GRA W KOLORY - KLASA 3
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN

podrecznik.png

 

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla klasy trzeciej zawiera materiał obejmujący edukacje: polonistyczną, przyrodniczą i społeczną.

Treści prezentowane w podręczniku są dostosowane do wieku i zainteresowań ucznia.

• Fragmenty tekstów z klasyki literatury dziecięcej polskiej i światowej, wiersze, utwory okolicznościowe, informacje popularnonaukowe, inscenizacje, wywiady oraz teksty użytkowe są inspiracją do działania i rozwiązywania problemów
• Pytania i ćwiczenia zachęcają dziecko do aktywnej postawy, logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków
• Treści patriotyczne przyczyniają się do rozbudzania poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej • Zagadnienia przyrodnicze kształtują postawy ekologiczne i rozbudzają ciekawość poznawczą
 

podrecznik_matematyka.png

 

PODRĘCZNIK/MATEMATYKA

Podręcznik / Matematyka

Podręcznik matematyczny zawiera ciekawe propozycje zadań wprowadzających uczniów w nowe zagadnienia oraz utrwalających zdobytą wiedzę. Ilustracje dydaktyczne ułatwiają zrozumienie treści matematycznych. Zadania zachęcają ucznia do aktywnej postawy, logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków. W podręczniku znajdują się:

• zadania o zróżnicowanym stopniu trudności,
• zadania oznaczone piktogramem lisa, które należy zmodyfikować, aby je rozwiązać,
• wyróżnione treści i terminy do zapamiętania,
• gry i zabawy.

cwiczenia.png

 

ĆWICZENIA

Ćwiczenia uzupełniają treści zawarte w podręczniku. Różnorodny materiał, przyporządkowany do realizowanego kręgu tematycznego, zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności.

• Zadania o zróżnicowanym stopniu trudności
• Ćwiczenia przygotowujące do opanowania zasad gramatyki i ortografii
• Ćwiczenia doskonalące czytanie ze zrozumieniem • Instrukcje prostych doświadczeń
• Stymulacja do samodzielnej pracy i wyszukiwania potrzebnych informacji
• Wyróżnione wiadomości do zapamiętania
 

cwiczenia_matematyka.png

 

ĆWICZENIA/MATEMATYKA

Publikacja zawiera ciekawe propozycje zadań wprowadzających uczniów w nowe zagadnienia oraz utrwalających zdobytą wiedzę. Ilustracje dydaktyczne ułatwiają zrozumienie treści matematycznych.

Zadania zachęcają ucznia do aktywnej postawy, logicznego myślenia i konstruowania samodzielnych wniosków.

• Różne metody rozwiązywania zadań (tabela, graf, oś liczbowa)
• Zadania oznaczone piktogramem lisa, nieprawidłowo skonstruowane, które należy zmodyfikować, aby je rozwiązać
• Wyróżnione treści i terminy do zapamiętania

 
 

 

 


Oferta dodatkowa - Sprawdziany

mojesprawdziany.png

Moje sprawdziany

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania

 

 


Obudowa metodyczna

scenariusze_zajec.png

Scenariusze zajęć

Przewodnik metodyczny zawiera 160 scenariuszy zajęć dziennych, które zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości grupy. Poszczególne scenariusze zawierają propozycje zapisu tematów dnia oraz wykaz pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.
W przewodniku zostały umieszczone także tabele ze szczegółowymi kryteriami pomocniczymi do samooceny ucznia i wzorcowe karty samokontroli.

plany_wynikowe.png

Kryteria oceniania, Plan wynikowy

Kryteria oceniania zawierają treści podstawy programowej przewidziane dla danego etapu edukacyjnego, z podziałem na sześciostopniową skalę oceniania. Ocena pozwala na indywidualizację pracy z uczniem z uwzględnieniem jego aktualnego rozwoju.

W Planie wynikowym przewidywane osiągnięcia ucznia w każdym miesiącu nauki podzielono na osiągnięcia podstawowe i ponadpodstawowe.przewodnik_metodyczny.png

Rozkład treści nauczania

Publikacja zawiera treści nauczania przewidziane do wprowadzenia w klasie 3, wraz z podziałem na tematy zajęć oraz odniesieniem do poszczególnych edukacji opisanych w podstawie programowej. Do każdego tematu zostały przyporządkowane środki dydaktyczne przewidziane do wykorzystania na zajęciach oraz przewidywane osiągnięcia uczniów: wiadomości, umiejętności, efekty wychowawcze.

cd.png

Płyty muzyczne

Na płytach zamieszczono piosenki znanych i cenionych autorów, utwory muzyki klasycznej i nagrania dodatkowe. Stanowią one integralną część kształcenia muzycznego.

multibook.png

Multibook

tablica3.PNG

Tablice demonstracyjne

 

 


Zobacz flipbooki z egzemplarzami okazowymi

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli klas 2, umożliwiamy przejrzenie materiałów okazowych w formie wygodnego flipbooka dla cyklu GRA W KOLORY, dostępnego w ramach dotacji celowej MEN.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego