1

Publikacje dedykowane dla cykli

domowniczek_kl2.png

Ja i moja szkoła na nowo. Domowniczki - 5 części

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, sprzyjającą świadomemu włączaniu się rodziców w proces nauczania. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka, dostrzegać jego szczególne uzdolnienia oraz napotykane przez nie trudności.

Domowniczki zawierają ćwiczenia, pobudzające różne aktywności: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć, umiejętność liczenia, rozwiązywania zadań, pisania wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania itp.

Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy domowej w piątek). Jeden zeszyt Domowniczów służy na dwa miesiące nauki.

sprawdziany_kl2.jpg

Ja i moja szkoła na nowo. Sprawdziany - 2 części

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej MEN z 14 II 2017 roku. Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, mają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, poprawne odpowiedzi i punktację oraz propozycję ocen. Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Sprawdziany zostały podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, które należy przeprowadzać oddzielnie.

otoja_samouczek_kl2.jpg

Oto ja. Samouczek.

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

oj_kl2_sprawdziany.jpg

Oto ja. Sprawdziany.

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

Oto Ja Edukacja informatyczna kl 2.jpg

Edukacja informatyczna- książka

Publikacja zawiera materiały do edukacji informatycznej, spójne z projektami z podręczników i ćwiczeń Oto ja

kl2_spr2.jpg

Gra w kolory. Sprawdziany.

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania

2.

Logopedia - będę mówić poprawnie

logopedia1.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 1

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: sz, ż, cz, dż.

logopedia2.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 2

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: l, r.

logopedia3.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 3

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek:s, z, c, dz.

logopedia4.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 4

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: ś, ć, ź, dź.

logopedia4_zestaw.jpg

Będę mówić poprawnie. Pakiet 4 części

Cztery zeszyty pełne zagadek, krzyżówek i innych ciekawych zadań, które pomogą w kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. Od teraz dostępne są w promocyjnej cenie – 39 zł!

Obejrzyj
3

Edukacja polonistyczna

2141060.png

Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2

Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2 to zeszyt ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania. Różnorodne ćwiczenia usprawniają proces rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego. Krzyżówki, rebusy, zagadki, dyktanda rysunkowe, umożliwiają stymulowanie różnych sfer rozwoju poznawczego dziecka.

Obejrzyj
2200140.png

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie to zeszyt ćwiczeń pomagający opanować naukę czytania i pisania. Zawiera zasady ortograficzne i gramatyczne przedstawione w atrakcyjny i łatwy do zapamiętania sposób. Liczne zagadki i rebusy rozwijają wyobraźnię dziecka, jednocześnie bawiąc i ucząc.

Obejrzyj
2101900.png

Słownik ortograficzny

Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to doskonała publikacja pomagająca w opanowaniu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Obejrzyj
2241800.png

Mała ortografia

Mała ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności. Zostały one tak dobrane, by dzieci intuicyjnie rozumiały i stosowały reguły ortograficzne oraz gramatyczne.

Obejrzyj
Moja czytanka.jpg

Moja czytanka

Moja czytanka wprowadza dzieci w fascynujący świat literatury. Zawiera duży wybór tekstów literackich z kanonu zarówno współczesnej, jak i klasycznej literatury dziecięcej. Zachęca do samodzielnego czytania różnych form literackich – wierszy, legend, opowiadań. Dodatkowo uwrażliwia na piękno języka literackiego. Umożliwia indywidualizację procesu nauczania w zakresie rozwijania umiejętności czytania

Obejrzyj
Czytanie ze zrozumieniem_kl2.jpg

Czytanie ze zrozumieniem - NOWOŚĆ

Czytanie ze zrozumieniem to publikacja, która zawiera zróżnicowane teksty oraz zintegrowane z nimi testy rozwijające umiejętności:                         

- wyszukiwania w tekście istotnych informacji,
- odnajdywania związków przyczynowo- skutkowych,
- wyciąganie wniosków, 
- interpretowanie tekstów.

 

4

Edukacja matematyczna i informatyczna

2241020.png

Zadania do rozwiązania

Zadania do rozwiązania to zbiór zadań matematycznych i logicznych. Są to m.in.: zadania doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania liczb, zadania na mnożenie i dzielenie, zadania z treścią. Dodatkowo zadania trudniejsze i nietypowe są oznaczone specjalną ikoną. Publikacja wprowadza dziecko w świat umiejętności i pojęć, które pozwolą mu zrozumieć i rozwiązywać sytuacje problemowe towarzyszące mu w jego życiu codziennym.

