Już Umiem. Język polski

707595

Już Umiem. Język polski to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli języka polskiego klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania . Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych. Zestaw zawiera: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw  150 kart pracy wydrukowanych z programu Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim  zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności: 1. Rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych, 2. Rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu 3. Rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących 4. Umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań 5. Stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych 6. Stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania 7. Poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych:  wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazów odmiennych, różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych oraz spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami sposobach pisania nazw własnych i wyrazów pospolitych 8. Poprawnego używania znaków interpunkcyjnych