1

Publikacje dedykowane dla cykli

domowniczki_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Domowniczki - 5 części

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, która sprzyja świadomemu włączaniu się rodziców w proces edukacji dziecka. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka i dostrzegać napotykane przez nie trudności oraz szczególne uzdolnienia.
Domowniczki to ćwiczenia pobudzające różne aktywności dzieci: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć oraz umiejętności liczenia, rozpoznawania liter, pisania liter, sylab, wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk itp. Na końcu każdego zeszytu znajdują się ilustrowane opowiadania i rymowanki do czytania – samodzielnego lub z niewielką pomocą rodziców.
Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy na piątek).

sprawdziany_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Sprawdziany - 2 części

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.
Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami.

Edukacja informatyczna.jpg

NOWOŚĆ Edukacja informatyczna – książka

Publikacja zawiera materiały do edukacji informatycznej, spójne z projektami z podręczników i ćwiczeń Ja i moja szkoła oraz Gra w kolory

otoja_sprawdziany.JPG

Oto ja. Sprawdziany

Publikacja Oto ja. Sprawdziany umożliwia bieżące sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu wiedzy polonistyczno-społecznej i matematyczno-przyrodniczej.
Pierwsza część obejmuje dwa sprawdziany: po projekcie 9. i na zakończenie I semestru. Druga część obejmuje dwa sprawdziany: po projekcie 27., a następnie na zakończenie roku szkolnego. Każdy ze sprawdzianów zawiera część polonistyczno-społeczną oraz część matematyczno-przyrodniczą w wersjach A i B.
Sprawdziany występują w dwóch wersjach o tym samym poziomie trudności. Dzięki temu nauczyciel może swobodnie przeprowadzać sprawdzian nawet w licznej klasie lub wykorzystać wersję A jako przygotowanie uczniów, a wersję B jako właściwy sprawdzian.

5024b06dc611f82af89927cd4081167491d229b4.jpeg

Samouczek

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

kl1_spr2.jpg

Gra w kolory. Moje sprawdziany

Publikacja Moje sprawdziany umożliwia nauczycielowi systematyczną ocenę osiągnięć uczniów. Zadania w poszczególnych sprawdzianach odnoszą się do kręgów tematycznych zaproponowanych w publikacjach cyklu Gra w kolory.
Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć zgodną z kolejnością wykonywanych zadań. Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności, wpisując oceny, symbole bądź znaki dostosowane do szkolnego systemu oceniania. W każdym sprawdzianie znajduje się element graficzny pomagający uczniowi dokonać samooceny. W ten sposób dzieci mogą się same przekonać, co jest dla nich łatwe, a co trudne, co już potrafią, a co muszą powtórzyć i utrwalić.
Ostatni – 18 sprawdzian – jest zaplanowany jako forma samokontroli; pozwoli on dostrzec uczniom efekty własnej nauki po klasie 1. Po rozwiązaniu sprawdzianu i analizie zadań dzieci powinny samodzielnie ocenić jego wykonanie.
Na końcu książki znajdują się także teksty służące doskonaleniu pisania ze słuchu.

2.

Logopedia - będę mówić poprawnie

logopedia1.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 1

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: sz, ż, cz, dż.

logopedia2.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 2

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: l, r.

logopedia3.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 3

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: s, z, c, dz.

logopedia4.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 4

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: ś, ć, ź, dź.

logopedia4_zestaw.jpg

Będę mówić poprawnie. Pakiet 4 części

Cztery zeszyty pełne zagadek, krzyżówek i innych ciekawych zadań, które pomogą w kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. Od teraz dostępne są w promocyjnej cenie – 39 zł!

Obejrzyj
3

Edukacja polonistyczna

OE_chcemy_dobrze_czytac (1).jpg

Chcemy dobrze czytać i pisać

Chcemy dobrze czytać i pisać to zestaw ćwiczeń z zakresu edukacji polonistycznej, które umożliwiają pobudzanie różnych sfer rozwoju pozawczego dziecka. Proponowane ćwiczenia są przeznaczone zarówno dla dzieci, które mają pewne trudności w poznawaniu liter, czytaniu i pisaniu, jak i tych, które opanowały dane umiejętności i chcą je utrwalać i doskonalić.

Obejrzyj
2141040.png

Chcę pisać

Chcę pisać to publikacja, która zachęca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka. Ćwiczenia wprowadzające daną literę polegają na pisaniu liter po śladach lub samodzielnie, w poszerzonej liniaturze i według podanego wzoru. Kolejność wprowadzania liter jest dostosowana do podręcznika MEN.

