Regulamin użytkowania aplikacji Omnibus Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty


§ 1

 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji.

 

§ 2

Definicje

Aplikacja – aplikacja Omnibus Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, dostępna pod adresem: omnibus.mac.pl, będąca narzędziem umożliwiającym nauczycielom przeprowadzenie rocznego badania kompetencji uczniów klas trzecich, uzyskanie wyników w postaci raportów i rekomendacji pracy nauczyciela z dzieckiem oraz z klasą i pracy rodzica z dzieckiem. 

Administrator – Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047059, NIP 657-008-22-45, REGON 008149990, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony.

Placówka – szkoła podstawowa publiczna lub niepubliczna w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Użytkownik – Dyrektor Placówki oraz upoważnieni przez niego Nauczyciele Placówki, którzy korzystają z Aplikacji.

Harmonogram – harmonogram korzystania z Aplikacji w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Administrator udostępnia Placówce Aplikację do korzystania z niej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez Placówkę jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem § 6 (zamawianie drukowanych arkuszy sprawdzianów).
 3. Aplikacja umożliwia w szczególności:
  1. wprowadzanie wyników testów poszczególnych klas przez Nauczycieli Placówki,
  2. porównywanie przez Użytkowników wyników uczniów i wyników klas,
  3. porównywanie przez Dyrektora wyników Placówki z wynikami innych Placówek biorących udział w Sprawdzianie na poziomie powiatu, województwa i kraju,
  4. uzyskanie przez Nauczyciela, po przeprowadzeniu Sprawdzianu, rekomendacji do dalszej pracy z klasą i poszczególnymi uczniami oraz dla każdego badanego ucznia – rekomendacji do pracy rodzica z dzieckiem.
 4. Udostępnienie Aplikacji Użytkownikom z danej Placówki następuje po pozytywnej weryfikacji danych Placówki i danych Dyrektora oraz po zalogowaniu.
 5. Wszelkie prawa do Aplikacji i treści w niej zawartych przysługują Administratorowi.

§ 4

Korzystanie z Aplikacji

Korzystanie przez Placówki z Aplikacji przebiega zgodnie z Harmonogramem i obejmuje podane niżej etapy.

Etap I. Zgłoszenie placówki do Aplikacji

 1. Dyrektor zgłasza chęć korzystania z Aplikacji, wypełniając online formularz zgłoszeniowy, który zawiera: dane szkoły (nazwę Placówki, pełny adres) oraz dane Dyrektora (imię, nazwisko,
  e-mail, telefon).
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Dyrektor otrzymuje e-mail z linkiem uruchamiającym proces weryfikacji danych przez Administratora.
 3. Po pozytywnej weryfikacji Dyrektor otrzymuje login i hasło na adres e-mail wskazany
  w formularzu – obowiązuje jeden login dla jednej szkoły.
 4. Po otrzymaniu loginu i hasła do Aplikacji Dyrektor tworzy konta klas, które będą brały udział
  w Sprawdzianie.  Dyrektor przekazuje Nauczycielom uczącym w poszczególnych klasach hasła wygenerowane przez system. Każdy Nauczyciel dostaje odrębne hasło.

Etap II.  Określenie liczby i rodzajów sprawdzianów

 1. Nauczyciel otrzymuje od Dyrektora szkoły login i hasło do konta klasy.
 2. Po zalogowaniu się do Aplikacji na określoną klasę Nauczyciel podaje liczbę i rodzaj sprawdzianów, przewidzianych dla danej klasy. W Aplikacji dostępne są sprawdziany:
  1. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny Grupa A (sprawdzian podstawowy),
  2. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny Grupa B (sprawdzian podstawowy),
  3. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny (sprawdzian dodatkowy),
  4. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny Grupa A (sprawdzian podstawowy),
  5. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny Grupa B (sprawdzian podstawowy),
  6. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny (sprawdzian dodatkowy).

Sprawdzian podstawowy – pozwala sprawdzić poziom opanowania przez ucznia kompetencji przewidzianych w podstawie programowej.  Składa się z 14 pytań w zakresie edukacji polonistycznej

i 15 zadań w zakresie edukacji matematycznej. Zadania w zestawach A i B sprawdzają te same kompetencje – podział na grupy ułatwia Nauczycielowi organizację sprawdzianu.

Sprawdzian dodatkowy – zawiera dodatkowo 7 pytań w zakresie edukacji polonistycznej i 8 zadań

w zakresie edukacji matematycznej. Są to zadania o podwyższonym poziomie trudności i sprawdzają, które kompetencje stanowią mocną stronę dziecka. Sprawdziany dodatkowe są przeznaczone dla uczniów chętnych.

Etap III. Zamówienie sprawdzianów

 1. Dyrektor wybiera wersję arkuszy sprawdzianów, którą chce zamówić dla swojej Placówki.  Wybór rodzaju arkusza jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Dostępne są następujące wersje arkuszy:
  1. arkusze sprawdzianów w formacie PDF do pobrania online (opcja bezpłatna),
  2. wydrukowane arkusze sprawdzianów, które zostaną wysłane przez wydawnictwo za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja płatna). 
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia na wydruki jest przesyłane Dyrektorowi na adres e-mail.
 3. Dyrektor ma prawo zmodyfikować zamówienie – do daty określonej w harmonogramie jako zakończenie składania zamówień.

Etap IV. Przeprowadzenie sprawdzianów

 1. Sprawdziany przeprowadzane są we wszystkich zgłoszonych Placówkach w tym samym terminie, o tej samej godzinie.
 2. Po przeprowadzeniu sprawdzianów Nauczyciel wprowadza wyniki uczniów do Aplikacji internetowej w terminie zgodnym z Harmonogramem.
 3. Do Aplikacji nie są wprowadzane dane osobowe ucznia. Uczniowie identyfikowani są według numerów w dzienniku.
 4. Klucze odpowiedzi w formacie PDF zostaną udostępnione na kontach Użytkowników, zgodnie z datą określoną w Harmonogramie.

§ 5

Raportowanie wyników na podstawie wybranych odpowiedzi

W Aplikacji dostępne są dwa rodzaje raportów – podstawowy i rozszerzony.

1. Raport podstawowy

Raport podstawowy będzie udostępniony w formie pliku do pobrania w Aplikacji po zalogowaniu, zgodnie z datą określoną w Harmonogramie.

Raport zawiera zestawienia wyników ucznia/uczniów i klasy oraz rekomendacje do pracy z uczniem dla Nauczycieli i rodziców.

Składowe raportu podstawowego:

 1. punktowy i procentowy wynik ucznia – suma punktów uzyskanych z obu sprawdzianów razem  oraz z matematycznego i polonistycznego osobno w zestawieniu z maksymalną liczbą punktów możliwych do zdobycia, a także procentowy wynik ucznia z obu sprawdzianów razem oraz ze sprawdzianów matematycznego i polonistycznego osobno,
 2. punktowe wyniki ucznia z każdego zadania we wszystkich obszarach w sprawdzianie matematycznym i punktowe wyniki ucznia we wszystkich obszarach w sprawdzianie polonistycznym,
 3. procentowe wyniki ucznia z każdego zadania we wszystkich obszarach w zestawieniu ze średnimi procentowymi wynikami klasy w sprawdzianie matematycznym oraz procentowe wyniki ucznia we wszystkich obszarach w zestawieniu ze średnimi procentowymi wynikami klasy w sprawdzianie polonistycznym,
 4. punktowe i procentowe wyniki ucznia z każdego zadania ze sprawdzianu dodatkowego matematycznego oraz punktowe i procentowe wyniki ucznia we wszystkich obszarach ze sprawdzianu dodatkowego polonistycznego,
 5. średnie procentowe wyniki ucznia z całego sprawdzianu w zestawieniu ze średnimi procentowymi wynikami pozostałych uczniów w klasie (sprawdziany matematyczny
  i polonistyczny osobno),
 6. średni punktowy wynik klasy z całego sprawdzianu (sprawdziany matematyczny
  i polonistyczny osobno) w zestawieniu z maksymalną liczbą punktów możliwych do zdobycia oraz średni procentowy wynik klasy z całego sprawdzianu,
 7. punktowe wyniki każdego ucznia we wszystkich obszarach zestawione (w formie tabeli, posortowane wg numeru w dzienniku) z maksymalną liczbą punktów możliwych do zdobycia w danych obszarach (matematycznym i polonistycznym),
 8. procentowe wyniki każdego ucznia we wszystkich obszarach podzielone na zakresy (matematyczny i polonistyczny),
 9. wyniki poszczególnych uczniów klasy na tle wyników całej populacji w skali staninowej (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 10. średnie punktowe wyniki klasy w zestawieniu ze średnimi wynikami wszystkich klas z danej szkoły (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 11. średnie procentowe wyniki klasy na tle wszystkich badanych klas z danej szkoły (sprawdziany  matematyczny i polonistyczny).

2. Raport rozszerzony

Raport rozszerzony będzie udostępniony w formie pliku do pobrania w Aplikacji po zalogowaniu, zgodnie z datą określoną w Harmonogramie.

Składowe raportu rozszerzonego:

 1. średnie punktowe wyniki klasy danej szkoły na tle wszystkich klas wszystkich szkół uczestniczących w badaniu (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 2. średnie procentowe wyniki klas danej szkoły na tle wszystkich szkół uczestniczących w badaniu (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 3. średnie punktowe i procentowe wyniki danej szkoły na tle wszystkich szkół w powiecie (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 4. średnie punktowe i procentowe wyniki danej szkoły na tle wszystkich badanych szkół w województwie (sprawdziany matematyczny i polonistyczny),
 5. średnie punktowe i procentowe wyniki danej szkoły na tle wszystkich badanych szkół w kraju (sprawdziany matematyczny i polonistyczny).

§ 6

Zamawianie drukowanych arkuszy Sprawdzianu

 1. Placówka ma możliwość zamówienia w ramach Aplikacji drukowanych arkuszy Sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty.
 2. Zakup arkuszy jest potwierdzany fakturą VAT przesłaną wraz z arkuszami na adres Placówki. Termin płatności FV wynosi 14 dni.
 3. Ustala się podany niżej cennik arkuszy sprawdzianów w wersji papierowej.

Sprawdziany w formie wydrukowanej dostępne są w cenie 1 zł brutto za 1 egz. drukowany:

 1. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny Grupa A (sprawdzian podstawowy),
 2. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny Grupa B (sprawdzian podstawowy),
 3. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw polonistyczny (sprawdzian dodatkowy),
 4. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny Grupa A (sprawdzian podstawowy),
 5. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny Grupa B (sprawdzian podstawowy),
 6. Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Zestaw matematyczny (sprawdzian dodatkowy).

 4.  Placówka ponosi koszty przesyłki kurierskiej zamówionych arkuszy – w wysokości 10,90 zł brutto. Jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 95 zł brutto, przesyłka realizowana jest bezpłatnie.

§ 7

Wymagania techniczne

Korzystanie z Aplikacji wymaga następujących urządzeń technicznych niezbędnych do współpracy
z systemem teleinformatycznym Administratora Serwisu: podłączony do Internetu komputer, wyposażony w przeglądarkę internetową oraz drukarkę. Poprawne działanie Aplikacji gwarantowane jest w następujących przeglądarkach: FireFox od wersji 50.0, Internet Explorer od wersji 11.0, Opera od wersji 42.0, Google Chrom od wersji 55.0. Rozdzielczość minimalna 1024 x 768, Flash Player 20.0 lub nowszy, Adobe Reader 11.0 lub nowszy. Włączona obsługa JavaScript.   

§ 8.

Pliki cookies

Administrator informuje, że podczas korzystania z Aplikacji mogą zostać zapisane w komputerze Użytkownika krótkie informacje tekstowe, tzw. cookies. Instalacja plików jest konieczna do właściwego świadczenia usługi. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

  § 9

Skutki akceptacji Regulaminu

Zaakceptowanie Regulaminu przez Placówkę poprzez zatwierdzenie znakiem „V” w oznaczonym miejscu w Aplikacji internetowej jest równoznaczne z zawarciem przez Placówkę umowy z Grupą MAC S.A. o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym oznacza to:

1) zgodę na związanie Regulaminem,

2) oświadczenie o podaniu prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dyrektor, podając dane osobowe przy rejestracji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonywania usług związanych z udostępnieniem Aplikacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla umożliwienia korzystania z Aplikacji.
 2. W dowolnym czasie Dyrektor może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach marketingowych i statystycznych przez Administratora. Dyrektor w każdym czasie może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
 3. Dyrektor może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia innych swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostaje uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Dyrektora usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Placówki i zaprzestaniem korzystania z Aplikacji.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 5. Administrator może żądać udokumentowania podanych danych osobowych w razie powstania wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności.

§ 11

Obowiązki Placówki

 1. Placówka zobowiązana jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. W szczególności Placówka zobowiązana jest do nienaruszania praw osób trzecich, nieudostępniania identyfikatorów i haseł oraz dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz do powstrzymania się od działań zakłócających funkcjonowanie Aplikacji.
 2. Placówka zobowiązana jest do przeprowadzenia sprawdzianu i wprowadzenia wyników
  w terminie zgodnym z harmonogramem, określonym w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Placówka zobowiązana jest zapewnić przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez wszystkich Użytkowników.
 4. W razie naruszenia przez Użytkownika lub Placówkę obowiązków określonych w ust. 1 - 3. Administrator może zdecydować o:
  1. zawieszeniu Konta Użytkownika/Placówki do czasu wyjaśnienia sprawy,
  2. usunięciu Konta Użytkownika/Placówki z Aplikacji,
  3. odmowie udostępnienia Użytkownikowi/Placówce Aplikacji w przyszłości.

§ 12

Odpowiedzialność Administratora 

 1. W związku z nieodpłatnością udostępnienia Aplikacji Placówka przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zostaje udostępniona w stanie takim, w jakim jest, a odpowiedzialność Administratora z tytułu korzystania z Aplikacji zostaje wyłączona do granic winy umyślnej.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Aplikacji każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail na adres: dok@mac.pl. W razie otrzymania zgłoszenia Administrator dołoży starań w celu niezwłocznego udzielenia odpowiedzi i rozwiązania sygnalizowanego problemu.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy technicznej w celu przeprowadzenia aktualizacji Aplikacji. O każdej planowanej przerwie technicznej (terminie, przewidywanym czasie trwania) Placówka zostanie poinformowana poprzez stosowne ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Aplikacji, z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

 § 13

Zasady zgłaszania reklamacji

1.   Reklamacje dotyczące świadczonej usługi Użytkownik zgłasza Administratorowi na adres:  dok@mac.pl.

2.     Administrator rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od Użytkownika i za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu wymaga informacji przesłanej do Dyrektora za pośrednictwem e-maila.
  W celu dalszego korzystania z Aplikacji Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się z treścią nowego lub zmienionego Regulaminu oraz w imieniu Placówki zaakceptować go w nowym brzmieniu. Brak akceptacji nowego regulaminu w terminie określonym przez Administratora skutkuje rozwiązaniem umowy, a w konsekwencji zawieszeniem Konta.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.
 3. Ewentualne spory powstałe w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W razie niepowodzenia polubownego rozpoznania sporu będzie on rozpatrywany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Harmonogram

01.02.2018                          Uruchomienie Aplikacji – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Sprawdzianu kompetencji uczniów klas trzecich

12.03.2018                          Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Sprawdzianu kompetencji uczniów klas trzecich – w razie wyboru sprawdzianów w wersji drukowanej

08.04.2018                          Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Sprawdzianu kompetencji uczniów klas trzecich – w razie wyboru sprawdzianów w formacie PDF

09-10.04.2018                    Dostarczenie do Placówek drukowanych arkuszy sprawdzianu

09.04.2018                          Publikacja arkuszy w formacie PDF do samodzielnego wydruku

11.04.2018                          Sprawdzian polonistyczny (czas trwania 90 min + minimum 15 min przerwy, o jej długości i momencie rozpoczęcia decyduje Nauczyciel)

9.00                                       Rozpoczęcie sprawdzianu

10.45                                    Zakończenie sprawdzianu (lub później w zależności od długości przerwy)

12.04.2018                          Sprawdzian matematyczny (czas trwania 90 min + minimum 15 min przerwy, o jej długości i momencie rozpoczęcia decyduje Nauczyciel)

9.00                                       Rozpoczęcie sprawdzianu

10.45                                    Zakończenie sprawdzianu (lub później w zależności od długości przerwy)

12.04.2018                          Udostępnienie kluczy odpowiedzi do arkuszy oraz uruchomienie panelu do wprowadzania wyników

26.04.2018                          Zamknięcie panelu wprowadzania wyników

15.05.2018                          Publikacja raportu dla Nauczyciela i Dyrektora w aplikacji Omnibus

30.05.2018                          Udostępnienie na stronie internetowej www.mac.pl/omnibus raportu podsumowującego trzecią edycję ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus