dzieciaki2.png

 

Skorzystaj z programu rządowego „Aktywna Tablica” na dofinansowanie zakupu nowoczesnych technologii. Program jest adresowany do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz również szkół działających poza granicami Polski.

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Nie przegap i skorzystaj z szansy na wyposażenie swojej szkoły w tablicę interaktywną, monitor interaktywny, nowoczesne rzutniki, nagłośnienie.

Pomożemy Ci w wykorzystywaniu nowych technologii na zajęciach. Oferujemy bezpłatny montaż i bezpłatne szkolenie z obsługi urządzeń zamówionych w Grupie MAC w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”!


Ważne fakty

ikonka_strzalka.png

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł.

ikonka_strzalka.png

Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów.

ikonka_strzalka.png

Aż 84 mln zł przeznaczy w 2017 roku Rząd na dofinansowanie zakupu nowoczesnych technologii. To najwięcej w 3-letnim programie. W bieżącym roku Rząd dofinansuje 5582 szkół.

ikonka_strzalka.png

Wnioski można składać tylko do 31 sierpnia 2017 roku.


Aktualny stan prac nad projektem „Aktywna Tablica”

ikonka_strzalka.png

Informuje, że 19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Rozporządzenie zostało opublikowane 21 lipca.

 


14 000 zł możesz wykorzystać na zakup dla Twojej szkoły

TABLICY INTERAKTYWNEJ

WIĘCEJ INFORMACJI

MONITORA INTERAKTYWNEGO

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTORA LUB PROJEKTORA ULRTAOGNISKOWEGO

WIĘCEJ INFORMACJI

PROFESJONALNEGO NAGŁOŚNIENIA

WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach udzielonego wsparcia (14 000 zł) finansowany będzie zakup pomocy dydaktycznych, instalacja sprzętu oraz szkolenia techniczne dla nauczycieli.

 

 

 

 


SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

Pomożemy Ci pozyskać finansowanie dla Twojej szkoły!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.

 

 

 

 

kalkulatir.JPG

 

Kalkulator produktowy

Skonfiguruj swoje zamówienie:
1. Dobierz monitor interaktywny
2. Dobierz tablicę interaktywną
3. Dobierz projektor
4. Dobierz zestaw nagłaśniający

Kalkulator zawiera specyfikację i opis produktów.
 


 


PLIKI DO POBRANIA

Ulotka programu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie "Aktywna Tablica"

Prezentacja "Aktywna Tablica"

 

 


SAMORZĄDY, ORGANY PROWADZĄCE

 

ikonka_strzalka.png

W ramach programu „Aktywna Tablica” szkoła może otrzymać nawet 17500 zł dofinansowania, na które składa się 3500 zł wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Samorządy mogą wnosić wkład własny jako:

• wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie,
• sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne zakupione w roku udzielenia wsparcia finansowego.

Wkład własny (pomoce dydaktyczne) powinien być wyceniony na dzień składania wniosku zgodnie z art 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - z uwzględnieniem amortyzacji.


 

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

ikonka_strzalka.png

WKŁAD WŁASNY

Na jakich warunkach organ prowadzący otrzymuje wsparcie finansowe?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie.

Co zalicza się do wkładu własnego?

Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 19 lipca 2017 do wkładu własnego zalicza się:

• wkład finansowy na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;

• sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Czy organ prowadzący musi wykazać jednocześnie wszystkie wymienione wkłady własne czy może dokonać wyboru?

Organ prowadzący dokonuje wyboru wkładu własnego: wybiera jeden lub łączy wariant w kalkulacji zgodnie z zawartymi w Programie wytycznymi.

W jaki sposób powinien być wyceniony wkład własny – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK ?

Wkład własny (pomoce dydaktyczne zakupione w roku składania wniosku o udział w projekcie) powinien być wyceniony na dzień składania wniosku, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości – z uwzględnieniem amortyzacji.

Czy np. okablowanie i dostawa sprzętu mogą zostać sfinansowane z programu (zarówno z dotacji jak z wkładu własnego)?

O ile okablowanie jest częścią pomocy dydaktycznych – może być pokryte z dotacji, dostawa powinna być pokryta z wkładu własnego.

ikonka_strzalka.png

WNIOSEK

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje opracowanie jednolitych w skali kraju wzorów wniosków dla dyrektorów szkół i organów prowadzących oraz wzorów sprawozdań?

Mimo iż w rozporządzeniu wskazano szczegółowo jakie dane powinny znaleźć się w e wniosku aplikacyjnym, MEN planuje opracowanie jednolitych wniosków aplikacyjnych oraz wzorów sprawozdań.

Jak wygląda kwalifikacja wniosków?

Kwalifikacja wniosków jest formalna nie ma oceny merytorycznej, w związku z powyższym mechanizm kwalifikacji faktycznie polega na ocenie czy wnioskowane kwoty mieszczą się w limitach przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych w danym województwie.

W związku z koniecznością wykorzystania wsparcia finansowego do 31 grudnia i rozliczeniem dotacji do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego - co w sytuacji, kiedy sprawozdanie merytoryczne (przedkładane do 30 czerwca) będzie wskazywało na niedotrzymanie warunków umowy? (rozliczenie środków nastąpi kilka miesięcy wcześniej)?

Środki należy przeznaczyć na zakup pomocy wskazanych w Programie i rozliczyć do 31 grudnia każdego roku, sprawozdanie merytoryczne nie odnosi się do poprawności rozliczenia dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.

Czy jest konieczność zasięgania opinii rady pedagogicznej przed złożeniem wniosku?

Z uwagi na okres wakacyjny w projekcie rozporządzenia dodano przepis przejściowy dot. Wyłączenia obowiązku zasięgania rady pedagogicznej w 2017 roku.

W związku z korektą sieci szkół (reforma systemu oświaty) od 1 września 2017 r. powstaną nowe szkoły podstawowe (na bazie dotychczasowych gimnazjów)- czy te szkoły formalnie będą mogły uczestniczyć w naborze wniosków w 2017 roku?

Tak, mimo iż szkoły te formalnie powstaną z dniem 1 września 2017 r. to już faktycznie istnieją (zgodnie z uchwałą organów stanowiących JST które zapadły do 31 marca 2017 r.) i normalnie przygotowują się do nowego roku szkolnego więc nie ma przeszkód aby uczestniczyły w naborze wniosków o udział w programie w 2017 r.

ikonka_strzalka.png

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Jakie powinny być parametry zakupionych ze środków otrzymanych w ramach programu pomocy dydaktycznych?

Wybór parametrów sprzętu zależy od dyrektorów szkół i nauczycieli, określono jedynie jaki sprzęt może zostać zakupiony w ramach programu (§2 ust. 5) oraz jakie warunki powinien spełniać (§2 ust. 6).

Jaki jest wymagany okres gwarancji producenta lub dostawcy sprzętu zakupionego ze wsparcia udzielonego w ramach programu?

Nie krótszy niż 2 lata.

Czy dostawca sprzętu oprócz jego montażu jest zobowiązany przeprowadzić również szkolenie nauczycieli z jego obsługi?

Program zakłada, że dostawca sprzętu jest zobowiązany do instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną. Będzie on również zobligowany do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.

ikonka_strzalka.png

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

W programie określono warunek aby szkoła mogła wziąć udział w programie musi posiadać łącza Internetowe powyżej 30 Mb/s ale nie określono sposobu zapewnienia Internetu (światłowodu, kable metalowe, Wi-Fi).

W opinii MEN nie jest zasadne aby uzależniać zakup pomocy dydaktycznych od sposobu dostarczania Internetu w szkole, ponieważ może to ograniczyć udział szkół w Programie. Każdy sposób zapewnienia Internetu na poziomie 30Mb/s w szkole spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

Jaki jest szczegółowy zakres konieczności dostosowania sali lekcyjnej do możliwości poprawnego funkcjonowania tablicy interaktywnej?

W opinii MEN nie ma potrzeby szczegółowego określenia warunków dostosowania sal lekcyjnych do potrzeb funkcjonowania zakupionego sprzętu – wynika to z indywidualnych potrzeb szkół.

Co oznacza zapis „szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych”? Co w tym wypadku oznacza „czas wolny”?

Oznacza to udostępnienie jednego punktu z dostępem do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.