Projekt Szkoła TIK na TAK!

Z satysfakcją informujemy, że Grupa MAC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Szkoła TIK na TAK!”. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostaną zastosowane kompleksowe rozwiązania z zakresu (TIK) czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, takie jak doposażenie szkół i włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Projekt jest dedykowany dla Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego: Szkoła Podstawowa 25 w Kielcach, Szkoła Podstawowa 19 w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Szkoła Podstawowa w Ostojowie oraz Szkoła Podstawowa  w Nietulisku Dużym. W projekcie weźmie udział 565 uczniów klas 4-7 i 32 nauczycieli. Odbiorcami projektu będą również uczniowie z niepełnosprawnością. W celu realizacji zajęć szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt IT m.in. drukarki 3D, tablice interaktywne, laptopy, projektory, rzutniki, tablety, monitory interaktywne i długopisy 3D.

Szkolenie dla nauczycieli

Pedagodzy wezmą udział w zajęciach z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych i medialnych. Tematyka szkolenia będzie obejmowała min. wykorzystanie istniejących e-zasobów w dydaktyce, obsługę e-podręcznika, kształtowanie wizerunku w mediach, cyfrową dydaktykę, tworzenie scenariuszy lekcji multimedialnych.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w trakcie których podniosą poziom swojej wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych oraz obsługi wybranego sprzętu IT.

Dzieci otrzymają wsparcie w postaci zajęć z obszaru TIK, podczas których sami wykonują pomoce dydaktyczne w postaci szablonów 3D m.in. modele układów i związków chemicznych, układu kostnego, figury geometryczne. Modele te posłużą również uczniom niedowidzącym.

Działania w ramach projektu rozpoczną się w październiku 2018r, a zakończą lipcu 2020 r.

Cele projektu:

 1. Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego.
 2. Wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe.
 3. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt.
 4. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.

Planowane efekty:

 1. Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.
 2. Podniesienie jakości kształcenia.
 3. Włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz stosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość projektu: 595 393,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 506 084,16 zł

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 08.03.03 ,,Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

AKTUALNOŚCI:

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Szkoła TIK na TAK!”

W okresie luty-wrzesień 2019 r. odbyło się w Kielcach szkolenie dla nauczycieli jako forma wsparcia w zakresie nabywania dodatkowych kompetencji.

W szkoleniu uczestniczyło 32 nauczycieli kształcenia ogólnego, którzy od października 2019 roku rozpoczęli realizację projektu w swoich placówkach oświatowych.

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz warsztatów z uczniami, który zadeklarowali swój udział w projekcie. Zajęcia te mają na celu wsparcie uczniów szczególnie mocno w zakresie kompetencji cyfrowych oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego i stosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę w obszarze poniższych bloków tematycznych:

 • Kształtowanie wizerunku szkoły w mediach.
 • Cyfrowa dydaktyka ze szczególnym uwzględnieniem blogodydaktyki.
 • Dobre praktyki na przykładzie bloga Superbelfrzy RP.
 • Wykorzystywanie istniejących e-zasobów w dydaktyce, w tym platformy e-podręcznik oraz mozaBook.
 • Obsługa i wykorzystywanie drukarki 3D w dydaktyce. Drukarka 3D krok po kroku.
 • Tworzenie scenariuszy lekcji multimedialnych z wykorzystaniem drukarki 3D.

Na zakończenie szkolenia nauczyciele uzyskali zaświadczenia, które potwierdziły realizację wsparcia metodycznego w ramach projektu oraz podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli.

Dodatkowo, w ramach projektu, 30 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach e-Nauczyciel z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej oraz bardzo dobrze zdali egzaminy i uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), tj. certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST oraz certyfikat EPP e-Nauczyciel - część praktyczna.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
 

KONTAKT

Biuro Projektu
Szkoła TIK na TAK!

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

e-mail: edyta.kraska@mac.pl