Obejrzyj
2101900.png

Słownik ortograficzny

Słownik ortograficzny. Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to doskonała publikacja pomagająca w opanowaniu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Obejrzyj
Mała ortografia.jpg

Mała ortografia

Mała ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności. Zostały one tak dobrane, by dzieci intuicyjnie rozumiały i stosowały reguły ortograficzne oraz gramatyczne.

Obejrzyj
Czytanie ze zrozumieniem.jpg

Czytanie ze zrozumieniem - NOWOŚĆ

Czytanie ze zrozumieniem to publikacja, która zawiera zróżnicowane teksty oraz zintegrowane z nimi testy rozwijające umiejętności:
- wyszukiwania w tekście istotnych informacji,
- odnajdywania związków przyczynowo- skutkowych,
- wyciąganie wniosków,
- interpretowanie tekstów.

2130710.png

Moja czytanka

Moja czytanka wprowadza dzieci w fascynujący świat literatury. Zawiera duży wybór tekstów literackich z kanonu zarówno współczesnej, jak i klasycznej literatury dziecięcej. Zachęca do samodzielnego czytania różnych form literackich – wierszy, legend, opowiadań. Dodatkowo uwrażliwia na piękno języka literackiego. Umożliwia indywidualizację procesu nauczania w zakresie rozwijania umiejętności czytania.

4

Edukacja matematyczna i Informatyczna

2141030.png

Zadania do rozwiązania

Zadania do rozwiązania to publikacja zawierająca zestawy zadań z zakresu edukacji matematycznej. Tematyka zadań odnosi się do sytuacji bliskich dziecku, pomagających pozwolić mu poznawać świat, towarzyszących mu w jego życiu codziennym. Książka wprowadza dziecko w świat umiejętności i pojęć, które pozwolą mu zrozumieć i wykonywać zadania matematyczne i logiczne.

Obejrzyj
2142500.png

Matematyka. Zbiór zadań

Matematyka. Zbiór zadań to zestaw dodatkowych ćwiczeń matematycznych obejmujących: zadania z treścią, ćwiczenia w liczeniu, gry i zadania logiczne, łamigłówki. Forma ćwiczeń usprawnia koncentrację dziecka, rozwija logiczne myślenie i pamięć. Ułatwia także utrwalanie poznanych dotąd wiadomości.

Obejrzyj
2142700.png

Chcę liczyć

Chcę liczyć to publikacja zawierająca ćwiczenia matematyczne, m.in.: odszukiwanie i kontynuowanie rytmów, określanie stosunków wielkościowych, ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną oraz ćwiczenia utrwalające nazwy dni tygodnia. Wspomaga naukę pisania cyfr, nazywania i rozróżniania figur geometrycznych, dodawania i odejmowania.

Obejrzyj
2142600.png

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności to zbiór dodatkowych ćwiczeń humanistycznych i matematycznych, które pozwalają dziecku pogłębiać już zdobytą wiedzę. Wykonywanie trudniejszych zadań doskonali zdobyte przez dziecko umiejętności. Różny stopień trudności zadań daje możliwość indywidualizacji. Treści są przeznaczone zarówno dla dzieci sześcioletnich, jak i siedmioletnich.

Obejrzyj
2109100.png

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD.

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD. Publikacja wprowadza dzieci w świat komputerów. Zostały w niej zamieszczone informacje teoretyczne, umożliwiające zrozumienie podstawowych pojęć informatycznych, oraz szczegółowe opisy wykonania praktycznych ćwiczeń znajdujących się na płycie CD. Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

 

Obejrzyj
5

Edukacja przyrodnicza i plastyczna

2140560.png

Doświadczenia małego odkrywcy

Doświadczenia małego odkrywcy to ćwiczenia i zadania przygotowane w celu praktycznego zapoznania dzieci z podstawowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Dziecko, poprzez planowanie i prowadzenie doświadczeń oraz obserwację, stara się zrozumieć otaczający je świat. Publikacja została wzbogacona wieloma zdjęciami i rysunkami, które stymulują wyobraźnię dziecka.

Obejrzyj
2138100.png

Sztuka. Podręcznik z płytą CD.

Sztuka. Podręcznik z płytą CD. Publikacja składa się z dwóch części – plastycznej i muzycznej.

Część plastyczna zawiera kilkanaście propozycji działań plastycznych, opatrzonych instrukcjami wykonania prac krok po kroku. Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i kreatywność dziecka.

Część muzyczna to ciekawie ilustrowane teksty piosenek i karty pracy dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Publikacja została wzbogacona o płytę zawierającą piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej

 

Obejrzyj

Znajdź swojego konsultanta oświatowego