Szkoły kreatywnych umysłów

Grupa Edukacyjna S.A. w dniu 1.10.2012 r. w ramach poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 rozpoczęła realizację projektu pt.: „Szkoły kreatywnych umysłów”. Wartość dofinansowania w projekcie wynosi prawie 4,5 mln zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2012 r. do 31.08.2015 r.

Opis zadań przewidzianych w projekcie

Spółka zamierza opracować 1 innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.

 

Opracowane programy eksponować będą metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.

Programy zostaną opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych. GE S.A . podejmie działania w celu uzyskania patronatów naukowych wyższych uczelni, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Nauki Kopernik nad opracowanymi programami i projektem.

W celu sprawnego wdrażania programów GE S.A. przy pomocy praktyków edukacji opracuje 192 materiały metodyczne i dydaktyczne oraz udostępni je nauczycielom w projekcie oraz innym nauczycielom w całej Polsce na platformie e-learningowej. Materiały obejmować będą: tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu z projektu, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, projekty multimedialnych lekcji, karty pracy uczniów, gry edukacyjne.

Spółka zaplanowała 2 formy wsparcia dla nauczycieli w pilotażowym wdrożeniu opracowanych programów: szkolenie i coaching przez 2 edukatorów. Szkolenia będą prowadzić profesjonalni trenerzy – specjaliści.

Zakres tematyczny szkolenia: planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych (6 godz.), zastosowanie IT w nauczaniu międzyprzedmiotowym (4 godz.), teorii inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4 godz.), TRIZ-Pedagogika (6 godz.), metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej (4 godz.).

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w I roku szkolny upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Spółka organizowała będzie KONKURS „ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY” jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie).

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Na zakończenie projektu GE SA zamierza zorganizować 16 spotkań (seminariów) podsumowujących realizację projektu z udziałem 3 dyrektorów i 6 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z danego województwa, podczas których przedstawiona zostanie skuteczność wdrożonych programów oraz określony sposób i potrzeba kontynuowania realizacji programów przez cały I etap edukacji.

Opracowane zostaną także 2 publikacje: z programami i ewaluacją ich wdrożenia. Publikacje otrzymają uczestnicy seminariów oraz rozesłane będą do kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.

Pobierz: Zasada Konkurencyjności w ramach realizacji projektu Szkoły kreatywnych umysłów

Pobierz: Zasada Konkurencyjności w ramach realizacji projektu Szkoły kreatywnych umysłów - programy nauczania

Pobierz: Zasada Konkurencyjności w ramach realizacji projektu Szkoły kreatywnych umysłów - programy nauczania

Uwaga!
Informacja dotyczy postępowania prowadzonego według zasady konkurencyjności na zakup 3 laptopów, projektora oraz tablicy interaktywnej oraz postępowania na napisanie programów nauczania. W związku z omyłką pisarską nastąpił błąd w numerze telefonu kontaktowego. Prawidłowy numer to: 665 055 804

 

Pobierz: Wyniki dotyczące postępowania na „Napisanie programów nauczania” numer sprawy ZK/01/SKU/2012

Pobierz: Wyniki dotyczące postępowania na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej i projektora” numer sprawy ZK/02/SKU/2012

 

Miło nam poinformować, że w dniu 10 stycznia 2013 r., w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Zarząd Grupy Edukacyjnej S.A. w imieniu tejże Spółki i partnera – Stowarzyszenia Nowe Oblicze Edukacji – podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane przez obu partnerów do końca września 2015 r. W trakcie niego zostaną opracowane: innowacyjny i interdyscyplinarny program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększające szanse edukacyjne uczniów, 192 materiały metodyczne i dydaktyczne udostępnione na platformie e-learningowej i wspomagające proces wdrażania opracowanych programów w szkołach.

Ponadto 48 szkół podstawowych z terenu całego kraju będzie przez 2 lata szkolne pilotażowo wdrażało opracowane programy i wyposażonych zostanie w pakiet pomocy dydaktycznych tworzących tzw. pracownie sanlukańskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 4 471 300,12 zł.