Narzędzia multimedialne i informatyczne w pracy nauczyciela w kontekście oceny pracy i awansu zawodowego

11 mar 2020

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie bez internetu jest już dzisiaj praktycznie niewyobrażalne, i to przeświadczenie przekroczyło już nawet mury polskich szkół. Stało się to po długoletnim okresie zapóźnień w rozwoju bazy informatycznej w szkołach. Dzisiaj, dzięki wielu programom pomocowych szkoły są wyposażone nie tylko w pracownie komputerowe, ale również w centra multimedialne mające na wyposażeniu skanery, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i laptopy.

Tak więc wkradając się dość  gwałtownie w nasze życie komputer  stał się jego integralną częścią. Aby w pełni wykorzystywać możliwości nowoczesnych technologii muszą być doskonale do tego przygotowani przede wszystkim nauczyciele. Dostrzegając tą konieczność ustawodawca założył, że każdy nauczyciel ubiegając się o kolejny stopień awansu zawodowego lub o ocenę pracy, będzie musiał wykazać się  umiejętnością wykorzystywania w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych. 

Zgodnie § 3 ust.  1 Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133 ze zm.) kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 oraz planowanie, organizowanie  i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska,  z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć.

W rozporządzeniu MEN  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) zapisano, że:

 • - Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§ 6 ust. 2 pkt 6)
 • - Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. (§ 7 ust. 2 pkt 8)
 • - Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się (§ 8 ust. 3 pkt 1).

Ważne!

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: 

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.( § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).  

Narzędzia multimedialne
 • - Strona internetowa - oficjalna wizytówka szkoły, komunikacja jednokierunkowa, możliwość zamieszczenia odnośników do innych mediów.
 • - Blogi - nieformalny język, interaktywność, archiwizacja materiałów. Prosty do założenia, łatwy w obsłudze. Może być redagowany z urządzeń mobilnych. Umożliwia zamieszczenie treści, obrazów i filmów. Blogi mogą być współredagowane przez kilka osób.
 • - Portale społecznościowe (np. Facebook) - duża interaktywność, duże możliwości spotkań w czasie rzeczywistym, śledzenia zmian na portalu, forma popularna wśród młodzieży, możliwość tworzenia grup tematycznych. 
 • - Platformy e-learningowe (moodle) - możliwość wykorzystania różnych form komunikacji, profesjonalne narzędzie do wykorzystania przez wykładowców. Możliwość zamieszczania dokumentów, prezentacji dotyczących etyki, społecznej odpowiedzialności czy problematyki korupcji, gier symulacyjnych, filmów, przeprowadzania czatów i wideoczatów związanych z tematyką korupcji i postaw etycznych, casy z dobrych praktyk.
 • - Fora dyskusyjne - duża interakcja, każdy ma równe szanse wypowiedzenia się, możliwość moderacji, komunikacja dwukierunkowa. Wymaga moderatora, który w odpowiedni sposób skanalizuje rozmowę Youtube - możliwość zamieszczania filmów, popularne medium wśród młodego pokolenia.
 • - Zestawy płyt multimedialnych.
 • - Programy i aplikacje wspomagające proces uczenia (słowniki online).
 • - Programy dotyczące twórczości artystycznej np. programy graficzne.
 • - Gry i zabawy edukacyjne.
 • - Programy wspierające monitoring dydaktyczny np. bazy danych o uczniach.
 • - Programy narzędziowe np.: pakiety graficzne np. CorelDraw.
Zalety narzędzi multimedialnych
 • - Uatrakcyjnienie procesu nauczania;
 • - Możliwość pokazywania wizualnego wszystkich zjawisk i rzeczy;
 • - Poglądowe spojrzenie na przekazywane treści;
 • - Pobudzenie różnych zmysłów w procesie nauczania;
 • - Zwiększenie zdolności postrzegania;
 • - Zwiększenie aktywności podczas przyswajania nowej wiedzy.

 

Roman Lorens

Specjalista prawa oświatowego, trener, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletni wykładowca.