Obejrzyj
2242170.png

Matematyka. Zbiór zadań.

Matematyka. Zbiór zadań to publikacja, która zawiera szereg zadań z zakresu matematyki, takich jak np.: zadania z treścią, łamigłówki logiczne, mnożenie i dzielenie liczb, symetria. Dzięki dokładnie sprecyzowanym treściom zadań i przejrzystemu układowi treści dziecko łatwiej i chętniej przyswaja wiedzę.

Obejrzyj
2242180.png

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, stymulują je do twórczych działań.

Obejrzyj
Elementarz małego Informtyka kl 2.jpg

Elementarz małego informatyka.

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD. Książka stanowi kontynuację nauki obsługiwania komputera i jego oprogramowania oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Zawiera obrazowo przedstawione sposoby wykonywania konkretnych zadań. Na płycie znajdują się ćwiczenia i gry, dzięki którym drugoklasiści uczą się korzystać z programów komputerowych w sposób, który jest dla nich interesującą zabawą. Umieszczony na płycie e-book pozwala na prezentowanie instrukcji wykonania ćwiczeń.

 

Obejrzyj
5

Edukacja przyrodnicza, artystyczna, komputerowa

2241900.png

Doświadczenia małego odkrywcy

Doświadczenia małego odkrywcy to publikacja zawierająca opisy 27 doświadczeń przyrodniczych, które rozwijają zainteresowanie dziecka światem przyrody, zjawiskami fizycznymi i prawami natury. Ciekawe eksperymenty zachęcają dziecko do zadawania pytań i dociekania, uczą formułowania wniosków. Całość jest wzbogacona interesującymi zdjęciami i ilustracjami. Publikacja ma na celu motywowanie dziecka do nauki oraz pomoc w uporządkowaniu dotychczas zdobytych przez nie informacji.

Obejrzyj
2244700.png

Kalendarz przyrodnika

Kalendarz przyrodnika ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku. Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze i zagadki. Kalendarz to doskonałe połączenie zabawy i nauki. Uczy szacunku dla przyrody oraz wrażliwości na los zwierząt, kształtuje świadomość ekologiczną.

Obejrzyj
Muzyka.jpg

Owocna edukacja. Muzyka. Rytmy, dźwieki i piosenki + płyta CD

Publikacja pomoże nauczycielowi realizować założenia podstawy programowej, czyli odkrywać w dziecku ukryte talenty muzyczne, rozwijać jego zainteresowania śpiewem, grą na instrumentach, tańcem. Może stać się również inspiracją dla rodziców do aktywnego i radosnego spędzania czasu z dzieckiem, aby w przyszłości potrafiło docenić piękno muzyki, dostrzec jej pozytywny wpływ na życie.

Plastyka.jpg

Owocna edukacja. Plastyka. Kredki, plamki, wycinanki

Publikacja Plastyka. Kredki, plamki, wycinanki zawiera kilkanaście propozycji działań plastycznych, opatrzonych ilustracjami wykonania prac i kartami pracy. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez dziecko są opatrzone ikonami: rysuję i maluj, wycinam, rzeźbię i konstruuję. Każda z zaproponowanych form aktywności plastycznej, a więc: rysowanie, malowanie, kolaż czy rzeźba, odgrywa ważną rolę w rozwijaniu umiejętności i autoekspresji dziecka. Materiał wzbogacają reprodukcje dział sztuki, ilustracje i wiersze, będące dla dzieci inspiracją do działań artystycznych.


Materiały dla nauczyciela

MC1EMIPM.png

Elementarz małego informatyka. Przewodnik metodyczny

Stanowi dla nauczyciela niezastąpioną pomoc w prowadzeniu ciekawych zajęć. Zawiera rozkład materiału oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Zajęcia komputerowe prowadzone z wykorzystaniem Elementarza małego informatyka sprawią, że obowiązkowa nauka stanie się dla dzieci fascynującą przygodą z komputerem

Obejrzyj
MC1SZPM.png

Sztuka - przewodniki metodyczne

Publikacja Sztuka. Rytmy, dźwięki i piosenki zawiera plan dydaktyczny, przewidywane osiągnięcia ucznia, opatrzone punktami z podstawy programowej, a także szczegółowe scenariusze zajęć. Sztuka. Kredki, plamki, wycinanki to publikacja, która zawiera ciekawe i szczegółowe scenariusze zajęć oraz karty ze schematami elementów do wycięcia, do wybranych tematów.

Obejrzyj

 

 

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego