Z nieukrywaną przyjemnością informujemy że w ramach rozszerzania naszych kompetencji w wyższych segmentach edukacji podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” . Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów z 5 szkół woj. świętokrzyskiego na etapie edukacji gimnazjalnej, w szczególności z zakresu nauk matematycznych, naukowo-technicznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, w kontekście oczekiwanych przez rynek pracy zawodów.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane  problemy i potrzeby w obszarze kształcenia gimnazjalnego w gminach: Pińczów (Gimnazjum nr. 2), Bodzechów, Kunów, Waśniów, Węchadłów.

Cele projektu:

 1. wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację szkoleń i warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe,  
 2. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt,
 3. zajęcia pozalekcyjne, w tym z matematyki z elementami kryptografii,  fizyki w oparciu o metodę eksperymentu oraz przedsiębiorczości,
 4. realizacja dwóch projektów edukacyjnych,
 5. przygotowanie kampanii marketingowej danego produktu.

Planowane efekty:

 1. Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.
 2. Podniesienie jakości kształcenia
 3.  Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz nabycie wiedzy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają tablety multimedialne wraz z niezbędnym oprogramowaniem edukacyjnym. Sale lekcyjne  zostaną wyposażone m.in. w tablice interaktywne, laptopy oraz inne, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia w ramach projektu rozpoczną się w styczniu 2017 r., a zakończą 31 sierpnia 2018 r.

Wartość projektu: 804 321,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 683 672,85 zł

Projekt będzie realizowany ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 


Dokumenty do pobrania


Przetargi

PRZETARGI:
 

 


Aktualności

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Twoja wiedza – Twoja przyszłość

W dniach 9, 14-15 stycznia 2017 r. odbyło się w Kielcach szkolenie dla nauczycieli ako forma wsparcia w zakresie nabywania dodatkowych kompetencji.

W szkoleniu uczestniczyło 26 nauczycieli, którzy od stycznia 2017 roku rozpoczną realizację projektu w swoich placówkach oświatowych.

Zadaniem nauczycieli będzie prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z uczniami, który zadeklarowali swój udział w projekcie. Zajęcia te mają na celu wsparcie uczniów szczególnie mocno w zakresie kompetencji matematycznych i naukowo – technicznych, ale również inicjatywności i przedsiębiorczości.

Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę w obszarze poniższych bloków tematycznych:

 • Zastosowanie metody projektu i eksperymentu w nauczaniu gimnazjalnym.
 • Diagnoza potencjału osobowości, wskaźnik psychologiczny.
 • Oczekiwane cechy dobrego nauczyciela w nauczaniu gimnazjalnym.
 • Obsługa urządzeń i sprzętu informatycznego – wykorzystanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Obsługa oraz prezentacja funkcjonalności niezbędnych do obsługi platformy
  e-podręcznika.
 • Elementy przedsiębiorczości – kompetencje ucznia i nauczyciela.
 • Równość szans.
 • Prawo autorskie.

Na zakończenie szkolenia nauczyciele uzyskali zaświadczenia, które potwierdziły realizację wsparcia metodycznego nauczycieli w ramach projektu poprzez warsztaty doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe.

 

Sprzęt dla szkół uczestniczących w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”

Na początku marca 2017 r. do Gimnazjów uczestniczących w Projekcie trafił sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Każda szkoła otrzymała tablice interaktywne, projektory, laptopy oraz tablety.

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych wymaga od nauczyciela przede wszystkim właściwego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych do zaplanowanych celów i treści zajęć, w taki sposób, aby proces uczenia się był jak najbardziej skuteczny i przyjazny dla uczenia. Nowoczesne technologie informatyczne dają nauczycielowi możliwość przedstawiania danego zagadnienia w sposób ciekawy i interesujący dla ucznia.

Dodatkowo, w ramach projektu, szkolne pracownie fizyki zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, które stworzą warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Doposażone zostały również szkolne pracownie matematyczne.

Warsztaty naukowe – eksperymenty

Uczniowie w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” wzięli udział w warsztatach naukowych opartych na metodzie eksperymentu poprowadzonych przez Eksperta z dziedziny przyrody, chemii i fizyki. Eksperymenty pozwolą zrozumieć uczniom istotę występowania zjawisk fizyczno-przyrodniczych, m.in. wymiar dźwięku, błyskawice, siła powietrza, magnetyzm. W roku szkolnym 2016/2017 warsztaty odbędą się w każdej klasie projektowej. Treść zajęć posłuży rozwijaniu umiejętności poznawczych uczniów i uczennic oraz zakłada edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska i życie ludzi.

Uczniowie z projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” na rajdzie

W marcu odbyły się obchody rocznicy bitwy pod Grochowiskami (1863 rok). Z tej okazji uczniowie z Gimnazjum w Węchadłowie postanowili wziąć udział w rajdzie pieszym z Pińczowa do Grochowisk (10 km). Uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie zwrócić uwagę, na oznaczenie trasy marszu, zabezpieczenia, informacje itp. Celem tej akcji, było uświadomienie uczniom, że tereny, na których mieszkają mają walory do uprawiania turystyki pieszej jak i rowerowej. W Grochowiskach uczniowie uczestniczyliśmy w apelu poległych i oglądali rekonstrukcję bitwy.

Warsztaty szkutnicze w projekcie „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”

Podczas zajęć z przedsiębiorczości uczniowie realizowali projekt edukacyjny, który polegał na opracowaniu przez uczniów każdej klasy z poszczególnych Gimnazjów strategii reklamowej na temat: „Promocja miejsca, poprzez aktywne fizycznie formy, spędzania wolnego czasu wykorzystując zasoby środowiska lokalnego”. Uczniowie każdej klasy pracowali grupowo tworząc kampanie reklamowe przy wykorzystaniu różnych mediów, w wyniku czego powstały media plany.

Kontynuacją ww. zajęć były praktyczne warsztaty szkutnicze, które odbyły się w czerwcu, w miejscowości Cierszewo, k. Płocka. W trakcie wyjazdów dużą część swojej energii uczniowie przeznaczyli na budowę łodzi, która stała się własnością poszczególnych szkół uczestniczących w projekcie. Zadanie to było pracochłonne i wymagało starannego planowania oraz precyzyjnego kierowania wszystkimi pracami, tak by podołać przedsięwzięciu w ciągu tak krótkiego czasu – trzydniowych warsztatów.

W planie warsztatów były m. in.:

 • prezentacja planu i zasady zarządzania budową kanu,
 • diagnozowanie wykonalności projektu,
 • zorganizowanie zespołu i wdrożenie planu projektu (praca w zespołach w trybie warsztatowym),
 • realizacja projektu budowy kanu
 • ćwiczenia kajakowe (zajęcia w wodzie).

W trakcie pracy uczniowie korzystali z nowo zdobytej wiedzy na temat swoich profilów psychologicznych oraz z narzędzi planowania i kierowania realizacją projektów, nabywając w ten sposób umiejętności ich praktycznego wykorzystania.