuje czytelnym i łatwym do zapamiętania obrazem.To uaktywnia myślenie twórcze. Dziecko dostrzega relacje między poszczególnymi informacjami i zapamiętuje je.

GWK_ZZ.jpg

Zbiór zadań do matematyki

Zbiór zadań, klasa 2 to bogato ilustrowany zestaw ćwiczeń dodatkowych, ułożonych zgodnie z tematyką zajęć w klasie drugiej.

multi2_cd_.png

Edukacja informatyczna (płyta)

 

 


Oferta dodatkowa - Sprawdziany

kl2_spr2.jpg

Moje sprawdziany

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania

 

 


Obudowa metodyczna

kl2_scenariusze.jpg

Scenariusze zajęć

W przewodniku zamieszczono 160 scenariuszy zajęć dziennych, które zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości grupy. Zamieszczono także tabele ze szczegółowymi kryteriami pomocniczymi do samooceny ucznia i wzorcowe karty samokontroli.
Każdy scenariusz zawiera: propozycje tematu dnia, przewidywane osiągnięcia uczniów, wykaz potrzebnych pomocy dydaktycznych, podsumowanie zajęć, propozycję pracy domowej.

kl2_przewodnik.jpg

Kryteria oceniania, Plan wynikowy

Kryteria oceniania zawierają treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego, z podziałem na sześciostopniową skalę oceniania.
Ocena pozwala na indywidualizację pracy z uczniem z uwzględnieniem jego aktualnego rozwoju.
W Planie wynikowym przewidywane osiągnięcia ucznia w każdym miesiącu nauki podzielono na osiągnięcia podstawowe i ponadpodstawowe

kl2_rozklad.jpg

Rozkład treści nauczania

Publikacja zawiera treści nauczania przewidziane do wprowadzenia w klasie 2, wraz z podziałem na tematy zajęć oraz odniesieniem do poszczególnych edukacji opisanych w podstawie programowej.
Do każdego tematu zostały przyporządkowane środki dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach oraz podane przewidywane osiągnięcia uczniów dotyczące wiadomości, umiejętności i efektów wychowawczych.

kl2_cd_muz.jpg

Płyty muzyczne

Na płytach zamieszczono piosenki znanych i cenionych autorów, utwory muzyki klasycznej i nagrania dodatkowe. Stanowią one integralną część kształcenia muzycznego.

kl2_multibook.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne oraz zeszyty ćwiczeń do wyświetlenia.. Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego